سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش آجاکس پاسخ سرور

پاسخ سرور

برای دریافت پاسخ از سرور، می توانید از responseText یا responseXML که از خصوصیت های شیء XMLHttpRequest می باشند، استفاده کنید.

خصوصیتتوضیحات
responseText

دریافت پاسخ بعنوان یک رشته

responseXML

دریافت پاسخ بعنوان یک XML


خصوصیت responseText

اگر که پاسخ سرور از نوع XML نیست، می توانید از خصوصیت responseText استفاده کنید. 

خصوصیت responseText، پاسخ را بعنوان یک رشته برمی گرداند و شما می توانید از آن بر این اساس استفاده کنید:

مثال

document.getElementById("demo").innerHTML = xhttp.responseText;
خودتان امتحان کنید »

خصوصیت responseXML

اگر که پاسخ سرور از نوع XML است، و شما می خواهید که آن را بعنوان یک شیء XML تجزیه کنید، می توانید از خصوصیت responseXML استفاده کنید:

مثال

درخواست فایل cd_catalog.xml و تجزیه ی پاسخ:

xmlDoc = xhttp.responseXML;
txt = "";
x = xmlDoc.getElementsByTagName("ARTIST");
for (i = 0; i < x.length; i++) {
  txt += x[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>";
  }
document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
خودتان امتحان کنید »