سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش Razor-منطق برنامه #C

منطق برنامه نویسی: اجرای کد بر اساس شروط


شرط If

#C اجازه می دهد که شما کدها را بر اساس شرط اجرا نمایید.

برای بررسی یک شرط می توانید از عبارت if استفاده کنید. عبارت if بر اساس شرط شما، مقدار false یا true بر می گرداند.

  • عبارت if یک بلوک کد را شروع می کند.
  • شرط داخل یک پرانتز نوشته می شود.
  • کد داخل بلوک به شرطی اجرا می شود که تست true باشد.

مثال (آموزش Razor-منطق برنامه #C)

@{var price=50;}
<html>
<body>
@if (price>30)
    {
    <p>The price is too high.</p>
    }
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

The price is too high.

شرط Else

عبارت if می تواند با شرط else ترکیب شود.

در صورتی که شرط if برابر false شد، کد داخل بلوک else اجرا می شود.

مثال (آموزش Razor-منطق برنامه #C)

@{var price=20;}
<html>
<body>
@if (price>30)
  {
  <p>The price is too high.</p>
  }
else
  {
  <p>The price is OK.</p>
  }
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

The price is OK.

نکته: در مثال بالا، اگر شرط اول true باشد، کد داخل بلوک اجرا می شود. شرط else هر چیز دیگر را اجرا می کند.


شرط Else If

با استفاده از شرط else if چند شرط بررسی می شود:

مثال (آموزش Razor-منطق برنامه #C)

@{var price=25;}
<html>
<body>
@if (price>=30)
  {
  <p>The price is high.</p>
  }
else if (price>20 && price<30)
  {
  <p>The price is OK.</p>
  }
else
  {
  <p>The price is low.</p>
  }   
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

The price is OK.

در مثال بالا، اگر شرط اول برقرار باشد، کد داخل بلوک اول اجرا می گردد.

در غیر این صورت، اگر شرط دوم برقرار شد، کد داخل بلوک دوم اجرا می گردد.

می توانید هر تعداد شرط else if داشته باشید.

در نهایت اگر هیچ کدام از شرط های else if برقرار نشد، کد داخل بلوک else (بدون شرط) اجرا می شود.


شرط Switch

یک بلوک switch می تواند برای بررسی تعدادی شرط واحد استفاده شود:

مثال (آموزش Razor-منطق برنامه #C)

@{
var weekday=DateTime.Now.DayOfWeek;
var day=weekday.ToString();
var message="";
}
<html>
<body>
@switch(day)
{
case "Monday":
    message="This is the first weekday.";
    break;
case "Thursday":
    message="Only one day before weekend.";
    break;
case "Friday":
    message="Tomorrow is weekend!";
    break;
default:
    message="Today is " + day;
    break;
}
<p>@message</p>
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

Tomorrow is weekend!

مقدار تست (day) داخل پرانتز قرار می گیرد. هر شرط با کلید واژه case می آید و در انتهای آن نیز یک دو نقطه قرار دارد. بعد از آن خطوط کدی که باید برای این شرط اجرا شود می آید و در نهایت بلوک با break خاتمه می یابد، اگر شرط با هریک از مقادیر case معادل بود، خطوط کد آن case اجرا می شود.

بلوک switch می تواند حالت پیش فرض داشته باشد (ِdefault:) هنگامی که هیچ یک از شرط های case برقرار نبود کد داخل بلوک default اجرا می شود.