سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش Razor-حلقه ها در VB

عبارت ها می توانند به صورت مکرر در حلقه ها اجرا شوند.


حلقه های For

اگر نیاز دارید عبارتی را به صورت تکراری انجام دهید، باید یک حلقه اجرا نمایید.

اگر تعداد تکرار حلقه را می دانید، می توانید از حلقه For استفاده نمایید. این نوع حلقه به ویژه برای شمارش، یا شمارش معکوس کاربرد دارد.

مثال (آموزش Razor-حلقه ها در VB)

<html>
<body>
@For i=10 To 21
    @<p>Line #@i</p>
Next i
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

Line 10

Line 11

Line 12

Line 13

Line 14

Line 15

Line 16

Line 17

Line 18

Line 19

Line 20

حلقه های For Each

اگر با یک مجموعه یا یک آرایه سر و کار دارید، اغلب می توانید از حلقه for each استفاده نمایید.

مجموعه عبارت است از گروهی از اشیاء مشابه، و حلقه for each به شما اجازه می دهد کاری را روی هر عنصر انجام دهید. حلقه for each در طول مجموعه حرکت می کند تا زمانی که خاتمه یابد.

مثال زیر در مجموعه Request.ServerVariables حرکت می کند.

مثال (آموزش Razor-حلقه ها در VB)

<html>
<body>
<ul>
@For Each x In Request.ServerVariables
    @<li>@x</li>
Next x
</ul>
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

 • ALL_HTTP
 • ALL_RAW
 • APPL_MD_PATH
 • APPL_PHYSICAL_PATH
 • AUTH_PASSWORD
 • AUTH_TYPE
 • AUTH_USER
 • CERT_COOKIE
 • CERT_FLAGS
 • CERT_ISSUER
 • CERT_KEYSIZE
 • CERT_SECRETKEYSIZE
 • CERT_SERIALNUMBER
 • CERT_SERVER_ISSUER
 • CERT_SERVER_SUBJECT
 • CERT_SUBJECT
 • CONTENT_LENGTH
 • CONTENT_TYPE
 • GATEWAY_INTERFACE
 • HTTPS
 • HTTPS_KEYSIZE
 • HTTPS_SECRETKEYSIZE
 • HTTPS_SERVER_ISSUER
 • HTTPS_SERVER_SUBJECT
 • INSTANCE_ID
 • INSTANCE_META_PATH
 • LOCAL_ADDR
 • LOGON_USER
 • PATH_INFO
 • PATH_TRANSLATED
 • QUERY_STRING
 • REMOTE_ADDR
 • REMOTE_HOST
 • REMOTE_USER
 • REQUEST_METHOD
 • SCRIPT_NAME
 • SERVER_NAME
 • SERVER_PORT
 • SERVER_PORT_SECURE
 • SERVER_PROTOCOL
 • SERVER_SOFTWARE
 • URL
 • HTTP_CONNECTION
 • HTTP_ACCEPT
 • HTTP_ACCEPT_ENCODING
 • HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
 • HTTP_COOKIE
 • HTTP_HOST
 • HTTP_REFERER
 • HTTP_USER_AGENT
 • HTTP_X_REAL_IP
 • HTTP_NOT_AKAMAI_IP
 • HTTP_X_FORWARDED_FOR
 • HTTP_X_FORWARDED_HOST

حلقه While

حلقه while یک حلقه با هدف کلی است.

یک حلقه while با کلید واژه while شروع می شود و روبروی این کلید واژه پرانتزی قرار دارد که محتوای آن شرطی است که نشان می دهد حلقه تا کی ادامه پیدا کند، و بعد از این پرانتز بلوکی از کد است که باید تکرار شود.

حلقه های while، معمولا به متغیری که برای شمارش استفاده می شوند اضافه می کنند، یا از آن می کاهند.

در مثال زیر، عملگر =+ در هر بار تکرار حلقه، مقدار یک را به متغیر i اضافه می کند.

مثال (آموزش Razor-حلقه ها در VB)

<html>
<body>
@Code
Dim i=0
Do While i<5
    i += 1
    @<p>Line #@i</p>
Loop
End Code

</body>
</html>

خروجی کد بالا:

 

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5


آرایه ها

هنگامی که می خواهید متغیرهای مشابهی را ذخیره کنید، ولی قصد ندارید به ازای هر کدام از آن ها یک متغیر تعریف کنید، از آرایه استفاده کنید:

مثال (آموزش Razor-حلقه ها در VB)

@Code
Dim members As String()={"Jani","Hege","Kai","Jim"}
i=Array.IndexOf(members,"Kai")+1
len=members.Length
x=members(2-1)
end Code
<html>
<body>
<h3>Members</h3>
@For Each person In members
   @<p>@person</p>
Next person

<p>The number of names in Members are @len</p>
<p>The person at position 2 is @x</p>
<p>Kai is now in position @i</p>
</body>
</html>

خروجی کد بالا:

 

Members

Jani

Hege

Kai

Jim

The number of names in Members are 4

The person at position 2 is Hege

Kai is now in position 3

Pin It