کلاس های helper در بوت استرپ

چاپ

متن

ایجاد معنا توسط رنگ ها به وسیله ی کلاس های زیر. هنگام رفتن بر روی لینک ها(hover) آنها تاریک تر خواهند شد.

Class توضیحات مثال
text-muted.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-muted"

امتحان کنید
text-primary.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-primary"

امتحان کنید
text-success.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-success"

امتحان کنید
text-info.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-info"

امتحان کنید
text-warning.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-warning"

امتحان کنید
text-danger.

متن استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "text-danger"

امتحان کنید

پس زمینه

ایجاد معنا توسط رنگ ها به وسیله ی کلاس های زیر. هنگام رفتن بر روی لینک ها(hover) آنها تاریک تر خواهند شد.

Class توضیحات مثال
bg-primary.

خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "bg-primary"

امتحان کنید
bg-success.

خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "bg-success"

امتحان کنید
bg-info.

خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "bg-info"

امتحان کنید
bg-warning.

خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "bg-warning"

امتحان کنید
bg-danger.

خانه ی جدول استایل بندی شده به وسیله ی کلاس "bg-danger"

امتحان کنید

موارد دیگر

Class توضیحات مثال
pull-left.

یک عنصر را به سمت چپ شناور می کند.

امتحان کنید
pull-right.

یک عنصر را به سمت راست شناور می کند.

امتحان کنید
center-block.

یک عنصر را به display:block و center ست می کند.

امتحان کنید
clearfix. حالت شناور بودن را از بین می برد.  
show.

یک عنصر را مجبور به نمایش یافتن می کند.

امتحان کنید
hidden.

یک عنصر را مجبور به محو شدن می کند.

امتحان کنید
sr-only.

یک عنصر را در تمام دستگاه ها به جز screen reader ها، محو می کند.

امتحان کنید
sr-only-focusable

ترکیب شدن با کلاس sr-only برای برای نشان دادن دوباره ی عنصر هنگامی که فوکس بر روی آن می آید.

امتحان کنید
text-hide.

به جایگزین کردن محتوای متنی یک عنصر با یک عکس پس زمینه کمک می کند.

امتحان کنید
close. یک آیکن close(بستن) را مشخص می کند. امتحان کنید
caret.

قابلیت کشویی بودن را مشخص می کند( در منو های dropup به طور اتوماتیک معکوس می شود).

امتحان کنید