سبد (0)

تبلیغات

آموزش ساده php

 • SimpleXML چیست؟

  Wiki

  SimpleXML یک روش جدید برای خواندن خصوصیات و متن یک عنصر در PHP5 فراهم می کند. (البته اگر طرح بندی سند XML را بدانید)

  SimpleXML در مقایسه با تجزیه کننده DOM یا Expat با کد کمتری به اطلاعات عناصر دسترسی پیدا می کند.

  SimpleXML یک سند XML را به یک شی تبدیل می کند:

  • عناصر: بوسیله شیء SimpleXMLElement به یک سری خصوصیات تنها تبدیل می شوند، زمانی که در یک سطح، بیش از یک عنصر وجود دارد، از آرایه ها استفاده می شود.
  • خصوصیات: خصوصیات عناصر در یک آرایه انجمنی(PHP Arrays) قابل دسترسی است، نام خصوصیت ایندکس آرایه است.
  • اطلاعات عنصر: متن اطلاعات عنصر به یک رشته تبدیل می شود، اگر یک عنصر بیش از یک متن داشت، آنها را به ترتیبی که پیدا کرده می چیند.

  برای موارد پایه ای شبیه زیر، استفاده از SimpleXML بسیار ساده و سریع است:

  • خواندن یک فایل XML
  • استخراج اطلاعات از یک رشته XMLی
  • ویرایش متن یا مشخصه های یک عنصر

  نکته: زمانی که با یک فایل XML پیشرفته شبیه namespaceها سروکار دارید بهتر است که از تجزه کننده های Expat یا DOM استفاده کنید.


  نصب SimpleXML

  Wiki

  توابع تجزیه کننده SimpleXML قسمتی از هسته PHP 5.0 هستند و نیازی به نصب وجود ندارد.


  چگونه از SimpleXML استفاه کنیم

  Wiki

  لطفاً به فایل XML زیر توجه کنید:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>

  می خواهیم نام و متن اطلاعات هر عنصر را در خروجی چاپ کنیم.

  راه حل؟

  1. فایل XML را لود کنید.
  2. نام اولین عنصر را بخوانید.
  3. یک حلقه روی هر نود(فرزند) ایجاد کنید و برای خواندن اطلاعات هر نود(فرزند) از تابع ()children استفاده کنید.
  4. برای هر نود(فرزند) نام عنصر و متن اطلاعات آنرا چاپ کنید.

  مثال:

  <?php
  $xml = simplexml_load_file("test.xml");

  echo $xml->getName() . "<br />";

  foreach($xml->children() as $child)
    {
    echo $child->getName() . ": " . $child . "<br />";
    }
  ?>

  خروجی کد بالا:

  note
  to: Tove
  from: Jani
  heading: Reminder
  body: Don't forget me this weekend!


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • آموزش پروژه محور PHP

  یکی از قابلیت های مهم این پروژه، رزرو هتل و همچنین ثبت نام کاربران است، علاوه بر این با ورود به قسمت مدیریت می توانید اطلاعات ثبت شده را مشاهده، ویرایش و یا حذف نمایید.

  READ MORE
 • ارث بری یک کلاس از کلاس دیگر

  Wiki

  یکی از مزیت های برنامه نویسی شی گرا، ارث بری یا Inheritance می باشد. ارث بری قابلیت توسعه کلاس را به برنامه نویس می دهد که توسط آن براحتی می توان کلاس نوشته شده را update کرد بدون آنکه بخواهیم در تعریف اصلی کلاس تغییری ایجاد نماییم.

  با استفاده از کلمه کلیدی extends در جلوی نام کلاس و در ادامه نام کلاس والد، مشخص می کنیم که کلاسمان از کلاس والد خود ارثبری داشته باشد.

  کلاس توسعه دهنده یک کلاس، تمام توابع و متغیرهای کلاس اول را شامل می شود.

  مثال:

  <?php 
  class a{
      function test()
      {
          echo "Test in class a"."<br />";
      }
      function show($var)
      {
          echo "in class a: the varible is $var"."<br />";
      }

  class b extends a {
      function test()
      {
          echo "Test in class b"."<br />"; ;
      }

  class c extends b {
      function test()
      {
          parent::test();
      }
  }
  class d extends c {
      function test()
      {
          a::test();
      }
  }  
  $a = new a();
  $b = new b();
  $c = new c();
  $d = new d();
  $a->test();
  $b->test();
  $b->show('Iran');
  $c->test();
  $d->test();

  ?>

  خروجی کد بالا:

  Test in class a 
  Test in class b 
  in class a: the varible is Iran 
  Test in class b
  Test in class a

  توضیح مثال بالا:

  1. در مثال بالا کلاس a را تعریف کردیم و  a را در b توسعه داده و b را در کلاس c و کلاس c را نیز در d توسعه دادیم.
  2. برای اجرای یک تابع یا یک متغیر در یک کلاس دیگر می توانیم از نام کلاس و :: استفاده نماییم.(نام تابع یا متغیر کلاس والد::نام والد کلاس فعلی)
  3. توجه به این نکته نیز ضروری است که با استفاده از کلمه parent میتوانیم کلاس توسعه داده شده یا به اصطلاح والد را فراخوانی کنیم.
  READ MORE
 • با استفاده از AJAX (آجاکس)، می توانید برنامه ها کاربری خود را تعاملی تر کنید.


  مثال AJAX (آجاکس) در PHP

  Wiki

  مثال زیر نشان خواهد داد شد که چگونه یک صفحه وب می تواند با یک وب سرور گفتگو کند (ارتباط داشته باشد). تا زمانی که کاربر در کادر ورودی، کلمه ای را تایپ می کند، این ارتباط وجود دارد:

  مثال (استفاده از ajax در PHP)

  لطفاً نامی را در کادر زیر تایپ نمایید:

  نام:

  پیشنهادها:

  توضیح مثال بالا:

  زمانی که کاربر در کادر ورودی بالا، کلمه ای را تایپ کند، تابع "()showHint" اجرا می شود. این تابع زمانی که رویداد "onkeyup" فیلد ورودی رخ دهد، فراخوانی می شود:

  <html>
  <head>
  <script>
  function showHint(str)
  {
  if (str.length==0)
    {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
    return;
    }
  var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
      {
      document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
      }
    }
  xmlhttp.open("GET","gethint.php?q="+str,true);
  xmlhttp.send();
  }
  </script>
  </head>
  <body>

  <p><b>لطفاً نامی را در کادر زیر تایپ نمایید:</b></p>
  <form>
  نام: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
  </form>
  <p>پیشنهادها: <span id="txtHint"></span></p>

  </body>
  </html>

  توضیح کد Javascript:

  اگر فیلد ورودی خالی باشد (str.length==0)، محتوای عنصر با شناسه "txtHint" خالی و از تابع خارج می شود.

  اگر فیلد ورودی خالی نباشد، تابع ()showHint کارهای زیر را انجام می دهد:

  • شیء XMLHttpRequest ایجاد می شود.
  • زمانی که پاسخ سرور آماده باشد، یک تابع ایجاد و اجرا می شود. (وظیفه این تابع این است که پاسخ دریافت شده از سرور را در عنصر با شناسه "txtHint" قرار دهد)
  • درخواست یک فایل به سرور ارسال می شود.
  • توجه داشته باشید که یک پارامتر (q) به URL اضافه شده است (با محتوای فیلد ورودی تنظیم می شود)

  فایل PHP مثال بالا:

  فایلی که توسط کد JavaScript بالا صدا زده می شود یک فایل PHP بنام "gethint.php" است.

  در فایل "gethint.php"، یک آرایه از نام ها چک می شود، و آنهایی که با پارامتر (q) متناظر است، چاپ می شود: (پاسخ ارسال می شود)

  <?php
  // Fill up array with names
  $a[]="Anna";
  $a[]="Brittany";
  $a[]="Cinderella";
  $a[]="Diana";
  $a[]="Eva";
  $a[]="Fiona";
  $a[]="Gunda";
  $a[]="Hege";
  $a[]="Inga";
  $a[]="Johanna";
  $a[]="Kitty";
  $a[]="Linda";
  $a[]="Nina";
  $a[]="Ophelia";
  $a[]="Petunia";
  $a[]="Amanda";
  $a[]="Raquel";
  $a[]="Cindy";
  $a[]="Doris";
  $a[]="Eve";
  $a[]="Evita";
  $a[]="Sunniva";
  $a[]="Tove";
  $a[]="Unni";
  $a[]="Violet";
  $a[]="Liza";
  $a[]="Elizabeth";
  $a[]="Ellen";
  $a[]="Wenche";
  $a[]="Vicky";

  // get the q parameter from URL
  $q=$_REQUEST["q"]; $hint="";

  // lookup all hints from array if $q is different from ""
  if ($q !== "")
    { $q=strtolower($q); $len=strlen($q);
      foreach($a as $name)
      { if (stristr($q, substr($name,0,$len)))
        { if ($hint==="")
          { $hint=$name; }
          else
          { $hint .= ", $name"; }
        }
      }
    }

  // Output "no suggestion" if no hint were found
  // or output the correct values
  echo $hint==="" ? "no suggestion" : $hint;
  ?>

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • رشته ها، اعداد صحیح، اعداد با ممیز شناور، بولین، آرایه ها، اشیاء، تهی (NULL)


  رشته ها در PHP

  Wiki

  رشته، یک توالی از کاراکترهاست، مانند "!Hello world"

  هر متنی داخل کوتیشن، می تواند رشته باشد. می توانید از کوتیشن (') یا دابل کوتیشن (") استفاده کنید:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  $x = "Hello world!";
  echo $x;
  echo "<br>";
  $x = 'Hello world!';
  echo $x;
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Hello world!
  Hello world!

  اعداد صحیح در PHP

  Wiki

  اعداد بدون ممیز، صحیح هستند.

  قوانین اعداد صحیح:

  • یک عدد صحیح، حداقل باید یک رقم داشته باشد.
  • یک عدد صحیح، نمی تواند شامل کاما یا فاصله باشد.
  • یک عدد صحیح، نباید ممیز داشته باشد.
  • یک عدد صحیح، می تواند منفی یا مثبت باشد.
  • یک عدد صحیح، می تواند در سه فرمت مشخص شود: decimal (بر مبنای 10)، hexadecimal (بر مبنای 16 - با پیشوند 0x) و octal (بر مبنای 8 - با پیشوند 0)

  در مثال زیر، فرمت های مختلف اعداد صحیح نشان داده شده است. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغیر را مشخص نمایید:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  $x = 5985;
  var_dump($x);
  echo "<br>";
  $x = -345; // negative number
  var_dump($x);
  echo "<br>";
  $x = 0x8C; // hexadecimal number
  var_dump($x);
  echo "<br>";
  $x = 047; // octal number
  var_dump($x);
  ?>

  خروجی کد بالا:

  int(5985)
  int(-345)
  int(140)
  int(39)

  اعداد با ممیز شناور در PHP

  Wiki

  اعداد با ممیز شناور، اعدادی هستند که شامل یک ممیز هستند یا اعدادی که در قالب نماد ریاضی نشان داده می شوند.

  در مثال زیر، اعداد اعشاری در فرمت های مختلف، نشان داده شده است. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغیر را مشخص نمایید:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  $x = 10.365;
  var_dump($x);
  echo "<br>";
  $x = 2.4e3;
  var_dump($x);
  echo "<br>";
  $x = 8E-5;
  var_dump($x);
  ?>

  خروجی کد بالا:

  float(10.365)
  float(2400)
  float(8.0E-5)

  داده های Boolean در PHP

  Wiki

  مقدار داده های Boolean می تواند TRUE یا FALSE باشد.

  $x=true;
  $y=false;

  داده ی Boolean، معمولاً در تست مشروط استفاده می شود. در بیاموزهای بعدی درباره ی تست مشروط بیشتر خواهید آموخت.


  آرایه ها در PHP

  Wiki

  آرایه ها انواع خاصی از متغیرها به حساب می آیند که می توانند چندین داده را در قالب یک نام ذخیره کنند.

  در مثال زیر، ابتدا یک آرایه ایجاد شده و سپس با استفاده از تابع ()var_dump، مقدار و نوع هر سلول آرایه مشخص شده است:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
  var_dump($cars);
  ?>

  خروجی کد بالا:

  array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(6) "Toyota" }

  درباره آرایه ها در بیاموزهای بعدی توضیحات بیشتری را خواهید دید.


  اشیاء (object) در PHP

  Wiki

  یک شیء نوع داده ای است که هم داده ها و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.

  یک شیء در PHP، باید بطور صریح اعلان شود.

  ابتدا باید کلاس شیء اعلان شود، برای این کار، از کلمه کلیدی class استفاده نمایید. یک کلاس، ساختاری است که می تواند شامل چندین property و method باشد.

  برای دسترسی به property و methodهای یک کلاس، باید از آن کلاس یک نمونه بسازید:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  class My_class
  {
    public $name="Amir";
    function SayHello()
    {
     print "Hello My Name is $this->name";
    }
  }

  $obj=new My_Class();
  $obj->SayHello();
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Hello My Name is Amir

  در بیاموزهای بعدی، درباره ی اشیاء بیشتر توضیح داده خواهد شد.


  مقدار NULL در PHP

  Wiki

  با استفاده از مقدار NULL، می توان نشان داد که یک متغیر مقدار ندارد. NULL تنهامقدار ممکن از نوع داده NULL است.

  مقدار NULL، خالی یا پر بودن یک متغیر را نشان می دهد. همچنین بهتر است بدانید که در پایگاه داده بین NULL و رشته خالی تفاوت وجود دارد.

  می توان متغیرها را با تنظیم مقدار NULL خالی کرد:

  مثال (انواع داده ها در PHP)

  <?php
  $x="Hello world!";
  $x=null;
  var_dump($x);
  ?>

  خروجی کد بالا:

  NULL

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • تجزیه کننده DOM چیست؟

  Wiki

  یک سری اشیاء استاندارد برای دسترسی و دستگاری فایل های HTML و XML فراهم می کند و در سه بخش زیر مجزا شده است:

  •  هسته DOM:  یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های ساخت یافته تعریف می کند.
  • XML DOM: یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های XML تعریف می کند.
  • HTML DOM: یک سری اشیاء استاندارد برای فایل های HTML تعریف می کند.

  تجزیه کننده XML

  Wiki

  برای خواندن، ویرایش کردن، ایجاد و خلاصه دستگاری یک فایل XML، به یک تجزیه کننده XML نیاز داریم.

  به صورت کلی دو نوع تجزیه کننده XML وجود دارد:

  1. تجزیه کننده درختی: این تجزیه کننده فایل XML را به یک ساختار درختی منتقل می کند و تمام فایل را تحلیل کرده و دسترسی به عناصر درخت را فراهم می کند.
  2. تجزیه کننده رویدادی: یک فایل XML را به صورت یک سری از رویدادها می بیند و زمانی که یک رویداد خاص اتفاق می افتد، یک تابع را برای بررسی آن صدا می زند.

  تجزیه کننده DOM از نوع درختی است.

  به فایل XML زیر توجه کنید:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <from>Amir</from>

  تجزیه کننده DOM فایل XML بالا را به صورت زیر می بیند(سه سطح):

  • سطح اول درخت: یک فایل XML را مشخص می کند.
  • سطح دوم درخت: ریشه عنصر را مشخص می کند که تگ <from> است.
  • سطح سوم درخت: متن عنصر که کلمه "Amir" است.

  نصب تجزیه کننده XML

  Wiki

  توابع تجزیه کننده DOM قسمتی از هسته PHP هستند و نیازی به نصب وجود ندارد.


  فایل XML زیر در مثال های آینده استفاده خواهد شد:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>


  لود و چاپ یک فایل XML

  Wiki

  مثال:در مثال زیرمی خواهیم یک تجزیه کننده XML تعریف کرده و فایل XML بالا را داخل آن لود کنیم و سپس در خروجی چاپ کنیم:

  <?php
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("note.xml");
  print $xmlDoc->saveXML();
  ?>

  خروجی کد بالا:

  ToveJaniReminderDon't forget me this weekend!

  اگر در Browser ویندوزتان گزینه "View source" را انتخاب کنید، فایل HTML زیر را خواهید دید:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>

  مثال بالا یک شی از DOMDocument ایجاد می کند و فایل "note.xml" را داخل آن لود می کند. 

  سپس تابع ()saveXML فایل XML لود شده را داخل یک رشته قرار می دهد، حالا می توانیم آنرا در خروجی چاپ کنیم.


  حلقه زدن در یک فایل XML

  Wiki

  مثال: در مثال زیر می خواهیم یک تجزیه کننده XML تعریف کنیم و فایل XML قبلی را در آن لود کرده و بین عناصر آن یک حلقه بزینم:

  <?php
  $xmlDoc = new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("note.xml");

  $x = $xmlDoc->documentElement;
  foreach ($x->childNodes AS $item)
    {
    print $item->nodeName . " = " . $item->nodeValue . "<br />";
    }
  ?>

  خروجی کد بالا:

  #text =
  to = Tove
  #text =
  from = Jani
  #text =
  heading = Reminder
  #text =
  body = Don't forget me this weekend!
  #text =

  در مثال بالا  می بینید که بین هر عنصر یک نود خالی وجود دارد.

  در زمان ایجاد یک فایل XML، در بین نودهای آن فضاهای خالی قرار می گیرد، تجزیه کننده XML با این فضاهای خالی مانند یک عنصر معمولی برخورد می کند و اگر مراقب آنها نباشید، برای شما مشکل ایجاد خواهند کرد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • XML چیست؟

  Wiki

  XML برای شرح و بیان اطلاعات طراحی شده است، در واقع ساختار اطلاعات را شرح می دهد.

  در XML هیچ تگ از پیش تعریف شده ای وجود ندارد، و باید خودمان تگ ها را تعریف کنیم.


  تجزیه کننده Expat چیست؟

  Wiki

  برای خواندن، ویرایش کردن، ایجاد و خلاصه دستگاری یک فایل XML، به یک تجزیه کننده XML نیاز داریم.

  به صورت کلی دو نوع تجزیه کننده XML وجود دارد:

  1. تجزیه کننده درختی: این تجزیه کننده فایل XML را به یک ساختار درختی منتقل می کند و تمام فایل را تحلیل کرده و دسترسی به عناصر درخت را فراهم می کند.(همان طور که قبلاً گفته شد تجزیه کننده DOM از نوع درختی است)
  2. تجزیه کننده رویدادی: یک فایل XML را به صورت یک سری از رویدادها می بیند و زمانی که یک رویداد خاص اتفاق می افتد، یک تابع را برای بررسی آن صدا می زند.

  تجزیه کننده Expat از نوع رویدادی است.

  نکته: تجزیه کننده رویدادی، به جای اینکه روی ساختار تمرکز کند روی محتوای یک فایل XML تمرکز می کند، به همین خاطر دسترسی به اطلاعات در این نوع تجزیه کننده سریع تر است.

  به فایل XML زیر توجه کنید:

  <from>Amir</from>

  یک تجزیه کننده رویدادی فایل XML بالا را به صورت سه رویداد زیر گزارش می دهد:

  1. شروع عنصر: from
  2. شروع بخص اطلاعات با مقدار: "Amir"
  3. بستن عنصر: form

  مثال XML بالا با یک فرمت درست نوشته شده است، اما به خاطر اینکه DTD ندارد، معتبر نیست.

  نکته: DTD یا Document Type Definition مشخص کننده قوانین به کار رفته در یک سند است، به این قوانین الگو می گویند، الگوها ابزارهای مهمی برای نگهداری پیوستگی اسناد محسوب می گردند. با مقایسه سند معینی با الگوی آن اعتبار آن سند تعیین می شود. اگر یک سند با تمام قوانین موجود در الگوی آن مطابقت داشته باشد به آن یک سند معتبر می گویند. معتبر بودن یک سند نشانه مطلوب بودن داده های آن است.

  تجزیه کننده Expat یک تجزیه کننده بدون اعتبار است، و برای آن فرقی نمی کند که سند شنا از DTD استفاده کرده یا نه!

  سند XML شما باید در یک فرمت درست نوشته شده باشد والا تجزیه کننده Expat خطایی نمایش خواهد داد.


  نصب تجزیه کننده Expat

  Wiki

  توابع تجزیه کننده Expat قسمتی از هسته PHP هستند و نیازی به نصب وجود ندارد.


  فایل XML زیر در مثال های آینده استفاده خواهد شد:

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>


  اعلان یک تجزیه کننده XML

  Wiki

  در PHP می توانیم یک تجزیه کننده XML را اعلان کنیم، برای رویدادهای مختلف، تعدادی رسیدگی کننده (Handler) تعریف می شود و سپس فایل XML را تحزیه می کنیم.

  مثال:

  <?php
  //Initialize the XML parser
  $parser=xml_parser_create();

  //Function to use at the start of an element
  function start($parser,$element_name,$element_attrs)
    {
    switch($element_name)
      {
      case "NOTE": echo "-- Note --<br />"; break;
      case "TO": echo "To: "; break;
      case "FROM": echo "From: "; break;
      case "HEADING": echo "Heading: "; break;
      case "BODY": echo "Message: ";
      }
    }

  //Function to use at the end of an element
  function stop($parser,$element_name)
    {
    echo "<br />";
    }

  //Function to use when finding character data
  function char($parser,$data)
    {
    echo $data;
    }

  //Specify element handler
  xml_set_element_handler($parser,"start","stop");

  //Specify data handler
  xml_set_character_data_handler($parser,"char");

  //Open XML file
  $fp=fopen("test.xml","r");

  //Read data
  while ($data=fread($fp,4096))
    {
    xml_parse($parser,$data,feof($fp)) or die (sprintf("XML Error: %s at line %d",
    xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
    xml_get_current_line_number($parser)));
    }

  //Free the XML parser
  xml_parser_free($parser);
  ?>

  خروجی کد بالا:

  -- Note --
  To: Tove
  From: Jani
  Heading: Reminder
  Message: Don't forget me this weekend!

  توضیح مثال بالا:

  1. تابع ()xml_parser_create یک تجزیه کننده XML را اعلان می کند.
  2. تابع start به عنوان رسیدگی کننده به رویدادهای مختلف ایجاد شده است.
  3. تابع ()xml_set_element_handler مشخص می کند، زمانی که تجزیه کننده با تگ باز و بسته مواجه شد، کدام تابع اجرا شود.
  4. تابع ()xml_set_character_data_handler مشخص می کند، زمانی که تجزیه کننده با اطلاعات مواجه شد، کدام تابع اجرا شود.
  5. تابع ()xml_parse فایل "test.xml" را تجزیه می کند.
  6. در صورتی که خطایی رخ دهد، تابع ()xml_error_string خطای گزارش شده را به شرحی مناسب تبدیل می کند.
  7. در آخر تابع ()xml_parser_free حافظه اختاص داده شده به تجزه کننده را آزاد می کند.

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • در PHPدو روش اصلی برای چاپ وجود دارد: echo و print

  تقریباً در هر مثالی از این بیاموز از echo (و print) استفاده شده است. بنابراین در این مطلب سعی شده است تا در این باره مقداری بیشتر توضیح داده شود.


  دستور echo و print در PHP

  Wiki

  تفاوت های echo و print:

  • echo: یک یا بیشتر از یک آرگومان را می گیرد و مقداری را برنمی گرداند. برای اتصال دو رشته هم می توان از "." و هم از "," استفاده کرد.
  • print: تنها یک آرگومان را می گیرد و همیشه مقدار 1 را برمی گرداند. برای اتصال دو رشته فقط می توان از "." استفاده کرد.

  شباهت های echo و print:

  • هر دو تابع نیستند.
  • جزئی از ساختار زبانی هستند و می توان از آنها با یا بدون پرانتز استفاده نمود.

  نکته: echo سرعت بیشتری نسبت به print دارد.


  دستور echo در PHP

  Wiki

  نمایش رشته ها

  در مثال زیر، نحوه نمایش رشته های مختلف با استفاده از دستور echo نشان داده شده است: (همچنین توجه داشته باشید که رشته چاپ شده می تواند شامل تگ های HTML باشد)

  مثال (تفاوت دستور echo و print)

  <?php
  echo "<h2>PHP is fun!</h2>";
  echo "Hello world!<br>";
  echo "I'm about to learn PHP!<br>";
  echo "This", " string", " was", " made", " with multiple parameters.";
  ?>

  خروجی کد بالا:

  PHP is fun! Hello world!
  I'm about to learn PHP!
  This string was made with multiple parameters.

  نمایش متغیرها

  در مثال زیر، نحوه ی چاپ رشته ها و متغیر ها با دستور echo نشان داده شده است:

  مثال (تفاوت دستور echo و print)

  <?php
  $txt1="Learn PHP";
  $txt2="Beyamooz.com";
  $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");

  echo $txt1;
  echo "<br>";
  echo "Study PHP at $txt2";
  echo "My car is a {$cars[0]}";
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Learn PHP
  Study PHP at Beyamooz.com
  My car is a Volvo

  توجه: اگر متغییری درون علامت " قرار بگیرد مقدار متغییر به جای آن قرار می گیرد. اما اگر درون علامت ' قرار بگیرد مقدار متغییر جایگزین نمی شود.


  دستور print در PHP

  Wiki

  نمایش رشته ها

  در مثال زیر، نحوه نمایش رشته های مختلف با استفاده از دستور print نشان داده شده است: (همچنین توجه داشته باشید که رشته چاپ شده می تواند شامل تگ های HTML باشد)

  مثال (تفاوت دستور echo و print)

  <?php
  print "<h2>PHP is fun!</h2>";
  print "Hello world!<br>";
  print "I'm about to learn PHP!";
  ?>

  خروجی کد بالا:

  PHP is fun! Hello world!
  I'm about to learn PHP!

  نمایش متغیرها

  در مثال زیر، نحوه ی چاپ رشته ها و متغیر ها با دستور print نشان داده شده است:

  مثال (تفاوت دستور echo و print)

  <?php
  $txt1="Learn PHP";
  $txt2="Beyamooz.com";
  $cars=array("Volvo","BMW","Toyota");

  print $txt1;
  print "<br>";
  print "Study PHP at $txt2";
  print "My car is a {$cars[0]}";
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Learn PHP
  Study PHP at Beyamooz.com
  My car is a Volvo

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • آموزش کلیه توابع آرایه در PHP

  توابع آرایه، به شما اجازه ی دسترسی و دستکاری آرایه را می دهند. 

  از آرایه های ساده و آرایه های چند بعدی نیز پشتیبانی می شود. 


  نصب کردن این توابع

  توابع آرایه، جزئی از هسته ی php هستند. و نیازی نیست که این توابع را نصب کنید. 


  توابع آرایه در php5

  تابع توضیحات
  array این تابع یک آرایه را ایجاد می کند.
  array_change_key_case

  این تابع، تمام کلیدهای درون یک آرایه را به حروف کوچک یا حروف بزرگ تغییر می دهد. 

  array_chunk

  این تابع، یک آرایه را به صورت آرایه های جدید، تکه تکه می کند. 

  array_column

  تابع ()array_column، مقادیر را از یک ستون تکی در آرایه ی دربردارنده، برمی گرداند. 

  array_combine

  تابع ()array_combine، از دو آرایه استفاده می کند و یک آرایه را ایجاد می کند به طوری که، کلیدها از آرایه ی اول و مقادیر از آرایه ی دوم انتخاب می شوند. 

  array_count_values

  این تابع، تمام مقادیر یک آرایه را می شمارد. 

  array_diff

  تابع ()array_diff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند، و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

  array_diff_assoc

  تابع ()array_diff_assoc کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

  array_diff_key

  تابع ()array_diff_key، کلیدهای دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و اختلاف های آنها را برمی گرداند.

  array_diff_uassoc

  تابع ()array_diff_uassoc، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت های آنها را برمی گرداند.

  array_diff_ukey

  تابع ()array_diff_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

  array_fill

  تابع ()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند.

  array_fill_keys

  تابع ()array_fill_keys با استفاده از کلید های تعریف شده، یک آرایه را با مقادیر مورد نظر پر می کند.

  array_filter

  تابع ()array_filter مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع فراخوانی(callback) فیلتر می کند.

  array_flip

  تابع ()array_flip در یک آرایه، تمام کلیدها را با مقادیر نسبت داده شده به آنها، جا به جا می کند.

  array_intersect

  تابع ()array_intersect مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

  array_intersect_assoc

  تابع ()array_intersect_assoc، کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.

  array_intersect_key

  تابع ()array_intersect_key کلید های دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

  array_intersect_uassoc

  تابع ()array_intersect_uassoc کلیدها و مقایر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق ها را برمی گرداند.

  array_intersect_ukey

   تابع ()array_intersect_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

  array_key_exists

  تابع ()array_key_exists در یک آرایه به دنبال یک کلید خاص می گردد و در صورتی که آن کلید موجود باشد، true را برمی گرداند و در صورتی که کلید موجود نباشد، false را برمی گرداند.

  array_keys

  تابع ()array_keys یک آرایه را برمی گرداند که شامل کلیدها است.

  array_map

  تابع ()array_map، هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک آرایه با مقادیر جدید داده شده توسط آن تابع را برمی گرداند. 

  array_merge

  تابع ()array_merge یک یا چند آرایه در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.

  array_merge_recursive

  تابع ()array_merge_recursive یک یا چند آرایه را در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.

  array_multisort

  تابع ()array_multisort یک آرایه ی منظم شده را برمی گرداند.

  array_pad

  تابع ()array_pad یک تعداد مشخص از عناصر را با یک مقدار مشخص شده، در یک آرایه، الحاق می کند.

  array_pop

  تابع ()array_pop، آخرین عنصر از یک آرایه را حذف می کند.

  array_product

  تابع ()array_product درواقع حاصلضرب عناصر یک آرایه را محاسبه کرده و برمی گرداند.

  array_push

  تابع ()array_push یک یا چند عنصر را به انتهای یک آرایه اضافه می کند.

  array_rand

  تابع ()array_rand یک کلید تصادفی از یک آرایه را برمی گرداند. و یا اینکه اگر شما مشخص کنید، یک آرایه از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.

  array_reduce

  تابع ()array_reduce مقادیر مورد نظر در یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک رشته را برمی گرداند.

  array_replace

  تابع ()array_replace مقادیر اولین آرایه را با مقادیر آرایه های بعدی، جایگزین می کند.

  array_replace_recursive

  تابع ()array_replace_recursive مقادیر اولین آرایه را با مقادیر دیگر آرایه ها، به صورت بازگشتی، جایگزین می کند.

  array_reverse

  تابع ()array_reverse ترتیب عناصر یک آرایه را معکوس کرده و آن را برمی گرداند.

  array_search

  تابع ()array_search یک آرایه را برای یافتن یک مقدار، جستجو می کند و کلید آن را برمی گرداند

  array_shift

  تابع ()array_shift اولین عنصر از یک آرایه را حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.

  array_slice

  تابع ()array_slice قسمت های انتخابی از یک آرایه را برمی گرداند.

  array_splice

   تابع ()array_splice عناصر انتخاب شده از یک آرایه را حذف می کند و و آنها را با عناصر جدیدی جایگزین می کند.

  array_sum

   تابع ()array_sum  حاصلجمع تمام مقادیر درون یک آرایه را برمی گرداند.

  array_udiff

   تابع ()array_udiff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.

  array_udiff_assoc

   تابع ()array_udiff کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت یا به عبارت دیگر اختلاف آنها را برمی گرداند.

  array_udiff_uassoc

   تابع ()array_udiff_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.

  array_uintersect

   تابع ()array_uintersect مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.

  array_uintersect_assoc

   تابع ()array_uintersect_assoc ، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

  array_uintersect_uassoc

   تابع ()array_uintersect_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

  array_unique

   تابع ()array_unique در صورتی که یک مقدار دو بار تکرار شده باشد، یکی از آنها را حذف می کند.

  array_unshift

   تابع ()array_unshift یک عنصر جدید را به یک آرایه الحاق می کند. این مقادیر جدید در ابتدای آرایه ی مورد نظر قرار خواهند گرفت.

  array_values

   تابع ()array_values یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی تمام مقادیر یک آرایه می باشد.

  array_walk

   تابع ()array_walk هر عنصر آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر، پاس می دهد.

  array_walk_recursive

   تابع ()array_walk_recursive هر عنصر یک آرایه را در یک تابع تعریف شده توسط کاربر وارد می کند.

  arsort

   تابع ()arsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی مرتب می کند و این مرتب شدن بر اساس مقدارها می باشد.

  asort

   تابع ()asort یک آرایه ی انجمنی را به صورت صعودی و بر اساس مقادیر مرتب می کند.

  compact

   تابع ()compact از متغیرها و مقادیر آنها یک آرایه ایجاد می کند.

  count

   تابع ()count تعداد عناصر درون یک آرایه را برمی گرداند.

  current

   تابع ()current درواقع، مقدار عنصر جاری را در یک آرایه برمی گرداند.

  each

   تابع ()each، کلید و مقدار عنصر جاری را برمی گرداند و اشاره گر داخلی را به جلو می برد.

  end

   تابع ()end اشاره گر داخلی را به عنصر آخر آرایه می برد و آن را در خروجی برمی گرداند. 

  extract

  تابع ()extract متغیرهای یک آرایه را به جدول نمادهای محلی وارد می کند.

  in_array

  تابع ()in_array یک مقدار مشخص را در یک آرایه جستجو می کند.

  key

   تابع ()key کلید عنصر مورد نظر را از محل اشاره گر داخلی کنونی برمی گرداند.

  krsort

   تابع ()krsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی و بر اساس کلیدها، مرتب می کند.

  ksort

  از تابع ()ksort برای مرتب کردن یک آرایه ی انجمنی به صورت صعودی و بر اساس کلید ها استفاده می شود.

  list

   از تابع ()list برای اختصاص دادن مقادیری به یک لیست از متغیرها استفاده می شود.

  natcasesort

   تابع ()natcasesort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم natural order مرتب می کند.

  natsort

   تابع ()natsort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم "natural order" مرتب می کند.

  next

   تابع ()next اشاره گر داخلی را به جلو می برد و عنصر بعدی آرایه را بعنوان خروجی برمی گرداند.

  pos

   یک نام مستعار از تابع current است. 

  prev

   تابع ()prev اشاره گر داخلی را به عنصر قبلی در آرایه می برد و آن را بعنوان خروجی برمی گرداند.

  range

   تابع ()range یک آرایه ایجاد می کند که دربردارنده ی یک محدوده از عناصر است.

  reset

   تابع ()reset اشاره گر داخلی تابع مورد نظر را به اولین عنصر آرایه منتقل می کند.

  rsort

   تابع ()rsort یک آرایه ی اندیسی را به صورت نزولی مرتب می کند. 

  shuffle

   تابع ()shuffle عناصر آرایه ی مورد نظر را به صورت تصادفی مرتب می کند. 

  sizeof

   یک نام مستعار تابع count است. 

  sort

   تابع ()sort یک آرایه ی اندیسی را به صورت صعودی مرتب می کند.

  uasort

   تابع ()uasort مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.

  uksort

   تابع ()uksort یک آرایه را بر اساس کلیدها، و با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.

  usort

  تابع ()usort یک آرایه را با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مرتب می کند.

  READ MORE
 • مقدمه ی توابع تقویم در PHP

  افزونه ی calendar شامل توابعی است که تبدیل فرمت های مختلف تقویم را به یکدیگر، ساده می کنند.

  این توابع، بر اساس شمارش روز جولیان بنا شده اند. این شمارش از روز اول سال 4713 قبل از میلاد شروع می شود. 

  نکته: برای تبدیل بین فرمت های مختلف تقویم، شما ابتدا باید آن را به شمارش روز جولیان تبدیل کنید و سپس آن را به تقویم مورد نظر خود در بیاورید. 

  نکته: شمارش روز جولیان، همانند تقویم جولیان نمی باشد. 


  نحوه نصب کردن

  برای اینکه این توابع کار کنند، شما باید عبارت  enable-calendar-- را فعال کنید. 

  نسخه ی ویندوز PHP، به صورت داخلی، از این افزونه پشتیبانی می کند. 


  توابع تقویم در PHP5

  تابع توضیحات
  cal_days_in_month

  تابع ()cal_days_in_month، تعداد روزهای یک ماه را برای یک سال و تقوم مشخص، برمی گرداند.

  cal_from_jd

  تابع ()cal_from_jd، یک شمارش روز جولیان را به یک تاریخ در یک تقویم مشخص، تبدیل می کند.

  cal_info

  تابع ()cal_info اطلاعاتی را درباره ی یک تقویم مشخص شده برمی گرداند.

  cal_to_jd

  تابع ()cal_to_jd یک تاریخ در یک تقویم مشخص را به شمارش روز جولیان تبدیل می کند.

  easter_date

  تابع ()easter_date برچسب زمان یونیکس(Unix timestamp) را برای نیمه شب عید پاک برای یک سال مشخص را برمی گرداند.

  easter_days

  تابع ()easter_days تعداد روزهای بعد از 21 مارس که روز عید پاک در سال داده شده می باشد را برمی گرداند.

  frenchtojd

  تابع ()frenchtojd یک تاریخ را از تقویم جمهوری فرانسه به شمارش روز جولیان تبدیل می کند.

  gregoriantojd

  تابع ()gregoriantojd یک تاریخ از تقویم میلادی را به یک شمارش روز جولیان تبدیل می کند.

  jddayofweek

  تابع ()jddayofweek روز از هفته را برمی گرداند. 

  jdmonthname

  تابع ()jdmonthname ، نام ماه را برمی گرداند.

  jdtofrench

  تابع ()jdtofrench یک شمارش روز جولیان را به تاریخ جمهوری فرانسه تبدیل می کند.

  jdtogregorian

  تابع ()jdtogregorian، شمارش روز جولیان را به تاریخ میلادی تبدیل می کند.

  jdtojewish

  تابع ()jdtojewish یک شمارش روز جولیان را به تاریخ یهودی(jewish) برمی گرداند.

  jdtojulian

  تابع ()jdtojulian یک شمارش روز جولیان را به یک تاریخ جولیان تبدیل می کند. 

  jdtounix

  تابع ()jdtounix یک شمارش روز جولیان را به برچسب زمان یونیکس تبدیل می کند. 

  jewishtojd

  تابع ()jewishtojd، یک تاریخ از تقویم یهودی را به شمارش روز جولیان تبدل می کند.

  juliantojd

  تابع ()juliantojd، یک تاریخ را از تقویم جولیان، به یک شمارش روز جولیان تبدیل می کند. 

  unixtojd

  تابع ()unixtojd،  برچسب زمان یونیکس را به یک شمارش روز جولیان تبدیل می کند.

  ثابت های تقویم از پیش تعریف شده در PHP5

  ثابت نوع ورژن php
  CAL_GREGORIAN Integer PHP 4
  CAL_JULIAN Integer PHP 4
  CAL_JEWISH Integer PHP 4
  CAL_FRENCH Integer PHP 4
  CAL_NUM_CALS Integer PHP 4
  CAL_DOW_DAYNO Integer PHP 4
  CAL_DOW_SHORT Integer PHP 4
  CAL_DOW_LONG Integer PHP 4
  CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT Integer PHP 4
  CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG Integer PHP 4
  CAL_MONTH_JULIAN_SHORT Integer PHP 4
  CAL_MONTH_JULIAN_LONG Integer PHP 4
  CAL_MONTH_JEWISH Integer PHP 4
  CAL_MONTH_FRENCH Integer PHP 4
  CAL_EASTER_DEFAULT Integer PHP 4.3
  CAL_EASTER_ROMAN Integer PHP 4.3
  CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN Integer PHP 4.3
  CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN Integer PHP 4.3
  CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH Integer PHP 5.0
  CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM Integer PHP 5.0
  CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM Integer PHP 5.0

  READ MORE
 • دستورات آماده برای مقابله با SQL injection ها بسیار کارآمداند.


  دستورات آماده (Prepared) و Bind کردن پارامترها

  Wiki

  با استفاده از دستورات آماده یا Prepared، می توانید یک کوئری یکسان را به تعداد دفعات دلخواه با راندمان بالا اجرا نمایید.

  نحوه عملکرد دستورات آماده یا Prepared:

  1. Prepare: با استفاده از این دستور می توانید قالبِ یک کوئری SQL را ایجاد کرده و به پایگاه داده ارسال نمایید. در واقع دلیل استفاده از کلمه قالب در اینجا این است که بجای پارامترهای لازم در کوئری، از علامت سوال (؟) استفاده می کنیم.

   مثال (دستور prepare در PHP)

   INSERT INTO MyGuests VALUES(?, ?, ?)
  2. حالا قالب SQL ارسال شده، توسط پایگاه داده، تجزیه و کامپایل می شود و در ادامه بهینه ساز کوئری (query optimization) روی آن اجرا می شود و در نهایت نتیجه کار بدون اجرا در پایگاه داده ذخیره می شود.
  3. Execute: در ادامه ی اسکریبت، مقادیر لازم را به پارامترهای کوئری مان Bind می کنیم و با استفاده از دستور Execute، کوئری را اجرا می کنیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که کوئری ما همچنان در پایگاه داده وجود دارد و می توانیم مجدداً آنرا با پارامترهای جدید اجرا کنیم...!

  روش استفاده از دستورات آماده در مقایسه با اجرای مستقیم کوئری ها دو مزیت اصلی دارد:

  • دستورات آماده، زمان تجزیه (parsing) کوئری را کاهش می دهند و این در حالی است که برای مواقعی که قصد داریم یک کوئری را به دفعات اجرا کنیم، این زمان فقط یکبار محاسبه خواهد شد.
  • از آنجایی که برای هر بار اجرای کوئری، فقط باید پارامترها را ارسال کنیم، بنابراین پهنای باند کمتری مصرف خواهد شد.
  • دستورات آماده برای مقابله با SQL injection ها بسیار کارآمد هستند و این بخاطر استفاده از یک پروتوکول متفاوت برای انتقال مقادیر پارامترهاست.
  Note تزریق SQL یا SQL injection چیست؟
  SQL injection زمانی رخ می دهد که شما از کاربر یک ورودی می خواهید ( مثلا نام خانوادگی ، سن و... ) و کاربر بجای نام، یک دستور MySQL را وارد می نماید و این دستور بدون اطلاع شما بر روی دیتابیس اجرا می شود.

  مثال (دستور prepare در PHP)

  $username="''; Delete From users";
  $query="Select From users where usernamr=$username";
  echo $query;

  نتیجه کد بالا

  Select From users where usernamr= ''; Delete From users

  توضیح: همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید، ورودی مخرب، باعث می شود که دو کوئری روی پایگاه داده اجرا شود و از آن مهمتر، کوئری دوم است که باعث می شود تا تمام اطلاعات جدول users حذف شود...!


  دستورات آماده یا Prepared در MySQLi

  Wiki

  در مثال زیر،نحوه ی استفاده از دستورات آماده یا Prepared و همچنین نحوه ی Bind کردن پارامترها در MySQLi نشان داده شده است:

  مثال(MySQLi with Prepared Statements)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // ایجاد ارتباط به پایگاه داده
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

  // اطمینان از صحت ارتباط
  if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  // تنظیم کوئری و بایند کردن پارامترها با استفاده از دستورات آماده
  $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES (?, ?, ?)");
  $stmt->bind_param("sss", $firstname, $lastname, $email);

  // تنظیم پارامترها و اجرای کوئری
  $firstname = "John";
  $lastname = "Doe";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  $firstname = "Mary";
  $lastname = "Moe";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  $firstname = "Julie";
  $lastname = "Dooley";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  echo "New records created successfully";

  $stmt->close();
  $conn->close();
  ?>

  توضیح مثال بالا:

  "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES (?, ?, ?)"

  در کوئری مان می توانیم از علامت سوال (؟) استفاده کنیم، این علامت در ادامه با یک عدد صحیح (integer)، رشته (string)، عدد اعشاری (double) یا داده های با اندازه بزرگ (BLOB - Binary Large OBject) جایگزین خواهد شد.

  در ادامه نگاهی به تابع ()bind_param خواهیم انداخت:

  $stmt->bind_param("sss", $firstname, $lastname, $email);

  با استفاده از تابع ()bind_param، می توانیم پارامترها را به کوئری SQL مان Bind کنیم و به پایگاه داده بگوییم که چه پارامترهایی داریم. همچنین با استفاده از آرگومان اول یعنی "sss"، نوع پارامترها را تعیین می کنیم. کاراکتر s به MySQL می گوید که پارمتر ما از نوع رشته (string) است.

  نوع آرگومان ها می تواند یکی از چهار گزینه زیر باشد:

  • i - integer
  • d - double
  • s - string
  • b - BLOB

  برای هر کدام از آرگومان ها، باید یکی از چهار مقدار بالا را تنظیم کنیم.

  زمانی که نوع پارامترها را مشخص می کنیم، ریسک تزریقات SQL یا SQL injections توسط هکرها را به حداقل می رسانیم.

  Note توجه: اگر قصد دارید که داده ی دریافتی از کاربران را در پایگاه داده ذخیره کنید، اعتبارسنجی داده ها یک امر بسیار مهم است.

  دستورات آماده یا Prepared در PDO

  Wiki

  در مثال زیر،نحوه ی استفاده از دستورات آماده یا Prepared و همچنین نحوه ی Bind کردن پارامترها در PDO نشان داده شده است:

  مثال(PDO with Prepared Statements)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDBPDO";

  try {
  //ایجاد ارتباط
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // تنظیم حالت برخورد با خطاها
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // تنظیم کوئری و بایند کردن پارامترها با استفاده از دستورات آماده
  $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES (:firstname, :lastname, :email)");
  $stmt->bindParam(':firstname', $firstname);
  $stmt->bindParam(':lastname', $lastname);
  $stmt->bindParam(':email', $email);

  // تنظیم پارامترها و اجرای کوئری
  $firstname = "John";
  $lastname = "Doe";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  // تنظیم پارامترها و اجرای کوئری
  $firstname = "Mary";
  $lastname = "Moe";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  // تنظیم پارامترها و اجرای کوئری
  $firstname = "Julie";
  $lastname = "Dooley";
  $email = "این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید";
  $stmt->execute();

  echo "New records created successfully";
  }
  catch(PDOException $e)
  {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
  }
  $conn = null;
  ?>

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • جلسه ی سوم بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی بدنه ی فروشگاه

  در قسمت اول از این جلسه، به آموزش 'طراحی بدنه ی فروشگاه' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. تکمیل منوی کاربری.
  2. ایجاد عناصر منوی کاربری به طور کامل.

   


   آنچه که در قسمت 'طراحی بدنه ی فروشگاه' خواهید آموخت

  در قسمت'طراحی بدنه ی فروشگاه' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  1.  آموزش ایجاد پس زمینه ی آبی رنگ فروشگاه.
  2. آموزش عوض کردن فونت فرم جستجوی فروشگاه.
  3. آموزش استفاده از دستور include برای منظم کردن کدنویسی ها.
  4. آموزش ایجاد بخش slideshow مقدماتی برای نمایش دادن عکس ها.

   4.آموزش ایجاد بخش slideshow مقدماتی برای نمایش دادن عکس ها

   در ادامه ی آموزش ها به div مربوط به اسلاید شو می رسیم، که یک سری از تصاویر را به صورت اسلاید به نمایش می گذارد. با استفاده از ابزار ruler می توانیم مقادیر width و height این اسلاید شو را به دست بیاوریم:

   

   همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، width اسلایدشو برابر با 735px است و height اسلایدشو برابر با 315px است. پس برای ایجاد اسلایدشو، یک div ایجاد می کنیم و آی دی آن را برابر با 'slideshow' قرار می دهیم و استایل آن را به صورت زیر می نویسیم : 

   همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، div مربوط به اسلاید شو ساخته شد:

  حالا برای این که این div را به سمت راست منتقل کنیم، کافی است که از دستور float:right استفاده کنیم: 

  مشکلی که اکنون داریم، این است که نمی توانیم div اسلایدشو را در وسط صفحه به صور ثابت قرار دهیم. برای رفع این مشکل، همان طور که قبلا هم گفته شد، باید از یک div استفاده کنیم که مقدار width آن برابر با 1100px باشد. این مقدار width همان است که ما خودمان آن را مبنای طراحی صفحات سایتمان قرار دادیم، که می تواند اعداد دیگری هم باشد...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده

  • شماره جلسه: 3
  • نام فایل ویدئو: 09
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی بدنه ی فروشگاه) در ویدئو: 13:12 

  READ MORE
 • جلسه ی پنجم  طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی بر اساس مسترپیج

  در قسمت اول از این جلسه، به آموزش 'طراحی بر اساس مسترپیج' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد کلی زیر، آموزش داده شدند:

  1. نشان دادن قسمت های افزودن به سبد خرید و... به هنگام حرکت موس بر روی محصول
  2. ایجاد یک کادر در اطراف محصول

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:


  آنچه که در قسمت 'طراحی بر اساس مسترپیج' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی بر اساس مسترپیج' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

  در قسمت شانزدهم طراحی فروشگاه اینترنتی، به یکی از مفاهیم ساده اما بسیار کاربردی در طراحی وب سایت و انجام پروژه های برنامه نویسی تحت وب خواهیم پرداخت. مفهوم masterpage نه تنها در php، بلکه در هر زبان برنامه نویسی دیگری نیز کاربرد فراوانی دارد.

  توضیح تفصیلی:

  استفاده از این مفهوم چند مزیت بسیار بزرگ دارد:

  1.  اگر بخشی مشترک در صفحات وب سایت وجود داشته باشد نیازی نیست که کدهای مربوط به آن بخش را در تمامی صفحات بنویسیم و یا آن کدهای طولانی را کپی کنیم.
  2. اگر بعدها بخواهیم تغییری را در آن قسمت ایجاد کنیم، نیازی نیست که در تک تک آن صفحات اصلاحاتی را ایجاد کنیم. بلکه با استفاده از مفهوم بسیار کاربردی مسترپیج می توان تنها با یک بار تغییر این تغییرات را در تمامی صفحات به صورت خود کار اعمال کرد.
  3. صفحات سایت بسیار خلوت تر شده و کار کردن با آنها ساده تر می گردد و از سردرگم شدن طراح جلوگیری می نماید.
  4. با استفاده از مسترپیج به سادگی قادر خواهید بود که کدهای css مشترک در تمام صفحات را تنها با یک بار نوشتن در تمامی صفحات اعمال نمایید.

   طراحی بر اساس مسترپیج

   در این قسمت از مجموعه ی آموزشی، می خواهیم شما را با مفهومی به نام مسترپیج آشنا کنیم. 

  مفهوم مسترپیج یک مفهوم پیچیده و سنگین نیست، بلکه یک مفهوم بسیار ساده است اما بسیار بسیار کاربردی می باشد.

  به عبارت دیگر، در پروژه های واقعی، بدون استفاده از مسترپیج قطعا با مشکل روبه رو خواهیم شد.


  در این قسمت از آموزش ما از مفهموم مسترپیج استفاده کرده ایم. همان طور که گفتیم، مسترپیج یک مفهوم بسیار ساده، اما بسیار کاربردی است. این مفهوم دو مزیت بزرگ دارد، مزیت اول عبارت است از اینکه باعث می شود صفحه ی ما بسیار خلوت شود:

   همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، صفحه ی ما بسیار خلوت تر شده است و کار کردن با آن ساده تر شده است.

  مزیت دوم عبارت است از اینکه به راحتی می توانید از بخش هایی که در صفحات مختلف ایجاد کرده اید، با استفاده از دستور include، به تنهایی استفاده کنید:

   

  نکته ی دیگری که وجود دارد عبارت است از اینکه، اگر زمانی لازم بود که تغییراتی را روی یک بخش اعمال کنید، کافی است که در صفحه ی master خود، صفحه ی های right یا left یا هر صفحه ی دیگری که آن را فراخوانی کرده اید، تغییرات لازم را اعمال کنید. سپس به صورت خودکار و اتوماتیک، در تمامی صفحات تغییرات لازم اعمال خواهد شد...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 5
  • نام فایل ویدئو: 16
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی بر اساس مسترپیج) در ویدئو: 20:15

  READ MORE
 • جلسه ی چهارم طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی پرفروش ترین کالاها

  در قسمت دوم از این جلسه، به آموزش 'طراحی پرفروش ترین کالاها' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد کلی زیر آموزش داده شدند:

  1. ایجاد div دربردارنده ی قسمت کالاهای پیشنهادی
  2. ایجاد قسمت کالاهای پیشنهادی

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:

  eshop part13 lastResult


  آنچه که در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

  1.  طراحی قسمت پرفروش ترین کالاها

  توضیح تفصیلی:

  1.  مروری کوتاه بر آنچه که تا کنون گذشته است.
  2. ایجاد بخش دیگری جهت نمایش پر فروش ترین محصولات در ستون left.
  3. ایجاد عنوان این بخش، به کمک تگ h2 و اعمال دستورات css به آن.
  4. ایجاد زیرخط با جلوه ای بی نظیر برای عنوان بخش پرفروش ترین محصولات.
  5. استفاده از تگ ul و liهای متوالی، جهت نمایش محصولات پر فروش.
  6. تنظیم خاصیت های css مربوط به ul و li از جمله padding و border و... .
  7. آشنایی با سایر دستورات css همراه با مثال، از جمه line-height و float و list-style .
  8. عیب یابی و رفع عیب های موجود در کدنویسی با استفاده از افزونه ی محبوب فایرباگ.
  9. بررسی علت اعمال نشدن برخی از دستورات css، از جمله width وpadding به تگ های a یا span.
  10. انتساب استایل دوگانه به یک المان و بررسی ارجحیت و اولویت آنها در css.
  11. ایجاد بخش هایی برای نمایش قیمت و نام و مدل کالای مورد نظر.

   1. طراحی قسمت پرفروش ترین  کالاها

   همان طور که در تصویر زیر می بینید، در سمت چپ صفحه، یا به عبارت دیگر در سمت چپ div با آی دی underslide1، یک div با آی دی left ایجاد کردیم:

   در قسمت مشخص شده، قرار است که بخش پر فروش ترین محصولات را ایجاد نماییم.

  اکنون می خواهیم در داخل div با آی دی left، یک div برای بخش پرفروش ترین محصولات ایجاد کنیم و آی دی آن را برابر با مقدار'porforush' قرار می دهیم. پس از انجام این کار، در داخل div ایجاد شده، شروع به ایجاد بخش پرفروش ترین محصولات می نماییم:

   اکنون تگ استایل را در همین جا باز می کنیم و سپس دستورات css زیر را به porforush# اضافه می کنیم:

  1. width: 100%
  2. background : #333
  3. height: 400px

  حالا اگر صفحه ی مورد نظر را رفرش(refresh) کنیم، آنچه که ایجاد کرده ایم به صورت زیر درخواهد آمد:

   همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، عنصر div که آن را ایجاد کردیم، در صفحه نمایان شده است، اما همان طور که مشاهده می نمایید، عرض(width) عنصری که در قسمت left قرار دارد، بیش از حد مجاز است، به همین خاطر div با آی دی left به سمت پایین منتقل شده است. 

  اکنون اگر افزونه ی فایرباگ را اجرا کنیم، مشاهده می کنیم که div با آی دی 'left' در زیر قسمت 'کالاهای پیشنهادی' قرار گرفته است(یعنی زیر div با آی دی right). تنها کافی است که مقداری عرض(width) آن را کمتر کنیم تا به درستی نمایش داده شود:


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 4
  • نام فایل ویدئو: 13
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی پرفروش ترین کالاها) در ویدئو: 4:07

  READ MORE
 • جلسه ی چهارم طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی پرفروش ترین کالاها2

  در قسمت سوم از این جلسه، به آموزش 'طراحی پرفروش ترین کالاها2' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد کلی زیر آموزش داده شدند:

  1. ایجاد بخش دیگری جهت نمایش پر فروش ترین محصولات در ستون left.
  2. ایجاد زیرخط با جلوه ای بی نظیر برای عنوان بخش پرفروش ترین محصولات.
  3. ایجاد بخش هایی برای نمایش قیمت و نام و مدل کالای مورد نظر.

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:


  آنچه که در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها 2' خواهید آموخت 

  در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها2' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

  در چهاردهمین قسمت از این مجموعه ی آموزشی، قصد داریم سه بخش زیر را برای هر محصول طراحی کنیم:

  1. ایجاد بخش اضافه به سبد خرید
  2. ایجاد بخش توضیحات محصول
  3. ایجاد بخش محصولات مشابه

  توضیح تفصیلی:

  1.  ایجاد div جدید با id برابر با tozihat.
  2. کاربردی دیگر از position نوع absolute و بررسی دقیق مفهوم و کاربرد آن.
  3. چگونگی افزودن یک بخش به داخل بخش دیگر بدون به هم ریختگی اجزای موجود در آن بخش.
  4. نحوه ی قرارگیری یک المان یا بخش، دقیقا در وسط یک بخش دیگر، با استفاده از css.
  5. کار با دستور line-height در css و تنظیم موقعیت محتوای درون یک بخش، بدون جابه جایی کل بخش.

  1.  ایجاد بخش اضافه به سبد خرید

  هدف ما ایجاد گزینه های  زیر است: 

   

   برای اینکه بتوانیم به هدف خود برسیم، و یا به عبارت دیگر، این گزینه ها را برای کاربر به نمایش در بیاوریم، دو مرحله را باید به انجام برسانیم:

  1. نوشتن کدهای html
  2. استفاده از JQuery

  ابتدا به نوشتن کدهای اچ تی ام ال می پردازیم.

  همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، باید یک div ایجاد کنیم، که اندازه ی آن به صورت زیر باشد:

   پس به سراغ تگ های li خود می رویم و درون آن یک div ایجاد می کنیم و مقدار آی دی آن را به طور فرضی، برابر با 'tozihat' قرار می دهیم:

   

   همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اکنون می خواهیم بفهمیم که div  با آی دی 'tozihat' چه قسمت هایی را دربر می گیرد:

   همان طور که مشاهده می کنید، در عکس بالا قسمت خاکستری رنگ، همان div با آی دی tozihat است، که آن را ایجاد کردیم. حالا طبق عکس بالا، عبارت افزودن به سبد خرید و مشاهده ی جزئیات محصول و مشاهده محصولات مشابه، همگی باید در داخل div با آی دی 'tozihat' قرار بگیرند. بنابراین به داخل div توضیحات می رویم و شروع به نوشتن قمت های مورد نظر می کنیم.


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 4
  • نام فایل ویدئو: 14
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی پرفروش ترین کالاها2) در ویدئو: 3:57

  READ MORE
 • جلسه ی چهارم  طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی پرفروش ترین کالاها 3

  در قسمت چهارم از این جلسه، به آموزش 'طراحی پرفروش ترین کالاها3' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد کلی زیر آموزش داده شدند:

  1. ایجاد سه بخش، اضافه به سبد خرید و توضیحات محصول و محصولات مشابه برای محصولات

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:

   


  آنچه که در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها 3' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی پرفروش ترین کالاها 3' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

  1. ظاهر شدن سه بخش اضافه به سبد خرید و توضیحات محصول و... به هنگام حرکت موس بر روی آنها

  توضیح تفصیلی:

  1. افزودن پلاگین جی کوئری به صفحه.
  2. بررسی مفهوم this درجی کوئری.
  3. بررسی نکاتی در رابطه با نحوه افزایش سرعت لود سایت.
  4. توضیح دقیق دستور hover در جی کوئری و کار با دو تابع موجود در این دستور.
  5. کار با دستور find در جی کوئری، برای یافتن یک بخش درون بخش دیگری.
  6. کار با animate جهت انجام دستورات css.
  7. مقایسه animate با css در جی کوئری و بررسی تفاوت آنها.
  8. کار با دستور addClass در جی کوئری برای افزودن کلاس به یک المان.
  9. کار با دستور removeClass جهت حذف class از یک المان.
  10. کاربردی از important در دستورات css و بررسی مفهوم آن.

  1.ظاهر شدن سه بخش اضافه به سبد خرید و توضیحات محصول و... به هنگام حرکت موس بر روی آنها

  طبق گقته های قبلی، باید با استفاده از دستورات جی کوئری کاری کنیم که طراحی ما به صورت زیر بشود:

   

   یعنی وقتی که موس را بر روی li مورد نظر قرار می دهیم، رویداد های نشان داده شده اتفاق بیافتد و این آیتم ها به ما نمایش داده شود.

  همان طور که می دانید، زمانی که صفحه ی ما به کاربر نمایش داده می شود، برای بار اول، گزینه های زیر باید به صورت محو شده باشند:

   این یعنی برای بار اول، این گزینه ها نباید به کاربر نمایش داده شوند. برای به انجام رساندن این کار ما از دستور opacity استفاده می کنیم، یعنی مقدار opacity از div با آی دی tozihat را برابر با 0 قرار می دهیم:

   در واقع یعنی با انجام این کار، ما داریم div با آی دی tozihat را ناپدید می کنیم. حالا یک بار صفحه را رفرش می کنیم و همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، div با ای دی tozihat ناپدید شده است، به عبارت دیگر یعنی، opacity آن برابر با 0 شده است:

   

   حال به سراغ دستورات جی کوئری می رویم. در ابتدا باید دقت داشته باشیم که پلاگین جی کوئری به صفحات ما الحاق شده باشد، پس باید با استفاده از یک تگ <script> این پلاگین را وارد کنید:

   در ادامه به سراغ div با آی دی porforush می رویم و اسکریپت های مورد نظر را وارد می کنیم...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 4
  • نام فایل ویدئو: 15
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی پرفروش ترین کالاها3) در ویدئو: 00:30

  READ MORE
 • جلسه ی چهارم بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی جدیدترین کالاها2

  در قسمت چهارم از این جلسه، به آموزش 'طراحی جدیدترین کالاها2' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی ایجاد قسمت جدیدترین کالاها
  2. نحوه ی تکمیل اسلایدشو مورد نظر 

   


  آنچه که در قسمت 'طراحی جدیدترین کالاها2' خواهید آموخت 

  1.  
  READ MORE
 • جلسه ی ششم طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی جدید ترین کالاها به صورت داینامیک

  در قسمت چهارم از این جلسه، به آموزش 'طراحی جدید ترین کالاها به صورت داینامیک' خواهیم پرداخت.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد کلی زیر آموزش داده شدند:

  1.  طراحی اسلایدر سایت به صورت داینامیک.

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:

   


  آنچه که در قسمت 'طراحی جدیدترین کالاها به صورت داینامیک' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی جدیدترین کالاها به صورت داینامیک' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

   در ادامه بحث داینامیک کردن بخش های استاتیک وب سایت، در این قسمت به داینامیک نمودن بخش جدیدترین محصولات سایت می پردازیم .به عبارت دیگر قصد داریم که بخش جدیدترین محصولات که قبلا طراحی کرده بودیم را از حالت استاتیک به حالت داینامیک تبدیل کنیم. 

  توضیح تفصیلی:

  1. مفهوم و کاربرد order by fieldname desc/asc و بحث انتخاب براساس نزولی یا صعودی بودن فیلد
  2. انتخاب چهار محصول جدید که به فروشگاه اضافه شده و سپس نمایش آنها در وب سایت به صورت اتوماتیک
  3. کاربرد عملی و بررسی مفهوم limit در کوئری های sql
  4. echo کردن li های مربوط به بخش جدیدترین محصولات با استفاده از حلقه while
  5. ایجاد field جدیدی در جدول محصولات که تعداد فروش هر محصول را ذخیره می کند.
  6. انتخاب پرفروش ترین محصولات براساس فیلد foroosh در جدول محصولات با استفاده از دستور order به صورت کاملا خودکار
  7. ایجاد field جدیدی برای مشخص نمودن تعداد موجود از هر محصول، در فروشگاه
  8. چگونگی تشخیص موجود بودن یا نبودن محصول در فروشگاه و سپس نمایش پیغام مناسب با توجه به موجود بودن یا نبودن محصول، به کاربران سایت
  9. ایجاد فیلدی دیگر جهت ثبت قیمت های مربوط به محصولات (از نوع int )
  10. اصلاحات جزیی در مورد کدهای css مربوط به بخش های موجود در سایت از جمله بخش نمایش موجود بودن یا نبودن محصول( با کمک فایرباگ)

   طراحی  جدیدترین کالاها به صورت داینامیک

   حالا اجازه بدهید که وارد phpmyadmin بشویم و به جدولی که محصولاتمان را در داخل آن ذخیره کرده بودیم، نگاهی بیاندازیم. پس به داخل دیتابیس eshop می رویم و جدول tblmahsool را باز می کنیم:

   ما قبلا در درون این جدول، 4تا محصول را تعریف کرده بودیم. حالا می خواهیم در قسمت جدیدترین کالاها، این محصولات را دریافت کنیم و نمایش دهیم.  مشابه با همان کاری که قبلا انجام داده بودیم، اینجا هم می آییم و همان کار را تکرار می کنیم. 

  حال کدهایی که قبلا نوشته بودیم را کپی می کنیم:

   بعد از کپی کردن، این کدها را در درون فایل jadidtarinha.php در درون عنصر ul که جدید ترین کالاها را در درون آن ایجاد کرده بودیم، قرار می دهیم: 

   حالا این محصولاتی را که به صورت استاتیک تعریف کرده بودیم را حذف می کنیم. نکته ای که وجود دارد این است که تفاوت این بخش با بخش قبل که آمدیم و اسلایدشو را به صورت داینامیک در صفحه مان نمایش دادیم، این است که در قسمت جدیدترین کالاها، همان طوری که از اسمش مشخص است، باید به صورت اتوماتیک، 4 تا از کالاهایی که جدیدا به فروشگاه اضافه شده اند را از دیتابیس بخوانیم و در این قسمت نمایش دهیم:

  بنابراین ما در اینجا به صورت کاملا اتوماتیک و خودکار، می خواهیم این کار را انجام دهیم. اما در قسمت اسلایدشو ما آمدیم یک فیلد را تحت عنوان slide اضافه کردیم که این فیلد مشخص می کرد که کدام یک از این کالاها، قرار است درون این اسلایدشو نمایش داده شوند:


   

  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 6
  • نام فایل ویدئو: 21
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی جدیدترین کالاها به صورت داینامیک) در ویدئو: 01:50

  READ MORE
 • جلسه ی چهارم طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی کالاهای پیشنهادی

  در قسمت اول از این جلسه، به آموزش 'طراحی کالاهای پیشنهادی' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی ایجاد قسمت جدیدترین کالاها
  2. نحوه ی اضافه کردن قسمت اسلایدشو

  مشاهده ی آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:

  eshop part12 lastResult


  آنچه که در قسمت 'طراحی کالاهای پیشنهادی' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی کالاهای پیشنهادی' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  توضیح اجمالی:

  1. ایجاد div دربردارنده ی قسمت کالاهای پیشنهادی
  2.  ایجاد قسمت 'کالاهای پیشنهادی'

  توضیح تفصیلی:

  1. ایجاد یک تگ div جدید با id به نام underslide و همچنین div دیگری با آی دی underslide1 درون آن با width برابر با 1100 پیکسل.
  2. تفکیک underslide1 به دو ستون راست و چپ با id های right و left
  3. استایل دهی به بخش های فوق با استفاده از دستورات css
  4. ایجاد تگ h2 جهت نمایش عنوان مربوط به کالاهای پیشنهادی
  5. مثال هایی دیگر از دستور float  جهت نمایش المان ها در یک ردیف در کنار یکددیگر.
  6. عیب یابی کدنویسی قالب و رفع مشکل با استفاده از فایرباگ.
  7. ایجاد زیرخط زیبا و گرافیکی جهت جدا کردن عنوان از بخش های درون کالاهای پیشنهادی
  8. مثالی دیگر از دستور box-shadow برای ایجاد سایه در اطراف یک المان
  9. کار با دستور list-style و نحوه ی حذف نقاط توپر سیاه رنگ کنار تگ های li
  10. کاربردی دیگر از دستور direction و مشخص نمودن جهت شروع کدنویسی html
  11. استایل دهی به تگ ul و liهای درون آن و همچنین مشخص نمودن padding یا همان حاشیه داخلی

  2.ایجاد قسمت 'کالاهای پیشنهادی'

  در این قسمت، به سراغ ایجاد عنوان 'کالاهای پیشنهادی' و نقاط رنگی که در کنار این عنوان مشاهده می شوند می رویم:

  eshop part12 kalahayePishnahadi

   به دلیل اینکه این کار را برای قسمت جدیدترین کالاها، یک بار انجام داده ایم، پس می توانیم دوباره از آن استفاده کنیم. کاری که قبلا انجام دادیم این بود که یک تگ h2 ایجاد کردیم و برای آن یک استایل تعریف کردیم. حالا می خواهیم برای ایجاد قسمت 'جدیدترین کالاها' دوباره از آنها استفاده نماییم. قبل از انجام این کار، یک div جدید را باز می کنیم و مقدار id آن را برابر با 'pishnahad' قرار می دهیم،حالا در داخل این div از تگ h2 مورد نظر استفاده می کنیم:

  مشاهده ی کد نویسی:

  eshop part12 pishnahadDiv

   اکنون از div با آی دی pishnahad شروع می کنیم و یک استایل دهی مختصر را به آن اضافه می کنیم، به صورت زیر:

  1. width یا همان پهنای آن را برابر با % 100 قرار می دهیم.
  2. مقدار border آن را برابر با 1px solid #ccc قرار می دهیم که درواقع یک کادر به اندازه ی یک پیکسل را ایجاد می کند.
  3. مقدار دستور border-radius را برابر با 7px قرار می دهیم که باعث گرد شدن حاشیه ها می شود.

  مشاهده ی کدنویسی:

  eshop part12 code1

  با انجام این تنظیمات، اگر که صفحه را دوباره رفرش(refresh) کنیم، تغییرات زیر را مشاهده می نماییم:

  مشاهده ی نتیجه:

  eshop part12 demo1

   همان طور که مشاهده می کنید، تگ h2 مورد نظر به نمایش درمی آید. حالا می توانیم استایل مربوط به این تگ h2 را نیز همان طور که قبلا آن را ایجاد کرده بودیم، در اینجا پیاده سازی کنیم. پس همان استایلی را که به تگ h2 داده بودیم از آن استفاده می کنیم درست مثل عکس زیر:

  مشاهده ی کد نویسی:

  eshop part12 pishnahadStyle

   بعد از تعریف استایل برای تگ h2 در داخل  div با آی دی 'pishnahad'، تغییرات را ذخیره می کنیم و دوباره صفحه را رفرش(refresh)می کنیم. همان طور که در تصویر زیر می بینید، استایل این تگ h2 مشابه قسمت جدیدترین کالاها شد: 

  مشاهده ی نتیجه:

  eshop part12 code2

   به یک نکته ی حائز اهمیت توجه داشته باشید که، دستور float ممکن است ما را دچار سردرگمی کند، الان اگر که کلید F12 را فشار دهیم تا افزونه ی Firebog اجرا شود...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته ی خریداری شده:

  • شماره جلسه: 4
  • نام فایل ویدئو: 12
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی کالاهای پیشنهادی) در ویدئو: 8:52

  READ MORE
 • جلسه ی اول بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه 2

  در قسمت سوم از این جلسه، به آموزش ' طراحی منوی فروشگاه 2' می پردازیم.


   آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

   در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. طراحی خط بنفش رنگ در زیر سربرگ.
  2. طراحی سبد خرید و استایل دهی به آن.
  3. طراحی قسمت آبی رنگ در بر دارنده ی منو.

  مشاهده آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:

   


   آنچه که در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه بخش 2' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه 2'  موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  1. آموزش ایجاد آیتم های منو و استایل دهی صحیح به آنها 
  2. آموزش اضافه کردن خطوط جدا کننده بین عناصر منو
  3. آموزش نحوه ی صحیح فاصله دادن به عناصر منو

   1.آموزش ایجاد آیتم های منو و استایل دهی صحیح به آنها

   در ادامه ی توضیحات قبلی، نوبت به طراحی منوی مشخص شده ی زیر می رسد. به عبارت دیگر، منوی ما به صورت زیر در خواهد آمد:

   

   برای طراحی این منو، دوباره صفحه ی index.php را باز می کنیم و در داخل <div> با آی دی menu، شروع به نوشتن کدهای خود می کنیم. برای ایجاد این منو، از تگ <ul> استفاده می کنیم. همان طور که می دانید، در ایجاد کردن یک لیست، از تگ <ul> استفاده می شود و ما نیز دقیقا چون می خواهیم لیستی از منوها را از قبیل: 'صفحه ی نخست' و 'گوشی همراه' و 'لپ تاپ' و... ایجاد کنیم، از تگ <ul> استفاده می کنیم:

   

   همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، یک تگ <style> را نیز باز می کنیم، تا بتوانیم استایل های خود را در داخل این تگ وارد کنیم. در ادامه، در تگ <style> موارد زیر را اضافه می کنیم:

  1.  برای حذف padding پیش فرض، در تمام عناصر <ul>، مقدار padding را برابر با 0 قرار می دهیم.
  2. برای حذف margin پیش فرض، در تمام عناصر <ul> مقدار margin را برابر با 0 قرار می دهیم.
  3. مقدارwidth و  height برای عناصر <ul> را برابر با %100 قرار می دهیم.
  4. به منظور مشاهده ی عنصر <ul>، مقدار background را برای این عنصر به رنگ زرد اختصاص می دهیم.

   با انجام گزینه های بالا، بعد از رفرش(refresh) کردن صفحه، منوی ما به صورت زیر در خواهد آمد:

   

   همان طور که ملاحظه می نمایید، <ul> مورد نظر ایجاد شد، و دقیقا روی div منو قرار گرفت. اکنون زمان آن رسیده است که در داخل این تگ <ul> شروع به نوشتن عناصر <li> کنیم. همان طور که در عکس دوم از آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 1' مشاهده می فرمایید، اولین عنصر <li> باید به 'صفحه ی نخست' اختصاص یابد و شامل یک تگ <img> و عبارت 'صفحه ی نخست' باشد. پس بدین منظور، درون عنصر <li> یک تگ <img> ایجاد می کنیم و مقدار src آن را برابر با "img/home54.png" که نشان دهنده ی آیکن 'خانه' می باشد، قرار می دهیم و سپس عبارت 'صفحه ی نخست' را اضافه می کنیم . در قسمت های قبلی بسته ی آموزشی 'طراحی یک فروشگاه اینترنتی' نشان داده شد که چطور می توان آیکن ها را از اینترنت دانلود کرد و تغییرات لازم را بر روی آنها به وجود آورد، لذا در اینجا به این موضوع نمی پردازیم...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده

  •  شماره جلسه: 1
  • نام فایل ویدئو: 03
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی منوی فروشگاه 2) در ویدئو: 00:00 

  READ MORE
 • جلسه ی اول بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه 3

  در قسمت چهارم از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 3' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1.  طراحی منو ها و قرار دادن آیکن در آنها.
  2. قرار دادن نوشتار مربوط به هر منو در کنار آیکن.

  مشاهده آنچه که در قسمت قبل طراحی شد:


  آنچه که در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه بخش 3' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه 3' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  1. آموزش طراحی زیر منو برای منوی اصلی در سطح متوسط.
  2. آموزش نحوه ی صحیح استفاده از پوزیشن های relative و absolute.
  3. آموزش استفاده از عناصر <ul> و <li> تو در تو برای ایجاد زیر منو.

  1.آموزش طراحی زیر منو برای منوی اصلی در سطح متوسط

   در این قسمت قصد داریم برای منوی طراحی شده، یک زیر منو به صورت بازشونده ایجاد کنیم، به طوری که با قرار گرفتن موس بر روی گزینه های منوی اصلی، این زیر منو باز شود:

   اگر به زیر منوی اشاره شده در عکس بالا دقت کنید، این زیر منو درواقع یک <div> است که از سمت چپ، تا سمت راست صفحه گسترده شده است و کل صفحه را پوشش می دهد. در ابتدای کار قصد داریم این عنصر <div> را ایجاد کنیم.

  برای ایجاد این عنصر <div>، فایل index.php را باز کرده تا بتوانیم شروع به نوشتن کدهای مورد نظر کنیم. سپس بعد از <div> منو، یک عنصر <div> ایجاد می کنیم و نام id آن را 'menu1' قرار می دهیم و استایل آن را به صورت زیر تعریف می کنیم:

  style

  <div id="menu1" style="width:100%; height:37px; background:#006;>

  نکته ی مهمی که در اینجا لازم است به آن توجه کنیم، از این قرار است که باید پوزیشن(position) این <div> را به صورت 'absolute' قرار دهیم. پس کد بالا به صورت زیر در خواهد آمد:

   با رفرش(refresh) کردن صفحه ی مورد نظر، عنصر <div> که آن را ایجاد نمودیم، ظاهر خواهد شد و به صورت زیر در خواهد آمد:

  اکنون یک سوال به وجود می آید و آن عبارت است از اینکه، چرا در کدهای بالا، مقدار position را برابر با 'absolute' قرار دادیم؟

  دلیل اینکه در قسمت بالا مقدار 'position' را به صورت absolute انتخاب کردیم، این است که...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده 

  • شماره جلسه: 1
  • نام فایل ویدئو: 04
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی منوی فروشگاه 3) در ویدئو: 00:30 

  READ MORE
 • جلسه ی اول بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه  4

  در قسمت پنجم از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 4' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی طراحی یک زیر منو برای منوی اصلی.
  2. نحوه ی طراحی عناصر درون این زیر منو.

   


  آنچه که در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه  4' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه 4' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  1. آموزش مخفی کردن زیرمنوها به هنگام باز کردن صفحه، با استفاده از دستور display.
  2. آموزش استفاده از جی کوئری برای ساختن زیر منوها به صورت پیشرفته.
  3. آموزش استفاده از دستور include برای الحاق کردن یک فایل php به فایل کنونی.
  4. آموزش نحوه ی صحیح اضافه کردن پلاگین جی کوئری به صفحه ی مورد نظر.
  5. آموزش نحوه ی صحیح وارد کردن کدهای جی کوئری و جاوااسکریپت به صفحه مورد نظر.
  6. آموزش استفاده از دستورهای hover و slideDown در متحرک سازی زیرمنوها.
  7. آموزش نحوه ی صحیح بستن زیر منوها به هنگام خارج کردن موس، از آنها.

   1.آموزش مخفی کردن زیرمنوها به هنگام باز کردن صفحه، با استفاده از دستور display

  همان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید،بعد از اضافه کردن زیرمنو ها به منوهای 'گوشی همراه' و 'لپ تاپ'، این زیر منو ها، بر روی یکدیگر قرار می گیرند:

   

   همان طور که می دانید، هنگام باز کردن صفحه ی مورد نظر، هیچ زیر منویی نباید نمایش داده شود، و تنها هنگامی که اشاره گر موس را بر روی منو ها قرار می دهیم، این زیر منو ها باید نمایش داده شوند. به همین دلیل باید خصوصیت display را برای <div> بنفش رنگ، برابر با 'none' قرار دهیم:

   و همچنین خصوصیت display را برای <ul> هایی که زیر منوها را دربر گرفته اند، برابر با 'none' قرار می دهیم:

   

   اکنون، با رفرش(refresh) کردن صفحه، خواهید دید که مقدار display برای بخش مربوط به زیرمنو، برابر با 'none' شده است و دیگر در صفحه نمایش داده نمی شود...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده

  • شماره جلسه: 1
  • نام فایل ویدئو: 05
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی منوی فروشگاه 4) در ویدئو: 03:00 

  READ MORE
 • جلسه ی اول بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه  5

  در قسمت ششم از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 5' می پردازیم.


  آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

  در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی مخفی کردن زیر منوها به هنگام باز کردن صفحه.
  2. نحوه ی اضافه کردن دستورات جی کوئری مربوط به باز شدن منو.
  3. نحوه ی متحرک سازی زیر منو ها با استفاده از دستورات جی کوئری.

   


  آنچه که در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه 5' خواهید آموخت

  در قسمت 'طراحی منوی فروشگاه 5' موارد زیر آموزش داده خواهند شد:

  1. نحوه ی حل مشکل محو شدن زیرمنوها، با حرکت موس از روی منوها به سمت زیرمنو.
  2. نحوه ی حل مشکل محو شدن <div> دربر دارنده ی زیر منو، با خارج کردن موس از قسمت منو.
  3. نحوه ی حل مشکل ایجاد شدن <div> زیر منو برای منوی 'صفحه  نخست'.
  4. نحوه ی حل مشکل محو نشدن <div> زیر منو، با حرکت موس از دیگر منوها به منوی 'صفحه نخست'. 
  5. نحوه ی تبدیل اشاره گر موس به علامت 'دست' (poiner) به هنگام رفتن بر روی منو.
  6. نحوه ی تبدیل خط جداکننده ی منوها به یک رنگ دیگر، به هنگام رفتن بر روی منوی مربوط به آن.

  6.نحوه ی تبدیل خط جدا کننده ی منوها به یک رنگ دیگر، به هنگام رفتن بر روی منوی مربوط به آن 

   کاری که اکنون برای زیباتر و حرفه ای تر شدن منو قصد انجام آن را داریم، عبارت است از اینکه، کاری کنیم تا اگر کاربر اشاره گر موس را بر روی یکی از عناصر منو قرار دهد، خط جداکننده ی منوها، برای آن منو به رنگ قرمز تبدیل شود:

   برای انجام این کار نرم افزار فتوشاپ را باز می کنیم و از عکس خط سفید رنگ جداکننده ی منوها، یک نسخه ی قرمز رنگ ایجاد می کنیم:

  1. ابتدا با دوبار کلیک کردن، علامت قفل را محو کنید.
  2. گزینه ی سطل رنگ را از سمت چپ انتخاب کنید.
  3. با کلیک بر روی عکس مورد نظر، رنگ آن را تغییر دهید.
  4. عکس مورد نظر را ذخیره کنید.

   

   بعد از انجام موارد ذکر شده، دوباره وارد صفحه ی script.php می شویم و کد مشخص شده ی زیر را اضافه می کنیم:

   در دستور خط 5، عبارت 'this' به سلکتور مشخص شده در خط شماره 3 اشاره می کند و...


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده

  • شماره جلسه: 1
  • نام فایل ویدئو: 06
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی منوی فروشگاه 5) در ویدئو: 17:28 

  READ MORE
 • جلسه ی دوم بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی فروشگاه 6

  در قسمت ششم از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی فروشگاه 6' می پردازیم.


   آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

   در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی طراحی و تکمیل منوی مورد نظر.
  2. نحوه ی تغییر رنگ خط جداکننده ی منوها.

  READ MORE
 • جلسه ی دوم بسته ی آموزشی طراحی یک فروشگاه اینترنتی-طراحی منوی کاربری  1

  در قسمت اول از این جلسه، به آموزش 'طراحی منوی کاربری 1' می پردازیم.


   آنچه که در قسمت قبل طراحی شد

   در قسمت قبل، موارد زیر آموزش داده شدند:

  1. نحوه ی طراحی و تکمیل منوی مورد نظر.
  2. نحوه ی تغییر رنگ خط جداکننده ی منوها.


  آنچه که در قسمت 'طراحی منوی کاربری 1' خواهید آموخت

  1. آموزش ایجاد منوی کاربری پایه و استایل دهی به آن.
  2. آموزش ایجاد عناصر منوی کاربری و استایل دهی به آنها.
  3. آموزش نحوه ی دانلود کردن آیکن های مورد نیاز از اینترنت.
  4. آموزش نحوه ی اضافه کردن آیکن ها به عناصر منوی کاربری.

   1.آموزش ایجاد منوی کاربری پایه و استایل دهی به آن

   همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این قسمت قصد داریم منوی کاربری را ایجاد کنیم:

   

   برای ایجاد این بخش، ابتدا نرم افزار Dreamweaver را باز کنید، و برای باز کردن محتویات سایت مورد نظر، از منوی 'site' گزینه ی 'manage sites' را انتخاب کرده و سایت مورد نظر خود را که قبلا روی آن کار می کردیم، انتخاب کنید. همان طور که می دانید، از قبل، نام سایت خود را eshop قرار دادیم، پس گزینه ی 'eshop' را انتخاب کنید. سپس خواهید دید که محتویات سایت در سمت راست صفحه نشان داده خواهد شد:

   

   در ادامه، برای اضافه کردن کدهای خود، فایل 'index.php' را باز می کنیم، و در زیر div با آی دی "top1" شروع به اضافه کردن کدهای خود می کنیم. ابتدا یک عنصر <div> ایجاد می کنیم، و id آن را به دلخواه برابر با 'user' قرار می دهیم. سپس برای اینکه ویژگی های ظاهری این <div> را مشخص کنیم، تگ <style> را باز می کنیم، و اعمال زیر را انجام می دهیم: 

  1. width دیو(div) مورد نظر را برابر با 1100 پیکسل قرار می دهیم.
  2. height دیو(div) مورد نظر را برابر با 45px قرار می دهیم.
  3. سایه ی دیو(div) مورد نظر را به صورت box-shadow: 1px 1px 4px #eee تنظیم می کنیم.
  4. برای تعریف رنگ پس زمینه، دستور background: #999 را تنظیم می کنیم.

   

   اکنون اگر صفحه را رفرش(refresh) کنیم، مشاهده می کنیم که این <div> به وجود آمده است، اما هنوز در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است، برای اینکه بتوانیم این <div> را در وسط صفحه قرار دهیم از دستور margin: 0 auto استفاده می کنیم:

   


  دسترسی به موارد آموزشی بالا در بسته خریداری شده

  • شماره جلسه: 2
  • نام فایل ویدئو: 07
  • فرمت فایل: mp4.

  نقطه ی شروع بحث بالا (طراحی منوی کاربری 1) در ویدئو: 00:00 

  READ MORE
 • در این آموزش، نحوه ی ساخت فیلدهای الزامی (required) و نمایش پیغام خطای مناسب نشان داده خواهد شد.


  فیلدهای الزامی در PHP

  Wiki

  در آموزش قبلی، تمام فیلدهای ورودی اختیاری بودند. اما همانطور که در جدول اعتبار سنجی زیر مشخص شده است، فیلدهای "نام"، "ایمیل" و "جنسیت" الزامی اند. این فیلدها نمی توانند خالی باشند و باید حتماً با یک مقدار تنظیم شوند.

  قوانین اعتبارسنجی:

  فیلد قوانین اعتبارسنجی
  نام الزامی است. فقط باید شامل حروف الفبا و خط فاصله باشد.
  ایمیل الزامی است. باید شامل فرمت صحیح ایمیل باشد (همراه با علامت @ و .)
  وب سایت اختیاری است. اگر پر شد، باید شامل فرمت صحیح URL باشد.
  توضیحات اختیاری است. می تواند شامل چند خط متن باشد (textarea)
  جنسیت الزامی است. یکی از دو مورد باید انتخاب شود.

  در کد زیر، تعدادی متغیر جدید با نام های nameErr$ و emailErr$ و genderErr$ و websiteErr$ اضافه شده است. این متغیرهای خطا، متن خطای مورد نظر را برای فیلدهای الزامی در خود نگه می دارند. ما همچنین برای هر متغیر POST_$ یک دستور if... else اضافه کرده ایم. این دستور شرطی، چک می کند که اگر متغیر POST_$ خالی است (با استفاده از تابع ()empty) یک متن خطای مناسب در متغیرهای خطا ذخیره می کند، و اگر خالی نبود، مقدار برگشتی تابع ()test_input در متغیر متناظرش ذخیره می شود:

  <?php
  // define variables and set to empty values
  $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
  $name = $email = $gender = $comment = $website = "";

  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  {

    if (empty($_POST["name"]))
      {$nameErr = "Name is required";}
    else
      {$name = test_input($_POST["name"]);}

    if (empty($_POST["email"]))
      {$emailErr = "Email is required";}
    else
      {$email = test_input($_POST["email"]);}

    if (empty($_POST["website"]))
      {$website = "";}
    else
      {$website = test_input($_POST["website"]);}

    if (empty($_POST["comment"]))
      {$comment = "";}
    else
      {$comment = test_input($_POST["comment"]);}

    if (empty($_POST["gender"]))
      {$genderErr = "Gender is required";}
    else
      {$gender = test_input($_POST["gender"]);}
  }
  ?>

  نمایش متن خطا در PHP

  Wiki

  در فرم HTML، باید یک اسکریپت PHP اضافه نمایید. که متن خطای مورد نظر را نمایش می دهد:

  مثال (فیلدهای الزامی در PHP)

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
  <head>
  <style>
    .error {color: #FF0000;}
    span{min-width: 200px;float: right;}
  </style>
  </head>
  <body>

  <?php
  // define variables and set to empty values
  $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
  $name = $email = $gender = $comment = $website = "";

  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  {

     if (empty($_POST["name"]))
       {$nameErr = "وارد کردن نام الزامی است";}
     else
       {$name = test_input($_POST["name"]);}
    
     if (empty($_POST["email"]))
       {$emailErr = "وارد کردن ایمیل الزامی است";}
     else
       {$email = test_input($_POST["email"]);}
      
     if (empty($_POST["website"]))
       {$website = "";}
     else
       {$website = test_input($_POST["website"]);}

     if (empty($_POST["comment"]))
       {$comment = "";}
     else
       {$comment = test_input($_POST["comment"]);}

     if (empty($_POST["gender"]) || $_GET["gender"]=="undefined")
       {$genderErr = "انتخاب جنسیت الزامی سات";}
     else
       {$gender = test_input($_POST["gender"]);}
    
  }

  function test_input($data)
  {
       $data = trim($data);
       $data = stripslashes($data);
       $data = htmlspecialchars($data);
       return $data;
  }
  ?>

  <h2>مثال اعتبارسنجی فرم ها در PHP</h2>
  <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
  <div>
    <span>نام:</span><input type="text" name="name">
    <span class="error">*</span>
  </div>
  <div>
    <span>ایمیل:</span>
  <input type="text" name="email">
    <span class="error">*</span>
  </div>
  <div>
    <span>وب سایت:</span>
  <input type="text" name="website">
    <span class="error"></span>
  </div>
  <div>
    <span>توضیحات:</span>
  <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
    <span class="error">*</span>
  </div>
  <div>
  <span>جنسیت:</span>

  <input type="radio" name="gender" value="female">زن
  <input type="radio" name="gender" value="male">مرد
  </div>
  </div><input type="submit" name="submit" value="ارسال اطلاعات"></div>
  </form>

  <?php
  if ($nameErr!="" || $emailErr!="" || $genderErr!="" || $websiteErr!="")
  echo "<span style='color:red' >
           $nameErr <br /> $emailErr <br /> $genderErr <br /> $websiteErr
        </span>";
  else
  {
  echo "<br /><h2>خروجی کدتان</h2>";
  echo "نام :$name";
  echo "<br />";
  echo "ایمیل: $email";
  echo "<br />";
  echo "وب سایت: $website";
  echo "<br />";
  echo "توضیحات: $comment";
  echo "<br />";
  echo "جنسیت: $ender";
  }
  ?>
  </body>
  </html>

  خروجی کد بالا:

  مثال اعتبارسنجی فرم ها در PHP

  نام:*
  ایمیل:*
  وب سایت:
  توضیحات:
  جنسیت: زن مرد*
   

  در آموزش بعدی نحوه اعتبارسنجی فیلدهای "نام"، "ایمیل" و "وب سایت" توضیح داده خواهد شد. (آیا فیلد "نام"، فقط شامل حروف و فاصله خالی است - آیا فیلد "ایمیل"، شامل یک فرمت صحیح است - اگر فیلد "وب سایت" پر شد، آیا شامل یک فرمت صحیح است)


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • با استفاده از متغیرهای GET _$ و POST_$، می توانید سمت سرور مقادیر فرم HTML را دریافت نمایید.


  یک فرم ساده HTML

  Wiki

  در مثال زیر، یک فرم ساده HTML با دو فیلد ورودی و یک دکمه submit نشان داده شده است:

  مثال (کار با فرم های PHP)

  <html>
  <body>

  <form action="welcome.php" method="post">
  نام: <input type="text" name="name"><br>
  ایمیل: <input type="text" name="email"><br>
  <input type="submit" value="ارسال اطلاعات">
  </form>

  </body>
  </html>

  خروجی کد بالا:

  نام:    
  ایمیل:  

  زمانی که کاربر، اطلاعات فرم بالا را پر می کند و روی دکمه "submit" کلیک می کند، اطلاعات فرم برای پردازش به یک فایل PHP بنام "welcome.php" ارسال می شود. اطلاعات فرم با متد POST ارسال می شود.

  فایل welcome.php

  Wiki

  برای نمایش اطلاعات ارسال شده به سرور، بصورت ساده می توانید همه متغیرها را چاپ نمایید:

  <html>
  <body>

  نام :<?php echo $_POST["name"]; ?><br>
  ایمیل: <?php echo $_POST["email"]; ?>

  </body>
  </html>

  خروجی کد بالا می تواند شبیه زیر باشد:

  نام: beyamooz
  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  توجه: مثال بالا را می توان از طریق متد get نیز انجام داد. که البته نحوه انجام کار در بیاموزهای قبلی ذکر شده است.

  کد بالا، یک مثال کاملاً ساده است. اما توجه داشته باشید که یک چیز بسیار مهم در آن از قلم افتاده است و آن اعتبار سنجی یا Validate اطلاعات ارسالی است. از این طریق اسکریبتتان امن تر خواهد بود.

  Note

  در مثال بالا، اعتبار سنجی انجام نشده است، توجه داشته باشید که در این مثال فقط نحوه ی ارسال و دریافت اطلاعات نشان داده شده است.

  اما در بیاموز بعدی، نحوه ی پردازش اطلاعات فرم ارسال شده بصورتی که امنیت حفظ شود، نشان داده خواهد شد. اعتبار سنجی مناسب اطلاعات فرم، شما را از حمله هکرها حفظ خواهد کرد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • تعریف Methodها

  Wiki

  Methodها در واقع توابعی هستند که داخل کلاس وجود دارند و با علامت "<-" صدا زده می شوند، مهمتر اینکه متدها به اعضای متغیرهای یک کلاس دسترسی دارند.

  مثال1: در مثال زیر یک تابع ساده برای چاپ یک عبارت تعریف شده است:

  <?php
  class My_class
  {
    private $name="Amir";
    function SayHello()
    {
     print "Hello My Name is $this->name";
    }
  }

  $obj=new My_Class();
  $obj->SayHello();
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Hello My Name is Amir

  توجه: درون خود تابع برای دسترسی به تمامی متغیر ها و توابع دیگر با <-this$ و سپس نام تابع یا متغیر می توانیم عمل کنیم.

  مثال2: در مثال زیر ابتدا اسممان، امیر است و بعد از صدا زدن تابع ()SetName به رضا تغییر می یابد:

  <?php
  class My_class
  {
    private $name="Amir";
    function SetName($Param)
    {
     $this->name=$Param;

    }
    function SayHello()
    {
     print "Hello My Name is $this->name";
    }
  }

  $obj=new My_Class();
  $obj->SetName("Reza");
  $obj->SayHello();
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Hello My Name is Reza

  در مثال بالا یک تابع به نام ()SetName تعریف کردیم که یک پارامتر دارد و می توانیم اسم را در همه جا تغییر بدهیم.

  READ MORE
 •  متغییرها یا Properties

  Wiki

  اشیاء یا Objectها به متغییرهای خاصی دسترسی دارند که به آنها Property می گویند این Propertyها می توانند در هرجای بدنه کلاس تعریف شوند اما برای اینکه اسکریبتمان مرتب باشد بهتر است که در بالای کلاس تعریف شوند.

  مثال:در my_class یک property به نام name با مقدار اولیه "Amir" تعریف شده است:

  <?php
  class my_class
  {
    public $name="Amir";
  }

  $obj1=new my_class();
  $obj1->name="Reza";
  $obj2=new my_class();
  print "$obj1->name"."<br />";
  print "$obj2->name"."<br />";
  ?>

  خروجی کد بالا:

  Reza
  Amir

  توضیح مثال بالا:

  1. در مثال بالا متغییر یا Property تعریف شده، در ابتدا با مقدار "Amir" تنظیم شده است، ولی در ادامه با ساختن شیء obj1 و دسترسی به این متغییر مقدار آنرا به "Reza" تغییر می دهیم.
  2. به این نکته توجه داشته باشید که بعد از اسم کلاس از دو پرانتز خالی استفاده نمودیم چون کلاس را ساده و بدون سازنده (Constructor) ساختیم.
   (بعداً به سازنده (Constructor) و مخرب (Destructor) می پردازیم.)
  3. علامت "<-" به شما اجازه می دهد تا به متغییر های یک کلاس دسترسی داشته باشید.
  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی