تابع ROUND

Wiki

تابع ROUND برای گرد کردن یک فیلد عددی با تعداد اعشار مشخص استفاده می شود.

فرم تابع ROUND:

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

پارامتر

توضیح

column_name

فیلدی که می خواهیم آنرا گرد کنیم. (درج این پارامتر الزامی است)

decimals

تعداد اعشار برای گرد کردن (درج این پارامتر اختیاری است)


مثال:

Wiki

جدول Products را در زیر داریم:

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

می خواهیم نام محصولات (product name) و قیمت (price) گرد شده به نزدیکترین عدد صحیح را نشان دهیم.

از دستور زیر استفاده می کنیم:

SELECT ProductName, ROUND(UnitPrice,0) as UnitPrice FROM Products

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

ProductName UnitPrice
Jarlsberg 10
Mascarpone 33
Gorgonzola 16

برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه دادهSQLServer کلیک کنید.

READ MORE