محدودیت DEFAULT

Wiki

محدودیت DEFAULT برای وارد کردن مقداری به صورت پیش فرض در یک ستون استفاده می شود.

مقدار DEFAULT به تمام رکوردهای جدید اضافه می شود، البته اگر هیچ مقدار دیگری به جای آن درج نشود.


محدودیت DEFAULT در دستور CREATE TABLE

Wiki

دستور زیر در ستون City هنگامی که جدول Persons ایجاد می شود مقدار پیش فرضی را وارد می کند.

در My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

همچنین محدودیت DEFAULT می تواند برای درج کردن مقادیری که مقدار خود را از سیستم می گیرند نیز استفاده شود، با استفاده از توابعی همچون ()GETDATE:

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)

محدودیت DEFAULT در دستور ALTER TABLE

Wiki

برای ایجاد محدودیت DEFAULT روی ستون City هنگامی که جدول، قبلا ایجاد شده از دستور زیر استفاده می کنیم.

درMySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

درSQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'

حذف محدودیت DEFAULT

Wiki

برای حذف محدودیت DEFAULT از دستور زیر استفاده می کنیم.

درMySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT

درSQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT

 برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLServer کلیک کنید.

READ MORE