سبد (0)

تبلیغات

MySQL

 • آموزش SQL-مقدمه

  SQL یک زبان استاندارد برای دسترسی به پایگاه داده می باشد. در این آموزش، چگونگی دسترسی به داده ها و دستکاری آنها را با استفاده از SQL فراخواهید گرفت.(مثل فرامین SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE)

  READ MORE
 • یک جدول در پایگاه داده شامل یک نام منحصر بفرد می باشد و شامل تعدادی ستون و ردیف است.


  ایجاد یک جدول در MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

  Wiki

  دستور CREATE TABLE برای ایجاد یک جدول در MySQL استفاده می شود.

  در اینجا قصد داریم یک جدول با نام "MyGuests" که شامل 5 فیلد "id" و "firstname" و "lastname" و "email" و "reg_date" است را ایجاد نماییم:

  CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP
  )

  نکاتی درباره جدول بالا:

  نوع داده مشخص می کند که چه داده هایی در فیلدها نگهداری شوند، اگر مایلید در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنید به لینک آموزش SQL-انواع داده مراجعه نمایید. در مثال بالا، موقعی که نوع فیلدها را varchar در نظر می گیرید باید حداکثر طول آنرا در پرانتز مشخص کنید(تا 255 کاراکتر)، اگر به اندازه ای بزرگتر از 255 نیاز دارید از نوع text استفاده کنید(تا 65,535 کاراکتر).

  بعد از مشخص کردن نوع داده یا Data Type، گزینه های اختیاری دیگری نیز برای هر ستون وجود دارد:

  • NOT NULL - محدودیت NOT NULL یک ستون را مجبور می کند که مقدار خالی را قبول نکند.
  • مقدار DEFAULT - محدودیت DEFAULT برای وارد کردن مقداری به صورت پیش فرض در یک ستون استفاده می شود.
  • UNSIGNED - این محدودیت تنها برای نوع عددی استفاده می شود و زمان اضافه کردن رکورد تنها اجازه وارد کردن صفر و اعداد مثبت وجود دارد.
  • AUTO INCREMENT - مقدار فیلد بصورت اتوماتیک به ازای هر رکورد جدید 1 واحد اضافه می شود. (خود افزا)
  • PRIMARY KEY - هر جدول می تواند یک کلید اصلی (PRIMARY KEY) داشته باشد، کلید اصلی برای منحصر به فرد کردن ردیفهای یک جدول استفاده می شود، بنابراین مقدار فیلدی را که کلید در نظر می گیرد در کل نباید تکراری باشد. کلید اصلی معمولاً از نوع عددی و خودافزا است، همچنین باید با مقدار NOT NULL تنظیم شود.

  مثال های زیر، نشان می دهد که چگونه می تون در PHP یک جدول را ایجاد کرد:

  مثال(MySQLi Object-oriented)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if ($conn->connect_error) {
      die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  // sql to create table
  $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP
  )";

  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
      echo "Table MyGuests created successfully";
  } else {
      echo "Error creating table: " . $conn->error;
  }

  $conn->close();
  ?>

  مثال(MySQLi Procedural)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if (!$conn) {
      die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

  // sql to create table
  $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP
  )";

  if (mysqli_query($conn, $sql)) {
      echo "Table MyGuests created successfully";
  } else {
      echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);
  }

  mysqli_close($conn);
  ?>

  مثال(PDO)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDBPDO";

  try {
      $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
      // set the PDO error mode to exception
      $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

      // sql to create table
      $sql = "CREATE TABLE MyGuests (
      id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
      lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
      email VARCHAR(50),
      reg_date TIMESTAMP
      )";

      // use exec() because no results are returned
      $conn->exec($sql);
      echo "Table MyGuests created successfully";
      }
  catch(PDOException $e)
      {
      echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
      }

  $conn = null;
  ?>

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • برگرداندن ID آخرین رکورد درج شده یا ویرایش شده در MySQL

  Wiki

  اگر روی جدولی که دارای فیلد خودافزا یا AUTO_INCREMENT است دستور INSERT یا UPDATE را اجرا کنیم، می توانیم بلافاصله ID آخرین رکورد درج/ویرایش شده را بدست آوریم.

  فیلد "id" در جدول "MyGuests"، خودافزا یا AUTO_INCREMENT است:

  CREATE TABLE MyGuests (
  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(50),
  reg_date TIMESTAMP
  )

  مثال زیر، همان مثال آموزش قبلی است (آموزش MySQL-ایجاد جدول) با این تفاوت که برای چاپ ID آخرین رکورد درج شده، دو خط کد به آن اضافه شده است:

  مثال(MySQLi Object-oriented)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if ($conn->connect_error) {
      die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')";

  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
      $last_id = $conn->insert_id;
      echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
  } else {
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }

  $conn->close();
  ?>

  مثال(MySQLi Procedural)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if (!$conn) {
      die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')";

  if (mysqli_query($conn, $sql)) {
      $last_id = mysqli_insert_id($conn);
      echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
  } else {
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
  }

  mysqli_close($conn);
  ?>

  مثال (PDO)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDBPDO";

  try {
      $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
      // set the PDO error mode to exception
      $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
      $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
      VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')";
      // use exec() because no results are returned
      $conn->exec($sql);
      $last_id = $conn->lastInsertId();
      echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
      }
  catch(PDOException $e)
      {
      echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
      }

  $conn = null;
  ?>
  READ MORE
 • پیوندها برای فراخوانی داده ها از دو یا چند جدول با توجه به ارتباط بین ستون های خاصی از این جدول ها استفاده می شوند.


  پیوند (JOIN) بین جداول در SQL

  Wiki

  کلید واژه JOIN در دستورات SQL برای ایجاد Query از دو یا چند جدول براساس ارتباط بین ستون های خاصی از جداول استفاده می شود.

  جداول در پایگاه داده اغلب به وسیله کلیدها به یکدیگر مرتبط می شوند.

  primary key یا کلید اصلی، ستونی(یا ترکیبی از ستون ها) با داده منحصر به فرد و یکتا برای هر سطراست. مقدار کلید اصلی باید یکتا باشد. هدف مرتبط کردن داده ها بین جداول است بدون اینکه داده ها در جداول تکرار شوند.

  در جدول Persons:

  P_Id LastName FirstName Address City
  1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
  2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
  3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

  توجه کنید که ستون P_Id در جدول فوق کلید اصلی است. این بدان معنی است که هیچ دو سطری نمی تواند مقدار یکسانی داشته باشد. ستون P_Id دو فرد را حتی اگر نام های یکسانی هم داشته باشند، متمایز می کند.

  در جدول Orders:

  O_Id OrderNo P_Id
  1 77895 3
  2 44678 3
  3 22456 1
  4 24562 1
  5 34764 15

  دقت کنید که ستون O_Id در جدول Orders کلید اصلی می باشد و ستون P_Id در اینجا به نفرات در جدول Persons بدون استفاده از نامشان اشاره دارد.

  توجه کنید که ارتباط بین دو جدول به وسیله ستون P_Id می باشد.


  تفاوت پیوندها

  Wiki

  قبل از اینکه بحث را ادامه دهیم انواع پیوندهایی که می توان استفاده کرد را به همراه تفاوت های آن ها بیان می کنیم:

  • JOIN:سطرهایی را که در هر دو جدول تناظر دارند را بر می گرداند.
  • LEFT JOIN:تمامی سطرها از جدول سمت چپ را برمی گرداند حتی اگر هیچ تناظری در جدول سمت راست نداشته باشد.
  • RIGHT JOIN:تمامی سطرها از جدول سمت راست را برمی گرداند حتی اگر هیچ تناظری در جدول سمت چپ نداشته باشد.
  • FULL JOIN: تمام ردیف های موجود در جداول را با وجود حتی یک همخوانی میان جداول بر می گرداند. 

  برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLServer کلیک کنید.

  READ MORE
 • درج چندین رکورد در MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

  Wiki

  با استفاده از تابع ()mysqli_multi_query می توان چندین دستور SQL را اجرا نمود.

  در مثال زیر، سه رکورد جدید در جدول "MyGuests" درج می شود:

  مثال (MySQLi Object-oriented)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if ($conn->connect_error) {
      die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید');";
  $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Mary', 'Moe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید');";
  $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Julie', 'Dooley', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')";

  if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
      echo "New records created successfully";
  } else {
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }

  $conn->close();
  ?>
  Note توجه داشته باشید که دستورات SQL باید با علامت سمیکالن (;) جدا شوند. (در کد بالا با رنگ قرمز متمایز شده است)

  مثال (MySQLi Procedural)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDB";

  // Create connection
  $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
  // Check connection
  if (!$conn) {
      die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
  }

  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید');";
  $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Mary', 'Moe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید');";
  $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Julie', 'Dooley', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')";

  if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
      echo "New records created successfully";
  } else {
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
  }

  mysqli_close($conn);
  ?>

  درج چند رکورد، در روش PDO کمی متفاوت است:

  مثال(PDO)

  <?php
  $servername = "localhost";
  $username = "username";
  $password = "password";
  $dbname = "myDBPDO";

  try {
      $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
      // set the PDO error mode to exception
      $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

      // begin the transaction
      $conn->beginTransaction();
      // our SQL statememtns
      $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
      VALUES ('John', 'Doe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')");
      $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
      VALUES ('Mary', 'Moe', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')");
      $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
      VALUES ('Julie', 'Dooley', این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید')");

      // commit the transaction
      $conn->commit();
      echo "New records created successfully";
      }
  catch(PDOException $e)
      {
      // roll back the transaction if something failed
      $conn->rollback();
      echo "Error: " . $e->getMessage();
      }

  $conn = null;
  ?>

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • محدود کردن رکوردهای انتخاب شده در پایگاه داده MySQL

  Wiki

  در پایگاه داده MySQL، با استفاده از قسمت LIMIT می توانید تعداد رکوردهای برگشتی را محدود کنید.

  با وجود امکان LIMIT دیگر بسادگی می توانید صفحه بندی یا pagination را روی جداول بزرگ پیاده نمایید. همان طور که می دانید در چنین جدول هایی با تعداد رکوردهای بالا، نمایش تمام رکوردها می تواند کارایی برنامه را بسیار کاهش دهد.

  فرض کنید بخواهیم تمام رکوردهای 1 تا 30 از جدول "Orders" را انتخاب کنیم، بنابراین کد زیر را خواهیم داشت:

  $sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

  زمانی که کوئری بالا اجرا می شود، تنها 30 رکورد اول انتخاب خواهد شد.

  اگر بخواهیم رکوردهای 16 تا 25 را انتخاب کنیم، چه باید کرد؟

  با استفاده از دستور OFFSET در پایگاه داده MySQL می توانید مشکل بالا را حل کنید...!

  در مثال زیر، تنها 10 رکورد انتخاب می شود (LIMIT 10) اما از رکورد 16 به بعد این انتخاب صورت خواهد گرفت (OFFSET 15):

  $sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

  برای کوتاه تر شدن کد می توانید بصورت زیر عمل کنید:

  $sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

  توجه فرمایید که زمانی که از کاما (,) استفاده می کنید، گزینه های "تعداد رکوردهای برگشتی" و "نقطه شروع" برعکس خواهد شد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • عبارت LEFT JOIN

  Wiki

  کلید واژه LEFT JOIN تمام سطرهای جدول سمت چپ (table_name1) را برمی گرداند حتی اگر هیچ داده متناظری برای آن در جدول سمت راست (table_name2) وجود نداشته باشد. 

  فرم عبارت LEFT JOIN:

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name1
  LEFT JOIN table_name2
  ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

  در بعضی از پایگاه داده ها LEFT JOIN به شکل LEFT OUTER JOIN می باشد.


  مثال:

  Wiki

  جدول Persons:

  P_Id LastName FirstName Address City
  1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
  2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
  3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

  جدول Orders:

  O_Id OrderNo P_Id
  1 77895 3
  2 44678 3
  3 22456 1
  4 24562 1
  5 34764 15

  می خواهیم تمام افراد را  لیست کنیم حتی اگر سفارشی در مقابل نام آن وجود نداشته باشد. 

  از دستور زیر استفاده می کنیم:

  SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
  FROM Persons
  LEFT JOIN Orders
  ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
  ORDER BY Persons.LastName

  نتیجه به شکل زیر خواهد شد:

  LastName FirstName OrderNo
  Hansen Ola 22456
  Hansen Ola 24562
  Pettersen Kari 77895
  Pettersen Kari 44678
  Svendson Tove  

  کلید واژه LEFT JOIN تمام سطرهای جدول سمت چپ (Persons) را برمی گرداند حتی اگر هیچ داده متناظری برای آن در جدول سمت راست (Orders) وجود نداشته باشد.

   

  برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLServer کلیک کنید.

  READ MORE
 • عملگر BETWEEN در عبارت WHERE برای انتخاب محدوده ای از داده ها بین دو مقدار استفاده می شود. 


  عملگر BETWEEN

  Wiki

  عملگر BETWEEN یک محدوده از داده ها بین دو مقدار را انتخاب می کند. مقدارها می توانند اعداد، متن ها و تاریخ باشد.

  نکته اضافه: از NOT BETWEEN هم می شود استفاده کرد.

  فرم عملگر BETWEEN:

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name
  WHERE column_name
  BETWEEN value1 AND value2

  مثال 1

  Wiki

  در جدول Persons:

  P_Id LastName FirstName Address City
  1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
  2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
  3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

  می خواهیم افرادی را انتخاب کنیم که نام خانوادگی آنها از نظر الفبایی بین Hansen و Pettersen می باشد.

  از دستور زیر استفاده می کنیم:

  SELECT * FROM Persons
  WHERE LastName
  BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

  جدول نتایج به شکل زیر خواهد بود:

  P_Id LastName FirstName Address City
  1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes

  توجه: عملگر BETWEEN در پایگاه داده های متفاوت رفتارهای متفاوتی دارد.

  در بعضی از پایگاه داده ها، افرادی با نام خانوادگی Hansen یا Pettersen لیست نمی شوند، زیرا عملگر BETWEEN فیلدهای بین دو مقدار را بجز مقادیر ابتدا و انتهای محدوده برمی گرداند.

  در بعضی دیگر از پایگاه داده ها، افرادی با نام خانوادگی Hansen یا Pettersen لیست می شوند، زیرا عملگر BETWEEN فیلدهای بین دو مقدار رابه همراه مقادیر ابتدا و انتهای محدوده برمی گرداند.

  در بعضی دیگر از پایگاه داده ها، افرادی با نام خانوادگی Hansen لیست می شوند اما نام خانوادگی Pettersen در لیست نمی آید (مانند مثال بالا)، زیرا عملگر BETWEEN فیلدهای بین دو مقدار رابه همراه مقدار ابتدایی و بدون مقدار انتهایی محدوده برمی گرداند.

  بنابراین: پایگاه داده خود را کنترل کنید که چگونه با عملگر BETWEEN رفتار می کند.


  مثال 2

  Wiki

  برای نمایش افرادی که خارج از محدوده هستند از دستور  NOT BETWEEN استفاده کنید: 

  SELECT * FROM Persons
  WHERE LastName
  NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

  جدول نتایج به شکل زیر خواهد بود:

  P_Id LastName FirstName Address City
  2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
  3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

  برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLServerکلیک کنید.

   

  READ MORE
 • در SQL می توان یک نام مستعار (Alias) به جدول یا ستون داد.


  نام مستعار (Alias) در SQL

  Wiki

  شما می توانید به جدول یا ستون نام دیگری را با استفاده از تخصیص یک نام مستعار بدهید. این امکان می تواند هنگامی که شما ستون یا جدولی دارید که نام پیچیده یا طولانی ایی دارد قابلیت مفیدی باشد. 

  یک نام مستعار می تواند هر چیزی باشد اما معمولا کوتاه می باشد.

  تخصیص یک نام مستعار برای جداول:

  SELECT column_name(s)
  FROM table_name AS alias_name

  تخصیص یک نام مستعار برای ستون ها:

  SELECT column_name AS alias_name
  FROM table_name

  مثال Alias:

  Wiki

  فرض کنید یک جدول با نام Persons و جدولی دیگر با نام Product_Orders داریم. می خواهیم نام های مستعار P و po را به آنها بدهیم.

  می خواهیم تمام سفارشاتی را که Ola Hansen مسئول آنها می باشد را لیست کنیم.

  از دستور زیر استفاده می کنیم:

  SELECT po.OrderID, p.LastName, p.FirstName
  FROM Persons AS p,
  Product_Orders AS po
  WHERE p.LastName='Hansen' AND p.FirstName='Ola'

  نکته: جدا کننده بین اشیا در SQL علامت "," می باشد.

  دستور مشابه بدون استفاده از Alias:

  SELECT Product_Orders.OrderID, Persons.LastName, Persons.FirstName
  FROM Persons,
  Product_Orders
  WHERE Persons.LastName='Hansen' AND Persons.FirstName='Ola'

  همانطور که در دستور های بالا می بینید نام مستعار، یک query را هم برای نوشتن و هم به لحاظ خواندن آسان تر می کند.


  برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLServer کلیک کنید.

  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی