متحرک سازی در CSS3

چاپ

متحرک سازی در CSS3

Wiki

با استفاده از CSS3 می توانید عناصر را متحرک نمایید. این امکان می تواند جایگزین خوبی برای تصاویر متحرک، Flash و JavaScript باشد.


قانون [email protected] در CSS3

برای ایجاد انیمیشن در CSS3، ابتدا باید قانون [email protected] را یاد بگیرید.

[email protected] جایی است که در آن انیمیشن ایجاد می شود. داخل [email protected] یک Style مشخص می کنیم و انیمیشن بتدریج از Style جاری به Style جدید تغییر می کند.


پشتیبانی مرورگرها از قانون [email protected] و خاصیت animation

Wiki

خاصیتپشتیبانی مرورگرها
@keyframes
animation

مرورگرهای Internet Explorer 10, Firefox, Opera قانون [email protected] و خصوصیت animation را پشتیبانی می کنند.

مرورگرهای Chrome و Safari به پیشوند -webkit- نیاز دارند.

توجه: مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه های قبلی آن، این امکان را پشتیبانی نمی کند.

مثال (متحرک سازی در CSS3)

@keyframes myfirst
{
from {background: red;}
to {background: yellow;}
}

@-webkit-keyframes myfirst /* Safari and Chrome */
{
from {background: red;}
to {background: yellow;}
}

خاصیت animation در CSS3

Wiki

پس از اینکه، انیمیشن را در قانون [email protected] تعریف کردید، با استفاده از خاصیت animation آنرا به عنصر مورد نظرتان متصل کنید.

برای اتصال انیمیشن به یک عنصر، باید حداقل دو مقدار زیر را در خصوصیت animation تنظیم نمایید:

مثال (متحرک سازی در CSS3)

اتصال انیمیشن "myfirst" به عنصر <div>، با مدت زمان 5 ثانیه:

div
{
animation: myfirst 5s;
-webkit-animation: myfirst 5s; /* Safari and Chrome */
}
خودتان امتحان کنید »

توجه: شما باید نام و مدت زمان انیمیشن را مشخص نمایید. در صورتی که هیچ زمانی داده نشود، انیمیشن اجرا نخواهد شد، چون زمان پیشفرض 0 ثانیه است.


انیمیشن در CSS3 چیست؟

Wiki

انیمیشن، افکتی است که اجازه می دهد، یک عنصر بتدریج از یک Style به Styleی دیگر تغییر کند.

شما می توانید Styleها و زمان های دلخواهتان را مشخص نمایید.

تغییرات را می توانید به صورت درصد یا با کلمه های کلیدی from و to بیان کنید.

0% ابتدای انیمیشن و 100% انتهای آن است.

برای پشتیبانی بهتر مرورگرها، همیشه 0% و 100% را مشخص نمایید.

مثال (متحرک سازی در CSS3)

کل زمان اجرای انیمیشن 5 ثانیه است، زمانی که انیمیشن به 25% اجرای خود رسید، رنگ پس زمینه به زرد تغییر می کند و در 50% آبی و در پایان سبر خواهد شد:

@keyframes myfirst
{
0%   {background: red;}
25%  {background: yellow;}
50%  {background: blue;}
100% {background: green;}
}

@-webkit-keyframes myfirst /* Safari and Chrome */
{
0%   {background: red;}
25%  {background: yellow;}
50%  {background: blue;}
100% {background: green;}
}
خودتان امتحان کنید »

مثال (متحرک سازی در CSS3)

تغییر رنگ پس زمینه و مکان:

@keyframes myfirst
{
0%   {background: red; left:0px; top:0px;}
25%  {background: yellow; left:200px; top:0px;}
50%  {background: blue; left:200px; top:200px;}
75%  {background: green; left:0px; top:200px;}
100% {background: red; left:0px; top:0px;}
}

@-webkit-keyframes myfirst /* Safari and Chrome */
{
0%   {background: red; left:0px; top:0px;}
25%  {background: yellow; left:200px; top:0px;}
50%  {background: blue; left:200px; top:200px;}
75%  {background: green; left:0px; top:200px;}
100% {background: red; left:0px; top:0px;}
}
خودتان امتحان کنید »

خصوصیت های انیمیشن در CSS3

Wiki

در جدول زیر، لیست تمام خصوصیت های انیمیشن و قانون [email protected] آورده شده است:

خاصیتتوضیحاتCSS
@keyframes متحرک سازی را مشخص می کند. 3
animation تمام خصوصیت های متحرک سازی بجز خصوصیت animation-play-state را بصورت مختصر مشخص می کند. 3
animation-name نام انیمیشن که در قانون [email protected] ذکر شده است را مشخص می کند. 3
animation-duration زمان اجرای انیمیشن به ثانیه یا میلی ثانیه، مقدار پیشفرض 0 است. 3
animation-timing-function نحوه پردازش انیمیشن در طول یک سیکل را توضیح می دهد. مقدار پیشفرض "ease" است. 3
animation-delay زمان شروع انیمیشن را مشخص می کند. مقدار پیشفرض 0 است. 3
animation-iteration-count تعداد دفعاتی که انیمیشن اجرا می شود را مشخص می کند. مقدار پیشفرض 1 است. (مقدار infinite انیمیشن را تا بینهایت تکرار خواهد کرد) 3
animation-direction اگر تعداد تکرار انیمیشن بیش از 1 بار باشد، این خصوصیت سیکل تناوب انیمیشن را مشخص می کند. (مقدار alternate انیمیشن را به صورت عکس تکرار می کند) 3
animation-play-state توقف یا اجرای انیمیشن را مشخص می کند. مقدار پیشفرض "running" است. 3

در دو مثال زیر، تمام خصوصیت های بالا استفاده شده است:

مثال (متحرک سازی در CSS3)

اجرای یک انیمیشن با نام "myfirst" که تمام خصوصیت های انیمیشن برای آن تنظیم شده است:

div
{
animation-name: myfirst;
animation-duration: 5s;
animation-timing-function: linear;
animation-delay: 2s;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
animation-play-state: running;
/* Safari and Chrome: */
-webkit-animation-name: myfirst;
-webkit-animation-duration: 5s;
-webkit-animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-delay: 2s;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-direction: alternate;
-webkit-animation-play-state: running;
}
خودتان امتحان کنید »

مثال (متحرک سازی در CSS3)

اجرای انیمیشن مثال قبل، که تمام تنظیمات قبلی در خصوصیت animation تنظیم شده است:

div
{
animation: myfirst 5s linear 2s infinite alternate;
/* Safari and Chrome: */
-webkit-animation: myfirst 5s linear 2s infinite alternate;
}
خودتان امتحان کنید »