با استفاده از Kendo MultiSelect این امکان را در اختیار کاربر قرار میدهید تا بتواند بیش از یک مقدار را انتخاب کند. در واقع Kendo MultiSelect دراپ دان لیستی است که امکان انتخاب بیش از یک گزینه در آن وجود دارد.
حالا سوالی که مطرح است این است که به چه صورت می توانیم گزینه های انتخاب شده توسط کاربر را در MVC سمت کنترلر دریافت کنیم؟
در کد HTML زیر با استفاده از دستور زبان Razer یک Kendo MultiSelect ایجاد کرده ایم:
کد HTML:
@using (Html.BeginForm("Bime_Form_Item_Add", "Bime", FormMethod.Post, new { id = "Bime_Form_Item", @class = "" }))
{  
  <div class="well" id="div_send" style="display:none; background-color:#EBF7D8">
    <div class="row">        
        <div class="form-horizontal">          
          <div class="row form-group">
            <label class="control-label col-md-1">ارسال به</label>
            <div class="col-md-5">
              @(Html.Kendo().MultiSelect()
                .Name("SendOption")
               .Height(100)
               .DataTextField("Title")
               .DataValueField("Value")
               .Placeholder("انتخاب کنید ...")
               //.MaxSelectedItems(1)
               //.AutoBind(false)
               //.Value(new[] { new { ProductName = "Chang", ProductID = 2 }, new { ProductName = "Uncle Bob's Organic Dried Pears", ProductID = 7 } })                
               .DataSource(source =>
               {                 
                 source.Read(read =>
                 {
                   read.Action("GetSendOption", "Bime").Data("SetParameterddl_SendOption");
                 })
                 .ServerFiltering(true);
               })
              )
            </div>
            <label class="control-label col-md-1">پاراف: </label>
            <div class="col-md-5">
              <textarea class="form-control" rows="1" name="as_Paraf" id="as_Paraf">احتراما، جهت بررسی و اقدامات مقتضی</textarea>
            </div> 
          </div>
          <div class="row">
            
            <div class="col-sm-offset-7 col-md-5 left" style="text-align:left">
              <button class="btn btn-success" id="btnSend"><span class="glyphicon glyphicon-saved"></span> ارسال</button>
            </div>
          </div>
        </div>
    </div>
  </div>
}
در ادامه با استفاده از Jquery و توابع آجاکس، زمانی که روی دکمه ی btnSend در انتهای کد بالا کلیک می شود، داده های Form به کنترلر Bime و اکشن SendRequest و در واقع آدرس /Bime/SendRequest ارسال می شود. همزمان در کد زیر با تنظیم خصوصیت data با مقدار مناسب (serialize) مقادیر form سریالایز شده و به /Bime/SendRequest ارسال می شود:

کد HTML:
$("#btnSend").click(function (e) {
      e.preventDefault();
      var multiSelect = $("#SendOption").data("kendoMultiSelect");
        $.ajax({
          url: "/Bime/SendRequest",
          data: $("#Bime_Form_Item").serialize(),
          //data: { as_paraf: $("#as_paraf").val(), SendOption: multiSelect.value() },
          type: "Post",
          dataType: "Json",
          success: function (result) {
            if (result.Success) {
              $("#Bime_Form_Item_grid").data("kendoGrid").dataSource.read();
              //var w = window.parent.$("#window").data("kendoWindow");
              //w.close();                            
            }
            eval(result.Script);
          },
          error: function () {
            alert("خطا!");
          }
        });      
    });
نهایتا سمت کنترلر، اکشن SendRequest را ایجاد می کنیم و پارامترهای ارسالی را برای آن تنظیم می کنیم، توجه فرمایید که پارامترهای اکشن SendRequest باید همنام با خصوصیت name تنظیم شده برای Kendo MultiSelect باشد:

public ActionResult SendRequest(List SendOption,string as_Paraf)
{
}