در این مقاله به بررسی دستورات پر کاربرد در فریم ورک T3 می پردازیم. و کاربرد این دستورات در ایجاد بلوک ها را شرح می دهیم.

نکته شماره 1: برای اینکه بفهمید دستور this$ در قالب های فریم ورک T3 به کدام کلاس اشاره می کند، این مطلب را مطالعه نمایید.

1. بررسی تابع p_ در ایجاد یک پوزیشن(موقعیت) برای یک بلوک، در فریم ورک T3:

تابع p_ یک پارامتر را می پذیرد که درواقع یک نام است و در خروجی نام پوزیشن مرتبط را برمی گرداند. مثال:

<jdoc:include type="modules" name="<?php $this->_p('head-search') ?>" style="raw" />

همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید، ما به وسیله ی دستور و تگ jdoc:include یک پوزیشن را از نوع ماژول ایجاد کرده ایم.حالا برای اینکه یکی از نام پوزیشن ها که در فایل templateDetails.xml تعریف شده اند را برای این پوزیشن(جانگهدار) انتخاب کنیم از تابع p_ استفاده می کنیم. همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید، نام head-search را به تابع p_ داده ایم.

2. بررسی تابع countModules در فریم ورک T3:
تابع countModules تنها مقادیر 0 یا 1 را برمی گرداند. کارکرد این تابع به این صورت است که نام یک پوزیشن(موقعیت) را به این تابع می دهیم و سپس این تابع بررسی می کند که آیا ماژولی در این پوزیشن(موقعیت) قرار گرفته است یا نه. در صورتی که حداقل یک ماژول در این پوزیشن قرار گرفته باشد، این تابع عدد 1 را برمی گرداند و در صورتی که هیچ ماژولی در این پوزیشن قرار نگرفته باشد، عدد 0 را برمی گرداند.
به وسیله ی این تابع می توان فهمید که آیا در یک پوزیشن ماژولی قرار گرفته است یا نه. مثال:

<?php if ($this->countModules('head-search')) : ?>
دستورات مورد نظر اینجا قرار می گیرد
<?php endif ?>

همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید، در صورتی که در موقعیت head-search ماژولی قرار گرفته باشد، دستورات اجرا می شوند و در غیر این صورت دستورات بین دو تگ php اجرا نخواهند شد.