با سلام
کد زیر رو به شکلی متفاوت ولی با همین سبک کد نویسی اتصال به دیتابیس رو نوشتم و داده ها بدون اشکال در دیتابیس ذخیره میشن اما این کد با پیغام :
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in C:\wamp\www\zafar\admin\Articles.php on line 45

روبرو میشه و داده ای در دیتابیس ذخیره نمیکنه

کد:

مدیریت مطالبif(isset($_POST["row"])){


$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "zafar";


$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

}

$row = $_POST['row'];
$group = $_POST['group'];
$title = $_POST['titr'];
$body = $_POST['body'];

mysqli_query ($conn,"INSERT INTO cource (row,group,title,body)
VALUES('".$_POST["row"]."','".$_POST["group"]."','".$_POST["titr"]."','".$_POST["body"]."')") or die(mysqli_error());?>

$conn->close();


}
?>
مدیریت

بازگشت به داشبورد
مدیریت مطالبدوره های در حال برگزاریردیف :مجموعه :عنوان :
در دیتابیس هم هر کدوم از ستون ها با این نوع داده ها ذخیره شده :
row int
group text
title text
body longtet