حلقه for در JavaScript

چاپ

حلقه ها در JavaScript

Wiki

اغلب مواقعی که کد می نویسیم، می خواهیم که یک مجموعه از دستورات بارها و بارها اجرا شوند، بجای اینکه آن چند خط که اغلب یکسان هستند را در دستورات تکرار کنیم از حلقه ها استفاده می کنیم.

انواع دستورات حلقه ای در JavaScript:


حلقه For

Wiki

از حلقه for زمانی که تعداد دفعات اجرای دستورات را بدانید استفاده می شود یعنی دستورات داخل حلقه از یک عدد مشخص به تعدادی مشخص تکرار می شود.

نحوه استفاده:

for (init; condition; increment)
{
code to be executed
}

پارامترها:

در مثال زیر یک حلقه تعریف شده که با i=0 شروع می شود، و تا زمانی که i<=5 باشد ادامه خواهد یافت و به مقدار i در هر بار اجرای حلقه یک واحد اضافه می شود:

مثال (حلقه for در JavaScript)

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=5;i++)
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

حلقه while

در فصل بعدی درباره حلقه while توضیح داده خواهد شد.


مثال

مثال - خودتان امتحان کنید

چاپ عناصر <h1> تا <h6> از طریق حلقه ها