دستور break در JavaScript

چاپ

دستور break

Wiki

دستور break، ادامه اجرای حلقه را متوقف می کند و بطور کل از آن خارج می شود.

مثال (دستور break در JavaScript)

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=10;i++)
  {
  if (i==3)
    {
    break;
    }
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br />");
  }
</script>
</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

دستور continue

Wiki

دستور continue، حلقه جاری را متوقف می کند و با مقدار بعدی، اجرای حلقه را ادامه می دهد.

مثال (دستور break در JavaScript)

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0
for (i=0;i<=10;i++)
  {
  if (i==3)
    {
    continue;
    }
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br />");
  }
</script>
</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

برچسب زدن روی یک گروه از دستورات

Wiki

همانطور که قبلاً دیدید، در دستور switch می توان دستورات را بوسیله case برچسب (lable) زد.

برای اینکه روی یکسری از دستورات برچسب بزنید (lable)، بصورت زیر عمل نمایید. (نام برچسب و سپس علامت ":" و سپس دستورات مورد نظر)

label:
{
statements
...
}

دستور break و continue در JavaScript، تنها دستوراتی هستند که می توانند از یک بلاک کد، بیرون بپرند.

نحوه استفاده:

break labelname;

continue labelname;

دستور continue (با یا بدون یک برچسب) تنها می تواند داخل حلقه استفاده شود.

دستور break بدون برچسب، تنها می تواند داخل حلقه یا یک switch استفاده شود. و با برچسب، می توان برای پرش به بیرون از یک بلاک کد استفاده نمود.

مثال (دستور break در JavaScript)

cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
list:
{
document.write(cars[0] + "<br>");
document.write(cars[1] + "<br>");
document.write(cars[2] + "<br>");
break list;
document.write(cars[3] + "<br>");
document.write(cars[4] + "<br>");
document.write(cars[5] + "<br>");
}
خودتان امتحان کنید »