سبد (0)

تبلیغات

استفاده از پایگاه داده

استفاده از پایگاه داده در کامپوننت

تا این لحظه اگر می خواستید متن نمایش داده شده را عوض کنید باید بصورت مستقیم، کد برنامه را تغییر می دادید. اما حالا می توانید گزینه های مورد نظرتان را در پایگاه داده ذخیره کنید و برای نمایش سمت fronend یکی از آنها را تنظیم نمایید.

کامپوننت ها معمولاً با استفاده از پایگاه داده، محتوی را مدیریت می کنند. با استفاده از فایل های متنی SQL، می توانید در طول یکی از فرآیندهای زیر، جداول مربوط به کامپوننت را ایجاد، حذف و یا بروزرسانی نمایید:

 1. نصب کامپوننت (install)
 2. پاک کردن کامپوننت (uninstall)
 3. بروز رسانی کامپوننت (update)

در پایان این آموزش خواهید توانست

در پایان این آموزش می توانید از طریق مدیریت منوها، یک آیتم منو از نوع کامپوننت Helloworld ایجاد نمایید و در ادامه، یکی از گزینه های لیست کشویی، که از پایگاه داده واکشی شده است را برای این نوع منو تنظیم نمایید:

تنظیم پارامتر برای نوع منوی helloworld

1- در مدیریت جوملا، منوی (منو ها => منوی اصلی) را اجرا نمایید.
شما می توانید بجای گزینه "منوی اصلی"، گزینه دیگری را انتخاب نمایید.

2- روی دکمه "جدید" کلیک نمایید.
مطابق شکل زیر، بعد از کلیک روی دکمه "انتخاب" فرم زیر ظاهر می شود. همانطور که در شکل مشخص است یک مجموعه "helloworld" با یک گزینه "COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_TITLE"، وجود دارد.

3- روی عنوان "COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_TITLE" کلیک کنید.

4- مطابق شکل زیر، در سمت چپ پنجره، قسمت "انتخاب های مورد نیاز" اضافه شده است.
توجه فرمایید که اطلاعات این لیست از پایگاه داده جوملا، واکشی شده است. (جدول helloworld__#)
از لیست کشویی، گزینه "!Good bye World" را انتخاب نمایید.

اضافه کردن متغییرهای منو

4- روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید.
توجه:
در فرم بالا، بعد از کلیک روی دکمه "ذخیره"، محتوی فیلد "لینک" برابر "index.php?option=com_helloworld&view=helloworld&id=2" خواهد شد. توجه فرمایید که قسمت "id=2" به URL اضافه شده است.


فایل نصب کامپوننت آموزشی Hello World

در فایل نصب کامپوننت، قسمت های قرمز رنگ مطابق شکل زیر، اضافه یا تغییر خواهند کرد:

اضافه کردن پایگاه داده به کامپوننت در جوملا

توجه: در انتهای این بیاموز، فایل نصب کامپوننت برای دانلود قرار داده شده است.


فایل admin/sql/install.mysql.utf8.sql و admin/sql/updates/mysql/0.0.6.sql

فایل install.mysql.utf8.sql، زمانی که کامپوننت را نصب می کنید، اجرا می شود.

فایل 0.0.6.sql زمانی که کامپوننت را update می کنید اجرا خواهد شد.

با ویرایشگر دلخواهتان فایل های admin/sql/install.mysql.utf8.sql و admin/sql/updates/mysql/0.0.6.sql را با محتوای زیر، ایجاد نمایید: (در این نقطه هر دو فایل، محتوی یکسانی دارند)

admin/sql/install.mysql.utf8.sql و admin/sql/updates/mysql/0.0.6.sql

DROP TABLE IF EXISTS `#__helloworld`;
 
CREATE TABLE `#__helloworld` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `greeting` varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8;
 
INSERT INTO `#__helloworld` (`greeting`) VALUES
    ('Hello World!'),
    ('Good bye World!');

نکته مهم: زمانی که کامپوننت، نصب می شود فایل های داخل فولدر admin/sql/updates/mysql بررسی می شوند و از نام آخرین فایل (براساس حروف الفبا) برای مشخص کردن نسخه کامپوننت در جدول schemas__# استفاده می شود. این مقدار برای update خودکار باید در جدول schemas__# ذکر شود. از این مقدار و فایل SQL معادل آن برای update نسخه های بعدی کامپوننت استفاده می شود.

بهمین دلیل، این عادت خوبی است که داخل فولدر admin/sql/updates/mysql برای هر نسخه کامپوننت، یک فایل update ایجاد نمایید. از این طریق نسخه ذکر شده در جدول schemas__# همیشه با نسخه کامپوننت تطابق دارد.

نکته مهم: زمانی که فایل های SQL را در فرمت utf8 ذخیره می کنید، مطمئن می شوید که بصورت BOM ذخیره نخواهند شد و با خطای 1064# برای اجرای queryهای MySQL مواجه نخواهید شد.

توجه: توجه داشته باشید که برای اجرای دو فایل بالا، باید دستورات مناسب در فایل helloworld.xml قرار داده شود که در ادامه خواهید دید.


فایل admin/sql/uninstall.mysql.utf8.sql

این فایل زمانی که می خواهید کامپوننت را پاک کنید، استفاده خواهد شد.

با ویرایشگر دلخواهتان فایل admin/sql/uninstall.mysql.utf8.sql را با محتوای زیر، ایجاد نمایید:

admin/sql/uninstall.mysql.utf8.sql

DROP TABLE IF EXISTS `#__helloworld`;

توجه: توجه داشته باشید که برای اجرای این فایل باید دستورات مناسب در فایل helloworld.xml قرار داده شود.


فایل site/views/helloworld/tmpl/default.xml

فایل site/views/helloworld/tmpl/default.xml را بصورت زیر اصلاح نمایید:

site/views/helloworld/tmpl/default.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metadata>
    <layout title="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_TITLE">
        <message>COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_DESC</message>
    </layout>
    <fields
        name="request"
        addfieldpath="/administrator/components/com_helloworld/models/fields"
    >
        <fieldset name="request">
            <field
                name="id"
                type="helloworld"
                label="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_LABEL"
                description="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_DESC"
            />
        </fieldset>
    </fields>
</metadata>

کد بالا، یک نوع فیلد جدید معرفی می کند ("type="helloworld) و به جوملا می گوید که داخل فولدر /administrator/components/com_helloworld/models/fields بدنبال تعریف این فیلد بگردد. در واقع جوملا داخل این فولدر بدنبال فایلی بنام helloworld.php می گردد.


فایل admin/models/fields/helloworld.php

با ویرایشگر دلخواهتان فایل admin/models/fields/helloworld.php را با محتوای زیر، ایجاد نمایید:

admin/models/fields/helloworld.php

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;
 
// import the list field type
jimport('joomla.form.helper');
JFormHelper::loadFieldClass('list');
 
/**
 * HelloWorld Form Field class for the HelloWorld component
 */
class JFormFieldHelloWorld extends JFormFieldList
{
    /**
     * The field type.
     *
     * @var     string
     */
    protected $type = 'HelloWorld';
 
    /**
     * Method to get a list of options for a list input.
     *
     * @return   array      An array of JHtml options.
     */
    protected function getOptions() 
    {
        $db = JFactory::getDBO();
        $query = $db->getQuery(true);
        $query->select('id,greeting');
        $query->from('#__helloworld');
        $db->setQuery((string)$query);
        $messages = $db->loadObjectList();
        $options = array();
        if ($messages)
        {
            foreach($messages as $message) 
            {
                $options[] = JHtml::_('select.option', $message->id, $message->greeting);
            }
        }
        $options = array_merge(parent::getOptions(), $options);
        return $options;
    }
}

با استفاده از این نوع فیلد جدید، یک drop-down نمایش داده می شود و گزینه های آن، متن هایی است که از پایگاه داده واکشی شده است.


فایل site/models/helloworld.php (نمایش متن انتخاب شده)

زمانی که یک منو از نوع کامپوننت hello world ایجاد و یا ویرایش می شود، جوملا، کدِ متنی که توسط کاربر انتخاب شده است را در لینک منو ذخیره می کند.

مدل HelloWorldModelHelloWorld براساس کد ذخیره شده و داده های ذخیره شده در پایگاه داده، متن مورد نظر را برمی گرداند.

فایل site/models/helloworld.php را بصورت زیر اصلاح نمایید:

site/models/helloworld.php

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla modelitem library
jimport('joomla.application.component.modelitem');
 
/**
 * HelloWorld Model
 */
class HelloWorldModelHelloWorld extends JModelItem
{
    /**
     * @var array messages
     */
    protected $messages;
 
    /**
     * Returns a reference to the a Table object, always creating it.
     *
     * @param    type  The table type to instantiate
     * @param    string A prefix for the table class name. Optional.
     * @param    array  Configuration array for model. Optional.
     * @return   JTable A database object
     * @since    2.5
     */
    public function getTable($type = 'HelloWorld', $prefix = 'HelloWorldTable', $config = array()) 
    {
        return JTable::getInstance($type, $prefix, $config);
    }
    /**
     * Get the message
     * @param int  The corresponding id of the message to be retrieved
     * @return string The message to be displayed to the user
     */
    public function getMsg($id = 1) 
    {
        if (!is_array($this->messages))
        {
            $this->messages = array();
        }
 
        if (!isset($this->messages[$id])) 
        {
            //request the selected id
            $jinput = JFactory::getApplication()->input;
            $id = $jinput->get('id', 1, 'INT' );
 
            // Get a TableHelloWorld instance
            $table = $this->getTable();
 
            // Load the message
            $table->load($id);
 
            // Assign the message
            $this->messages[$id] = $table->greeting;
        }
 
        return $this->messages[$id];
    }
}

در کد بالا، model از کلاس HelloWorldTableHelloWorld، متن را درخواست می کند. این کلاس در فایل admin/tables/helloworld.php تعریف شده است.


فایل admin/tables/helloworld.php

با ویرایشگر دلخواهتان فایل admin/tables/helloworld.php را با محتوای زیر، ایجاد نمایید:

admin/tables/helloworld.php

<?php
// No direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla table library
jimport('joomla.database.table');
 
/**
 * Hello Table class
 */
class HelloWorldTableHelloWorld extends JTable
{
    /**
     * Constructor
     *
     * @param object Database connector object
     */
    function __construct(&$db) 
    {
        parent::__construct('#__helloworld', 'id', $db);
    }
}

فایل helloworld.xml

تغییرات زیر را در فایل xml، اعمال نمایید:

helloworld.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- $Id: helloworld.xml 14 2009-11-02 18:35:20Z chdemko $ -->
<extension type="component" version="1.6.0" method="upgrade">

<name>Hello World!</name>
<!-- The following elements are optional and free of formatting conttraints -->
<creationDate>November 2009</creationDate>
<author>beyamooz</author>
<authorEmail>این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید</authorEmail>
<authorUrl>http://www.beyamooz.com</authorUrl>
<copyright>Copyright Info</copyright>
<license>License Info</license>
<!-- The version string is recorded in the components table -->
<version>0.0.6</version>
<!-- The description is optional and defaults to the name -->
<description>آموزش کامپوننت نویسی در جوملا- http://www.beyamooz.com</description>

<install> <!-- Runs on install -->
<sql>
<file driver="mysql" charset="utf8">sql/install.mysql.utf8.sql</file>
</sql>
</install>
<uninstall> <!-- Runs on uninstall -->
<sql>
<file driver="mysql" charset="utf8">sql/uninstall.mysql.utf8.sql</file>
</sql>
</uninstall>
<update> <!-- Runs on update; New in 1.6 -->
<schemas>
<schemapath type="mysql">sql/updates/mysql</schemapath>
</schemas>
</update>

<!-- Site Main File Copy Section -->
<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
to copy FROM in the package to install therefore files copied
in this section are copied from /site/ in the package -->
<files folder="site">
<filename>index.html</filename>
<filename>helloworld.php</filename>
<filename>controller.php</filename>
<folder>views</folder>
<folder>models</folder>
</files>

<administration>
<!-- Administration Menu Section -->
<menu>Hello World!</menu>
<!-- Administration Main File Copy Section -->
<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
to copy FROM in the package to install therefore files copied
in this section are copied from /admin/ in the package -->
<files folder="admin">
<!-- Admin Main File Copy Section -->
<filename>index.html</filename>
<filename>helloworld.php</filename>
<!-- SQL files section -->
<folder>sql</folder>
<!-- tables files section -->
<folder>tables</folder>
<!-- models files section -->
<folder>models</folder>
</files>
</administration>

</extension>

توجه: همان طور که در این بیاموز متوجه شدید فایل site/views/helloworld/view.html.php تغییر نکرده است، در صورت نیاز محتویات فایل را از بیاموز های قبلی تهیه فرمایید.


دریافت فایل کامپوننت آموزشی Hello World (بخش ششم)

ایجاد کننده:www.beyamooz.com

خرید فایل:دانلود فایل کامپوننت Hello World
حجم فایل: 4 کیلو بایت
قیمت: 1000 تومان

تمام درآمدها صرف پیشرفت بیاموز خواهد شد.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی