سبد خرید (0)

تبلیغات

حذف کردن عناصر در jQuery

با jQuery به راحتی می توانید یک عنصر را از صفحه حذف کنید.


حذف کردن عناصر در jQuery

برای حذف کردن عناصر در jQuery، دو متد وجود دارد:

  • ()remove - عنصر/عناصر انتخاب شده را همراه با فرزندانش حذف می کند.
  • ()empty - فرزندان عنصر انتخاب شده را حذف می کند.

متد ()remove در jQuery

متد ()remove، عنصر/عناصر انتخاب شده را همراه با فرزندان، حذف می کند.

مثال (حذف کردن عناصر در jQuery)

$("#div1").remove();
خودتان امتحان کنید »

متد ()empty در jQuery

متد ()empty، فرزندان عنصر/عناصر انتخاب شده را حذف می کند.

مثال (حذف کردن عناصر در jQuery)

$("#div1").empty();
خودتان امتحان کنید »

فیلتر کردن عناصر انتخاب شده برای حذف

متد ()remove دارای یک پارامتر است که به شما اجازه می دهد تا عناصر انتخاب شده را فیلتر کنید.

این پارامتر می تواند نام کلاس، شناسه و یا هر گزینشگر دیگری باشد.

در مثال زیر، تمام تگ های <p> که شامل کلاس "italic" هستند، حذف می شوند:

مثال (حذف کردن عناصر در jQuery)

$("p").remove(".italic");
خودتان امتحان کنید »

jQuery HTML Reference

For a complete overview of all jQuery HTML methods, please go to our jQuery HTML/CSS Reference.