متد random

چاپ

مثال (متد random)

برگرداندن یک عدد تصادفی بین 0 و 1(خود 1 شامل نمی شود):

Math.random();

نتیجه برابر است با:

0.07487111231511756

خودتان امتحان کنید »

در انتهای این صفحه، مثال های بیشتری آورده شده است.


تعریف و کاربرد

متد random()، یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را برمی گرداند. (خود صفر شامل می شود اما خود 1 شامل نمی شود).


پشتیبانی مرورگرها

متد     
random() بله بله بله بله بله

نحوه استفاده

Math.random()

پارامترها

None

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی

یک عدد تصادفی بین 0و 1

نسخه JavaScript 1.0

مثال

مثال - خودتان امتحان کنید

مثال (متد random)

برگرداندن یک عدد تصادفی بین 1 تا 10:

Math.floor((Math.random() * 10) + 1);

خروجی کد بالا:

4

خودتان امتحان کنید »

مثال (متد random)

برگرداندن یک عدد بین 1 تا 100:

Math.floor((Math.random() * 100) + 1);

نتیجه برابر است با:

6

خودتان امتحان کنید »

Math Object Reference مرجع توابع ریاضی در JavaScript