تگ a در JavaScript

چاپ

شیء anchor

شیء anchor در واقع یک عنصر اچ تی ام ال <a> را ارائه می دهد.

دسترسی به یک شیء anchor

برای دسترسی به تگ <a> می توان از متد ()getElementById استفاده نمود:

var x = document.getElementById("myanchor"); امتحان کنید

ایجاد یک شیء anchor

برای ایجاد تگ <a> می توان از متد ()document.createelemet استفاده نمود:

var x = document.createElement("a"); امتحان کنید

 خصوصیات شیء anchor

 خصوصیت اضافه شده در html5.
متدتوضیحات
charset

در htnl5 پشتیبانی نمی شود. مقدار خصوصیت charset یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

download

مقدار خصوصیت download را از یک لینک، ست می کند یا برمی گرداند.

hash

قسمت لنگری(anchor) را از مقدار خصوصیت href، ست کرده یا برمی گرداند.

host

مقدار hostnme و قسمت port را از مقدار خصوصیت href برمی گرداند.

hostname

قسمت hostname را از مقدار خصوصیت href برمی گرداند.

href

مقدار خصوصیت href را از یک لینک ست کرده یا برمی گرداند.

hreflang

مقدار خصوصیت hreflang از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

origin

قسمت های protocol و hostname و port را از مقدار خصوصیت href، ست کرده یا برمی گرداند.

name

در html5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از element.id استفاده کنید.

مقدار خصوصیت name از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

password

قسمت password را از مقدار خصوصیت href ست کرده یا برمی گرداند.

pathname

قسمت pathname را از مقدار خصوصیت href ست کرده یا برمی گرداند.

port

 قسمت port را از مقدار خصوصیت href ست کرده یا برمی گرداند.

protocol

قسمت protocol را از مقدار خصوصیت href ست کرده یا برمی گرداند.

rel

مقدار خصوصیت rel از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

rev

در html5 پشتیبانی نمی شود. 

مقدار خصوصیت rev از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

search

قسمت querystring از مقدار خصوصیت href را ست کرده یا برمی گرداند.

target

مقدار خصوصیت targetاز یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

text

محتوای متنی از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

type

 مقدار خصوصیت type از یک لینک را ست کرده یا برمی گرداند.

username

قسمت username را از مقدار خصوصیت href ست کرده برمی گرداند.

خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد

این شیء، از خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد javascript را پشتیبانی می کند.

شیء anchor همچنین از properties و events  استاندارد، پشتیبانی می کند.


آموزش های مرتبط

آموزش اچ تی ام ال: html links

مرجع تگ ها: html <a> tag

آموزش های مرتبط