تگ button در JavaScript

چاپ

شیء button

شیء button نماینده تگ <button> در html است.

دسترسی به شیء button

برای دسترسی به تگ <button> می توان از متد ()getElementById استفاده نمود:

var x = document.getElementById("mybtn"); امتحان کنید

ایجاد یک شیء button

برای ایجاد تگ <button> می توان از متد ()document.createElement استفاده نمود:

var x = document.createElement("button"); امتحان کنید

خصوصیت های شیء button

= خصوصیت اضافه شده در html5.
متدتوضیحات
autofocus

ست کرده یا برمی گرداند که آیا هنگامی که صفحه لود می شود، یک دکمه به طور اتوماتیک فوکس را دریافت کند یا نه. 

disabled

ست کرده یا برمی گرداند که آیا یک دکمه غیرفعال است یا نه.

form

یک ارجاع به فرمی که دربردارنده ی یک دکمه است را برمی گرداند. 

formaction

مقدار خصوصیت formaction از یک دکمه را ست کده یا برمی گرداند. 

formenctype

مقدار خصوصیت formenctype از یک دکمه را ست کرده یا برمی گرداند. 

formmethod

مقدار خصوصیت formmethod از یک دکمه را ست کرده یا برمی گرداند. 

formnovalidate

ست کرده یا برمی گرداند که آیا داده های فرم باید در هنگام ارسال، اعتبارسنجی شوند یا نه.

formtarget

مقدار خصوصیت formtarget را از یک دکمه ست کرده یا برمی گرداند. 

name

مقدار خصوصیت name از یک دکمه را ست کرده یا برمی گرداند. 

type

نوع یک دکمه را ست کرده یا برمی گرداند. 

value

مقدار خصوصیت value از یک دکمه را ست کرده یا برمی گرداند . 

خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد

این شیء، خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد javascript را پشتیبانی می کند.


آموزش های مرتبط

مرجع تگ ها: html <button> tag

آموزش های مرتبط