سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش ساخت Button

آموزش ساخت دکمه در Kendo UI


متد ()kendoButton

با استفاده از متد ()kendoButton در Kendo UI، می توانید یک دکمه بسازید.

پیکربندی (Configuration)

پارامترتوضیح
icon

با یک نام تنظیم می شود و با توجه به نام تنظیم شده، یک تصویر روی دکمه نمایش می دهد.

enable دکمه را فعال یا غیرفعال می کند.

در مثال زیر، نحوه ساخت دکمه با استفاده از متد ()kendoButton و تنظیم پارامترهای مختلف آن نشان داده شده است.

مثال (آموزش ساخت Button)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>RTL support</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="/../../content/shared/styles/examples-offline.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.rtl.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet">

    <script src="/../../../js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/../../../js/kendo.web.min.js"></script>
    <script src="/../../content/shared/js/console.js"></script>
    <script>
        
    </script>
    
    
</head>
<body>
        <div id="example" class="k-content">
            
            <div class="demo-section k-rtl">
                <h3>Basic Button</h3>
                <p>
                    <button type="button" id="textButton">Submit</button>
                </p>
                
                <h3>Buttons with icons</h3>
                <p>
                    <a id="iconTextButton">Filter</a>
                    <em id="iconButton"><span class="k-sprite">Refresh</span></em>
                </p>
                
                <h3>Disabled Button</h3>
                <p>
                    <span id="disabledButton">Disabled</span>
                </p>
            </div>

            <script>
                $(document).ready(function() {
                    $("#textButton").kendoButton();

                    $("#iconTextButton").kendoButton({
                        icon: "funnel"
                    });

                    $("#iconButton").kendoButton({
                        icon: "refresh"
                    });

                    $("#disabledButton").kendoButton({
                        enable: false
                    });
                });
            </script>
         
        </div>
    
            
</body>
</html>
اجرای مثال »

رویداد  click

در مثال زیر، سه دکمه با شناسه های مختلف وجود دارد، زمانی که کاربر روی دو دکمه فعال کلیک می کند، یک پیغام چاپ می شود:

مثال (آموزش ساخت Button)

<script>
                $(document).ready(function() {

                    function onClick(e) {
                        kendoConsole.log("event :: click (" + $(e.event.target).closest(".k-button").attr("id") + ")" );
                    }

                    $("#textButton").kendoButton({
                        click: onClick
                    });

                    $("#refreshButton").kendoButton({
                        icon: "refresh",
                        click: onClick
                    });

                    $("#disabledButton").kendoButton({
                        enable: false,
                        click: onClick
                    });
                });
            </script>
اجرای مثال »
Pin It

عیــدانه بیاموز