آموزش ساخت MultiSelect

چاپ

آموزش ساخت MultiSelect در Kendo UI


متد ()kendoMultiSelect

با استفاده از متد ()kendoMultiSelect در Kendo UI، می توانید یک MultiSelect بسازید.

پیکربندی (Configuration)

نامتوضیحات
animation با استفاده از این خصوصیت می توانید، نحوه ی باز و بسته شدن پنجره ی گزینه های DropDownList را تغییر دهید. اگر آنرا با مقدار false تنظیم کنید، متحرک سازی لغو خواهد شد.

cascadeFrom با شناسه DropDownList والد تنظیم می شود.
change با نام یک تابع تنظیم می شود و زمانی که مقدار ابزار تغییر کرد صدا زده می شود.
dataSource با استفاده از این پارامتر می توانید منبع داده های DropDownList را مشخص نمایید.
dataTextField (default: "") باید با نام فیلدی که برای متن گزینه ها در dataSource درنظر گرفته ایم، تنظیم شود. (text)
dataValueField (default: "") باید با نام فیلدی که برای مقادیر گزینه ها در dataSource درنظر گرفته ایم، تنظیم شود. (value)
enable (default: true) فعال یا غیرفعال بودن ابزار را تعیین می کند.
height (default: 200) ارتفاع ابزار به پیکسل را تعیین می کند.
ignoreCase (default: true) زمان جستجو در آیتم های DropDownList، به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد یا خیر.
index (default: 0) تنظیم مقدار (value) پیشفرض DropDownList، از صفر شروع می شود.
optionLabel با استفاده از این پارامتر می توانید یک متن پیشفرض مانند "انتخاب کنید ..." در DropDownList نمایش دهید.
template با استفاده از Template می توانید، آیتم های DropDownList را بصورت لیست درآورید.
text (default: "") زمانی که autoBind با مقدار false تنظیم شده باشد، متن (text) ابزار را تعیین می کند.
value (default: "") مقدار (value) ابزار را تعیین می کند.

در مثال زیر، نحوه ساخت MultiSelect با استفاده از متد ()kendoMultiSelect و تنظیم پارامترهای مختلف آن نشان داده شده است.

مثال (آموزش ساخت MultiSelect)

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>RTL support</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="/../../content/shared/styles/examples-offline.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.rtl.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet">

    <script src="/../../../js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/../../../js/kendo.web.min.js"></script>
    <script src="/../../content/shared/js/console.js"></script>
    <script>
        
    </script>
    
    
</head>
<body>
            <div id="example" class="k-content">

            <div class="k-rtl">
                <h2>Select Continents</h2>
                <select id="select"></select>
            </div>

            <script>
                $(document).ready(function() {
                    var data = [
                        { text: "Africa", value:"1" },
                        { text: "Europe", value:"2" },
                        { text: "Asia", value:"3" },
                        { text: "North America", value:"4" },
                        { text: "South America", value:"5" },
                        { text: "Antarctica", value:"6" },
                        { text: "Australia", value:"7" }
                    ];

                    $("#select").kendoMultiSelect({
                        dataTextField: "text",
                        dataValueField: "value",
                        dataSource: data
                    });
                });
            </script>
        </div>
</body>
</html>
اجرای مثال »

رویدادهای MultiSelect در Kendo UI

نامتوضیحات
change زمانی که مقدار تغییر کند، اتفاق می افتد.
close زمانی که پنجره ی گزینه ها بسته می شود، اتفاق می افتد.
open زمانی که پنجره ی گزینه ها باز می شود، اتفاق می افتد.
select زمانی که یکی از گزینه ها انتخاب شود، اتفاق می افتد.
dataBound زمانی که داده ها به ابزار bind شود، اتفاق می افتد.

در مثال زیر، هر تغییری که در MultiSelect صورت گیرد، یک پیغام چاپ می شود:

مثال (آموزش ساخت MultiSelect)

<script>
    $(document).ready(function() {
        function onDataBound() {
            if ("kendoConsole" in window) {
                kendoConsole.log("event: dataBound");
            }
        }

        function onOpen() {
            if ("kendoConsole" in window) {
                kendoConsole.log("event: open");
            }
        }

        function onClose() {
            if ("kendoConsole" in window) {
                kendoConsole.log("event: close");
            }
        }

        function onChange() {
            if ("kendoConsole" in window) {
                kendoConsole.log("event: change");
            }
        }

        function onSelect(e) {
            if ("kendoConsole" in window) {
                var dataItem = this.dataSource.view()[e.item.index()];
                kendoConsole.log("event :: select (" + dataItem.text + " : " + dataItem.value + ")" );
            }
        };

        var data = [
            { text: "Africa", value:"1" },
            { text: "Europe", value:"2" },
            { text: "Asia", value:"3" },
            { text: "North America", value:"4" },
            { text: "South America", value:"5" },
            { text: "Antarctica", value:"6" },
            { text: "Australia", value:"7" }
        ];

        $("#select").kendoMultiSelect({
            dataTextField: "text",
            dataValueField: "value",
            dataSource: data,
            dataBound: onDataBound,
            select: onSelect,
            change: onChange,
            close: onClose,
            open: onOpen
        });
    });
</script>
اجرای مثال »

متدهای MultiSelect در Kendo UI

نامتوضیحات
close() پنجره گزینه های ابزار را می بندد.
enable(bool) فعال یا غیرفعال کردن ابزار
open() پنجره گزینه های ابزار را باز می کند.
refresh() آیتم های ابزار را دوباره بازگذاری می کند.
search()  
filter()  
value() مقدار (value) انتخاب شده در ابزار را تنظیم یا برمی گرداند. اگر value تعیین نشده باشد، مقدار text آیتم انتخاب شده را برمی گرداند.
readonly() ابزار را فقط خواندنی می کند.

در مثال زیر، متدهای مختلف MultiSelect نشان داده شده است:

مثال (آموزش ساخت MultiSelect)

<script>
    $(document).ready(function() {
    var data = [
    {text: "12 Angry Men", value:"1"},
    {text: "Il buono, il brutto, il cattivo.", value:"2"},
    {text: "Inception", value:"3"},
    {text: "One Flew Over the Cuckoo's Nest", value:"4"},
    {text: "Pulp Fiction", value:"5"},
    {text: "Schindler's List", value:"6"},
    {text: "The Dark Knight", value:"7"},
    {text: "The Godfather", value:"8"},
    {text: "The Godfather: Part II", value:"9"},
    {text: "The Shawshank Redemption", value:"10"},
    {text: "The Shawshank Redemption 2", value:"11"}
    ];

    $("#movies").kendoMultiSelect({
        dataTextField: "text",
        dataValueField: "value",
        dataSource: data
    });

    $("#filter").kendoDropDownList({
        change: filterTypeOnChanged
    });

    var multiSelect = $("#movies").data("kendoMultiSelect"),
        setValue = function(e) {
            if (e.type != "keypress" || kendo.keys.ENTER == e.keyCode) {
                multiSelect.dataSource.filter({}); //clear applied filter before setting value

                multiSelect.value($("#value").val().split(","));
            }
        },
        setSearch = function (e) {
            if (e.type != "keypress" || kendo.keys.ENTER == e.keyCode) {
                multiSelect.search($("#word").val());
            }
        };

    $("#enable").click(function() {
        multiSelect.enable();
    });

    $("#disable").click(function() {
        multiSelect.enable(false);
    });

    $("#readonly").click(function() {
        multiSelect.readonly();
    });

    $("#open").click(function() {
        multiSelect.open();
    });

    $("#close").click(function() {
        multiSelect.close();
    });

    $("#getValue").click(function() {
        alert(multiSelect.value());
    });

    $("#setValue").click(setValue);
    $("#value").keypress(setValue);

    $("#find").click(setSearch);
    $("#word").keypress(setSearch);

    function filterTypeOnChanged() {
        multiSelect.options.filter = $("#filter").val();
    }
});
</script>

اجرای مثال »