سبد خرید (0)

تبلیغات

استفاده از پیشوندهای نام در لاراول

داستان پیشوندها به همین جا ختم نمی شود. رسم بر این است که نام routeها منعکس کننده ی زنجیره ی وراثت بخش های مسیر باشد، بنابراین مسیر users/comments/5 را به صورت users.comments.show بکار می بریم. در این مورد، رسم بر این است که از routeهای گروهی استفاده کنیم. 

درست مثل استفاده از پیشوندها برای بخش های URL و namespaceهای کنترلر، می توانیم برای رشته های نام routeها نیز از پیشوندها استفاده کنیم. با استفاده از پیشوندهای نام در routeهای گروهی می توانیم تعریف کنیم که هر route که درداخل این گروه قرار دارد باید یک رشته ی پیشوندی قبل از  نامش وجود داشته باشد. 

در مثال زیر، تعیین کرده ایم که قبل از نام routeها ابتدا عبارت ".users" و سپس عبارت ".comments" بعنوان پیشوند قرار داشته باشند. به مثال 3.16 توجه کنید:

Route::group(['as' => 'users.', 'prefix' => 'users'], function () {
 Route::group(['as' => 'comments.', 'prefix' => 'comments'], function () {
  // Route name will be users.comments.show
  Route::get('{id}', function () {
   //
  })->name('show');
 });
});

 

Pin It

عیــدانه بیاموز