سبد خرید (0)

تبلیغات

برگرداندن مقادیر در mixin ها

توضیحات مقدماتی

mixin ها مشابه با توابع هستند و مقادیری که در یک mixin تعریف می شوند، می توانند بعنوان خروجی،  برگردانده شوند. 

مثال

مثال زیر، کاربرد mixin ها و مقادیر برگشتی را در یک فایل Less نشان می دهد:

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
  <title>Mixins and return values</title>
</head>
<body>
<div class="myclass">
<h2>Welcome to Tutorialspoint</h2>
<p>LESS is a CSS pre-processor that enables customizable, manageable and reusable style sheet for web site.</p>
</div>
</body>
</html>

 اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

.padding(@x, @y) {
  @padding: ((@x + @y) / 2);
}

.myclass{
  .padding(80px, 120px);  // call to the mixin
  padding-left: @padding; //  returns the value
}

حالا با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به فایل style.css کامپایل می کنیم:

lessc style.less style.css

پس از اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک به صورت زیر ایجاد خواهد شد:

.myclass {
  padding-left: 100px;
}

ایجاد خروجی

با انجام گام های زیر می توانید خروجی کدهای بالا را مشاهده نمایید:

  1. کد اچ تی ام ال بالای صفحه را با نام less_Mixin_as_function_return_values.html ذخیره کنید.
  2. حالا این فایل را در مرورگر خود باز کنید. خروجی به صورت زیر خواهد بود.

 

 


مثال زنده: 

See the Pen mixin less by Ehsan Abbasi (@sbaloot) on CodePen.

Pin It