سبد خرید (0)

تبلیغات

چرخاندن یک عکس در پردازش تصویر

برای چرخاندن یک عکس، می توانید از تابع imrotate استفاده کنید. برای چرخاندن یک عکس، باید یک زاویه را به واحد درجه تعیین کنید. اگر یک زاویه ی چرخش مثبت را تعیین کنید، تابع imrotate عکس مورد نظر را برخلاف جهت عقربه ی ساعت می چرخاند. اما اگر یک زاویه ی منفی را تعیین کنید، این تابع عکس را در جهت عقربه ی ساعت می چرخاند. 

تابع imrotate به طور پیش فرض، در خروجی یک عکس بزرگ تر را در نظر می گیرد تا عکس اصلی که چرخیده است در آن جا شود. قسمت هایی از عکس که چرخش یافته اند، جای خالی آنها با رنگ سیاه پر می شود. اما شما می توانید با استفاده از آرگومان 'crop' تعیین کنید که عکس خروجی هم اندازه با عکس ورودی باشد. در اینجا نیز تابع imrotate به طور پیش فرض از درون یابی نزدیک ترین همسایگی، برای مشخص کردن مقادیر پیکسل ها در عکس خروجی استفاده می کند. اما شما می توانید از دیگر متدهای درون یابی استفاده نمایید. 

 مثال زیر، یک عکس را به اندازه ی 35 درجه و در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند و از درونیابی دوخطی(bilinear) استفاده می کند:

 

مثال (چرخاندن یک عکس در پردازش تصویر)

I = imread('circuit.tif');
J = imrotate(I,35,'bilinear');
imshow(I)
figure, imshow(J)

 

 

Pin It

عیــدانه بیاموز