سبد خرید (0)

تبلیغات

تقدم عملگرها در متلب

برخی از عملگرها بر دیگر عملگرها تقدم و اولویت دارند. بعنوان مثال در عبارت 3*5+4 عمل ضرب بر عمل جمع تقدم دارد بنابراین ابتدا عدد 5 در عدد 3 ضرب شده و سپس نتیجه ی آن با عدد 4 جمع می شود. با استفاده از پرانتزها می توان اولویت را در یک عبارت تغییر داد و مشخص نمود:

 پرانتزهای تو در تو، به پرانتزهایی گفته می شود که در داخل یکدیگر قرار دارند. عبارت داخل درونی ترین پرانتز، زودتر از همه مورد محاسبه قرار می گیرد. بعنوان مثال در عبارت \(\quad 5-(6*(4+2))\) ابتدا عمل جمع انجام می شود و سپس عمل ضرب انجام می شود و در آخر عمل تفریق مورد محاسبه قرار می گیرد و نتیجه ی کلی برابر با 31- می شود. 

همچنین از پرانتزها برای خوانا کردن عبارات استفاده می شود. بعنوان مثال در عبارت \(\) استفاده از پرانتزها ضروری نیست، اما از آن برای نمایش دادن ترتیبی که این بخش ها مورد محاسبه قرار می گیرند، استفاده شده است. 

 برای عملگرهایی که تاکنون آموخته ایم، تقدم یا اولویت آنها به صورت زیر است(از بیشترین به کمترین):

() پرانتزها
^ توان
- نفی
*,/,\ انواع ضرب و تقسیم
+,- جمع و تفریق

 


تمرین شماره 1.1

 

تمرین

ابتدا در مورد نتیجه ی محاسبات زیر کمی فکر کنید، و سپس آنها را در متلب تایپ کنید تا نتیجه را مشاهده کنید:

1\2
-5^2
(-5)^2
10-6/2
5*4/2*3

عیــدانه بیاموز