سبد خرید (0)

تبلیغات

02 برنامه نویسی در متلب،فصل2مقدمه بردارها و ماتریس ها در متلببردارها و ماتریس ها در متلبایجاد بردارهای سطری در متلبعملگر دونقطه و تابع linspace در متلبنام گذاری و اصلاح درایه ها در متلبایجاد بردارهای ستونی در متلبایجاد متغیرهایی از نوع ماتریس در متلبانتخاب درایه های ماتریس ها در متلبیافتن ابعاد ماتریس ها و بردارها در متلبتغییر دادن ابعاد ماتریس ها در متلبایجاد بردارهای خالی در متلبماتریس های سه بعدی در متلببردارها و ماتریس ها بصورت آرگومان توابععملیات بر روی بردارها و ماتریس ها در متلببردارهای منطقی در متلبضرب ماتریس ها در متلب