سبد خرید (0)

تبلیغات

تابع UNICODE در SQL

تابع UNICODE:

این تابع براساس استاندارد یونیکد(Unicode)، اولین کاراکتر عبارت ورودی را به یونیکد معادل آن تبدیل می کند.

نحوه استفاده:

UNICODE(ncharacter_expression )

 پارامترها:

پارامتر توضیح
ncharacter_expression

یک عبارت از نوع nchar یا nvarchar است

 نوع داده خروجی(Return Type):

int


مثال: در مثال زیر، از توابع UNICODE و NCHAR برای چاپ کد یونیکد و کاراکتر معادل آن استفاده شده است: (کاراکتر اول رشته "Åkergatan 24")

DECLARE @nstring nchar(12)
SET @nstring = N'Åkergatan 24'
SELECT UNICODE(@nstring) as UNICODE,
       NCHAR(UNICODE(@nstring)) as NCHAR

نتیجه به شکل زیر خواهد بود :

UNICODE NCHAR
197 Å