دستور create index در SQL

چاپ

دستور CREATE INDEX برای ایجاد INDEX (شاخص) در جداول استفاده می شود.

شاخص ها به پایگاه داده این اجازه را می دهند که داده ها را سریع پیدا کنند. بدون اینکه تمام جدول را بخواند.


INDEX

Wiki

یک شاخص می تواند در یک جدول برای پیدا کردن آسانتر و مؤثرتر داده ها ایجاد شود.

کاربران نمی توانند INDEXها را ببینند ، آنها تنها برای سریعتر کردن جستجوها کاربرد دارند.

توجه: به روز رسانی (Update) یک جدول با INDEX زمان بیشتری نسبت به جدول بدون INDEX می برد. (زیرا INDEXها خود نیاز به، به روز رسانی دارند) بنابراین تنها روی ستونهایی (و جداولی) INDEX ایجاد کنید که به تناوب روی آن ها جستجو انجام خواهد شد.

فرم دستور CREATE INDEX:

ایجاد یک شاخص در یک جدول، تکرار داده ها مجاز است.

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

فرم دستور CREATE UNIQUE INDEX:

ایجاد شاخص یکتا در جدول، تکرار داده ها مجاز نمی باشد.

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

توجه: فرم دستور ایجاد INDEX در پایگاه داده های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد . بنابراین فرم این دستور را در پایگاه داده خود چک کنید.


مثال:

Wiki

دستور زیر یک شاخص با نام PIndex را روی ستون LastName در جدول Persons ایجاد می کند.

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)

اگر می خواهید یک شاخص را روی مجوعه ای از ستون ها تعریف کنید، می توانید نام آن ستون ها را در یک پرانتز بنویسید و آنها را با کاما از هم جدا کنید.

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName)