سبد خرید (0)

تبلیغات

Padding در W3.CSS

w3-padding-8

من padding  به اندازه 8px  از بالا و پایین دارم.

w3-padding-large

من padding  به اندازه 12px  از بالا و پایین و 24px  از چپ و راست دارم.


کلاس هایPadding-Number درW3.CSS

کلاس های w3-padding-number  به عناصر padding ,HTML  بالا و پایین می افزایند :

کلاس تعریف
w3-padding-4 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 4px  به عناصر
w3-padding-8 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 8px  به عناصر
w3-padding-12 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 12px  به عناصر
w3-padding-16 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 16px  به عناصر
w3-padding-24 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 24px  به عناصر
w3-padding-32 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 32px  به عناصر
w3-padding-48 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 48px  به عناصر
w3-padding-64 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 64px  به عناصر
w3-padding-128 افزودن padding  بالا و پایین به اندازه 128px  به عناصر
w3-padding-0 تمام padding  ها را برای یک عنصر حذف میکند.

مثال های خودتان امتحان کنید:

w3-padding-4

من padding بالا و پایین به اندازه 4px  دارم.

w3-padding-8

من padding بالا و پایین به اندازه 8px  دارم.

w3-padding-16

من padding بالا و پایین به اندازه 16px  دارم.

w3-padding-24

من padding بالا و پایین به اندازه 24px  دارم.

w3-padding-32

من padding بالا و پایین به اندازه 32px  دارم.

w3-padding-48

من padding بالا و پایین به اندازه 48px  دارم.

w3-padding-64

من padding بالا و پایین به اندازه 64px  دارم.

w3-padding-128

من padding بالا و پایین به اندازه 128px  دارم.

مثال

<div class="w3-panel w3-padding-16">
  <p>I have 16px top and bottom padding.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

کلاس های اندازه padding برای W3.CSS

کلاس های w3-padding-size   به عناصرpadding ,HTML  چپ و راست می افزاید:

Class Defines
w3-padding افزودن padding بالا و پایین به اندازه 8px و چپ وراست به اندازه 16px
w3-padding-tiny افزودن padding بالا و پایین به اندازه 2px و چپ وراست به اندازه 4px
w3-padding-small افزودن padding بالا و پایین به اندازه 4px و چپ وراست به اندازه 8px
w3-padding-medium افزودن padding بالا و پایین به اندازه 8px و چپ وراست به اندازه 16px
w3-padding-large افزودن padding بالا و پایین به اندازه 12px و چپ وراست به اندازه 24px
w3-padding-xlarge افزودن padding بالا و پایین به اندازه 16px و چپ وراست به اندازه 32px
w3-padding-xxlarge افزودن padding بالا و پایین به اندازه 24px و چپ وراست به اندازه 48px
w3-padding-jumbo افزودن padding بالا و پایین به اندازه 32px و چپ وراست به اندازه 64px

مثال های خودتان امتحان کنید:

w3-padding

من padding بالا و پایین به اندازه 8px  و padding چپ و راست به اندازه 16px  دارم.

w3-padding-tiny

من padding بالا و پایین به اندازه 2px  و padding چپ و راست به اندازه 4px  دارم.

w3-padding-small

من padding بالا و پایین به اندازه 4px  و padding چپ و راست به اندازه 8px  دارم.

w3-padding-medium

من padding بالا و پایین به اندازه 8px  و padding چپ و راست به اندازه 16px  دارم.

w3-padding-large

من padding بالا و پایین به اندازه 12px  و padding چپ و راست به اندازه 24px  دارم.

w3-padding-xlarge

من padding بالا و پایین به اندازه 16px  و padding چپ و راست به اندازه 32px  دارم.

w3-padding-xxlarge

من padding بالا و پایین به اندازه 24px  و padding چپ و راست به اندازه 48px  دارم.

w3-padding-jumbo

من padding بالا و پایین به اندازه 32px  و padding چپ و راست به اندازه 64px  دارم.

مثال

<div class="w3-panel w3-padding-xlarge">
  <p>I have 16px top and bottom padding and 32px left and right padding.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز