سبد خرید (0)

تبلیغات

Margin در W3.CSS

کلاس های margin  در W3.CSS

W3.CSS کلاس های margin زیر را مهیا میکند:

کلاس تعریف
w3-margin افزودن margin به اندازه 16px  از اطراف
w3-margin-top افزودن margin  از سمت بالا به اندازه 16px  به یک عنصر
w3-margin-right افزودن margin  از سمت راست به اندازه 16px  به یک عنصر
w3-margin-bottom افزودن margin  از سمت پایین به اندازه 16px  به یک عنصر
w3-margin-left افزودن margin  از سمت چپ به اندازه 16px به یک عنصر
w3-margin-0 حذف تمامی margin ها از یک عنصر
w3-section افزودن margin  بالا و پایین به اندازه 16px  به هرعنصر

Margin

کلاس های w3-margin ،برای یک عنصر خاص margin از همه طرف  به اندازه 16px  می افزاید:

کلاس w3-margin برای یک عنصر خاص margin  به اندازه 16px از اطراف می افزاید.

مثال

<div class="w3-container w3-margin">
  <p>I have 16px margin on all sides.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

Margin Top

کلاس w3-margin-top  به یک عنصر  margin بالا به اندازه16px  میدهد:

کلاس w3-margin-top به یک عنصر margin  بالا به اندازه 16px  می افزاید :

مثال

<div class="w3-container w3-margin-top">
  <p>I have 16px margin on the top.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

Margin Bottom

کلاس w3-margin-bottom به یک عنصرmargin پایین به اندازه 16px می افزاید:

کلاسw3-margin-bottom   به یک عنصر margin پایین به اندازه16px  می افزاید:

مثال

<div class="w3-container w3-margin-bottom">
  <p>I have 16px margin on the bottom.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

Margin Left

کلاس w3-margin-left به یک عنصر margin چپ به اندازه 16px  می افزاید:

کلاسw3-margin-left   به یک عنصر خاص margin به اندازه 16px  می افزاید :

مثال

<div class="w3-container w3-margin-left">
  <p>I have 16px margin the left.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

Margin Right

کلاس w3-margin-right به یک عنصر margin راست می افزاید:

کلاس margin ،w3-margin-right  راست به اندازه 16px به عنصر می افزاید:

مثال

<div class="w3-container w3-margin-right">
  <p>I have 16px margin the right.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

Sections

عناصر HTML زیادی مقدار پیش فرض margin بالاو پایین ندارند . این عناصر بدون فاصله ای بین خودشان نمایش داده می شوند:

من آبی هستم

من سبز هستم

کلاس w3-section  برای جداکردن عناصر استفاده می شود.

این کلاس margin بالاو پایین به اندازه16px به عناصر HTML  می افزاید:

من  آبی هستم

من سبز هستم

مثال

<div class="w3-container w3-section w3-blue">
  <h1>I am Blue</h1>
</div>

<div class="w3-container w3-section w3-green">
  <h1>I am Green</h1>
</div>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It