سبد خرید (0)

تبلیغات

کادرهای واکنشگرا

لندن

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

لندن

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

لندن

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.


متن ها یا اطلاعات

کلاس w3-panel برای نمایش متن ها و اطلاعات، بسیار مناسب است.

متون با یک رنگ نمایش داده میشوند :

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

مثال

<div class="w3-panel w3-yellow">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div> 
خودتان امتحان کنيد »

 خودتان امتحان کنید

خاکستری با border های گرد

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-border w3-light-grey w3-round-large">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

آبی  کم رنگ با نوارهای چپ و راست

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-pale-blue w3-leftbar w3-rightbar w3-border-blue">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

قرمز کم رنگ با نوار  چپ

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-pale-red w3-leftbar w3-border-red">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

زرد کم رنگ با border

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-pale-yellow w3-border w3-border-yellow">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

سبز کم رنگ با border و نوار پایین

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-pale-green w3-bottombar w3-border-green w3-border">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

زرد با نوار بالا و پایین

لندن یکی از پرجمعیت ترین شهرهای انگلستان  با 9 میلیون جمعیت است.

<div class="w3-panel w3-yellow w3-topbar w3-bottombar w3-border-amber">
  <p>London is the most populous city in the United Kingdom,
  with a metropolitan area of over 9 million inhabitants.</p>
</div>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It