سبد خرید (0)

تبلیغات

مخفی و نمایان کردن عناصر

w3.toggleShow(selector)

تغییر وضعیت بین مخفی کردن و نمایش  دادن عناصر با استفاده ازId عنصر ها

تغییر بین مخفی کردن و نشان دادن یک عنصر با" id :"London

مثال

<button onclick="w3.toggleShow('#London')">Toggle Hide/Show</button>
خودتان امتحان کنيد »

تغییر وضعیت مخفی کردن و نمایش با استفاده از نام تگ

تغییر وضعیت بین مخفی کردن و نشان دادن تمام  عناصر تگهای <h2> 

مثال

<button onclick="w3.toggleShow('h2')">Toggle Hide/Show</button>
خودتان امتحان کنيد »

تغییر وضعیت مخفی کردن تغییر و نمایش با استفاده از نام کلاس

 تغییر وضعیت بین مخفی کردن و نمایش عناصر با" class="city

مثال

<button onclick="w3.toggleShow('.city')">Toggle Hide/Show</button>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز