سبد خرید (0)

تبلیغات

اضافه کردن کلاس در W3.JS

افزودن یک کلاس:

w3.addClass(selector,'class')

اضافه کردن کلاس های متعدد:

w3.addClass(selector,'class1 class2 class3...')

 افزودن یک کلا س با استفاده از Id

کلاس"market"  به یک عنصر با id=London بیافزایید:

مثال

<button onclick="w3.addClass('#London','marked')">Add Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن کلاس با استفاده از tag

 کلاس"marked" را به همه ی عناصر <h2> بیافزایید:

مثال

<button onclick="w3.addClass('h2','marked')">Add Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن کلاس با استفاده از کلاس

 کلاس "marked" را برای همه ی عناصرclass=London  بیافزایید.

مثال

<button onclick="w3.addClass('.city','marked')">Add Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن کلاس های متعدد

برای اضافه کردن کلاس های متعدد به یک عنصر،هر کلاس را با یک فاصله جدا کنید.

 دو کلاس"class1"و"class2" به عنصر با id=London بیافزایید:

مثال

<button onclick="w3.addClass('#London','class1 class2')">Add Classes</button>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز