سبد خرید (0)

تبلیغات

برداشتن کلاس عنصر در W3.JS

حذف یک کلاس:

w3.removeClass(selector,'class')

حذف کلاس های متعدد:

w3.removeClass(selector,'class1 class2 class3...')

 حذف کلاس با استفاده از Id

کلاس"marked" را از یک  عنصر با id=London حذف کنید.

مثال

<button onclick="w3.removeClass('#London','marked')">Remove Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

حذف کلاس با استفاده از تگ

کلاس "marked" را از همه ی عناصر <h2> حذف کنید:

مثال

<button onclick="w3.removeClass('h2','marked')">Remove Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

 حذف کلاس با استفاده از کلاس

کلاس "marked" را از همه ی عناصر با class=city حذف کنید:

مثال

<button onclick="w3.removeClass('.city','marked')">Remove Class</button>
خودتان امتحان کنيد »

 حذف کلاس های متعدد

برای حذف کلاس های متعدد از یک عنصر ، هر کلاس را با یک فاصله جدا کنید.

 دو کلاس "class1" و"class2" را از عنصر با id="London حذف کنید:

مثال

<button onclick="w3.removeClass('#London','class1 class2')">Remove Classes</button>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز