سبد خرید (0)

تبلیغات

همزمان اضافه و حذف کردن کلاس

تغییر وضعیت کلاس(on/off):

w3.toggleClass(selector,'class')

تغییر وضعیت بین دو کلاس :

w3.toggleClass(selector,'property','class','class')

تغییر وضعیت کلاس با استفاده از id

وضعیت کلاس "marked" را  برای یک  عنصر با  id=London تغییر دهید.

مثال

<button onclick="w3.toggleClass('#London','marked')">Toggle</button>
خودتان امتحان کنيد »

   تغییر وضعیت کلاس با استفاده از تگ

وضعیت کلاس "marked" را برای  همه ی عناصر <h2>تغییر دهید.

مثال

<button onclick="w3.toggleClass('h2','marked')">Toggle</button>
خودتان امتحان کنيد »

 تغییر وضعیت کلاس با استفاده از کلاس

وضعیت کلاس "marked" را برای همه ی عناصر با class=city تغییر دهید.

مثال

<button onclick="w3.toggleClass('.city','marked')">Toggle</button>
خودتان امتحان کنيد »

تغییر وضعیت کلاس های چندگانه

 وضعیت  را بین  نام کلاس "class1" و "class2"  برای عنصری باid=London  تغییر دهید.

مثال

<button onclick="w3.toggleClass('#London','class1','class2')">Toggle</button>
خودتان امتحان کنيد »