سبد خرید (0)

تبلیغات

فیلتر کردن لیست ها در W3.JS

فیلتر عناصر:

w3.filterHTML(selector)

فیلتر لیست ها

مثال

<input oninput="w3.filterHTML('#id01', 'li', this.value)">

<ul id="id01">
  <li>Alfreds Futterkiste</li>
  <li>Berglunds snabbkop</li>
...
خودتان امتحان کنيد »

 فیلتر جداول

مثال

<input oninput="w3.filterHTML('#id01', '.item', this.value)">

<table id="id01">
  <tr>
    <th>Customer</th>
    <th>City</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr class="item">
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Berlin</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr class="item">
    <td>Berglunds snabbkop</td>
    <td>Lulea</td>
    <td>Sweden</td>
  </tr>
...
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز