مرتب سازی لیست ها در W3.JS

چاپ

 عناصرمرتب

w3.sortHTML(selector)

مرتب سازی لیست ها

برای مرتب سازی بر اساس حروف الفبا روی دکمه sort کلیک کنید:

مثال

<button onclick="w3.sortHTML('#id01', 'li')">Sort</button>

<ul id="id01">
  <li>Oslo</li>
  <li>Stockholm</li>
  <li>Helsinki</li>
  <li>Berlin</li>
  <li>Rome</li>
  <li>Madrid</li>
</ul>
خودتان امتحان کنيد »

مرتب سازی جدول

برای مرتب سازی بر اساس سر تیتر ها روی آنها در  جدول کلیک کنید:

مثال

<table id="myTable">
  <tr>
    <th onclick="w3.sortHTML('#myTable','.item','td:nth-child(1)')">Name</th>
    <th onclick="w3.sortHTML('#myTable','.item','td:nth-child(2)')">Country</th>
  </tr>
  <tr class="item">
    <td>Berglunds snabbkop</td>
    <td>Sweden</td>
  </tr>
  <tr class="item">
    <td>North/South</td>
    <td>UK</td>
    </tr>
  <tr class="item">
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
...
</table>
خودتان امتحان کنيد »