سبد خرید (0)

تبلیغات

نحوه پر کردن عناصر 2

نمونه ای که در این صفحه  وجود دارد ،همان نمونه در صفحه قبل است،جز اینکه داده ها را از یک وب سرور درخواست میکند : customers.php


 پر کردن یک منوی کشویی

مثال

<select id="id01">
<option w3-repeat="customers">{{CustomerName}}</option>
</select>

<script>
w3Http("customers.php", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

 پر کردن یک لیست

مثال

<ul id="id01">
  <li w3-repeat="customers">{{CustomerName}}</li>
</ul>

<script>
w3Http("customers.php", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

پر رکدن یک جدول

مثال

<table id="id01">
  <tr>
    <th>Customer</th>
    <th>City</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr w3-repeat="customers">
  <td>{{CustomerName}}</td>
  <td>{{City}}</td>
  <td>{{Country}}</td>
  </tr>
</table>

<script>
w3Http("customers.php", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

 پر کردن یک جدول دیگر

مثال

<table id="id01">
  <tr>
    <th>Title</th>
    <th>Artist</th>
    <th>Price</th>
  </tr>
  <tr w3-repeat="cd">
  <td>{{title}}</td>
  <td>{{artist}}</td>
  <td>{{price}}</td>
  </tr>
</table>

<script>
w3Http("customers.php", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز