سبد خرید (0)

تبلیغات

فیلتر کردن لیست ها

لیست های فیلتر

مثال

function myFunction() {
  var input, filter, ul, li, a, i;
  input = document.getElementById("myInput");
  filter = input.value.toUpperCase();
  ul = document.getElementById("myUL");
  li = ul.getElementsByTagName("li");
  for (i = 0; i < li.length; i++) {
    if (li[i].innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
      li[i].style.display = "";
    } else {
      li[i].style.display = "none";
    }
  }
}
خودتان امتحان کنيد »

 فیلتر جداول

مثال

function myFunction() {
  var input, filter, table, tr, td, i;
  input = document.getElementById('myInput');
  filter = input.value.toUpperCase();
  table = document.getElementById("myTable");
  tr = table.getElementsByTagName('tr');
  for (i = 0; i < tr.length; i++) {
    td = tr[i].getElementsByTagName('td')[0];
    if (td) {
      if (td.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) gt; -1) {
        tr[i].style.display = '';
      } else {
        tr[i].style.display = 'none';
      }
    }
  }
}
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز