سبد خرید (0)

تبلیغات

include کردن صفحات

یاد بگیرید که چگونه تکه های HTMLرا درون HTML قرار دهید.


 HTML

قطعه کد html ای را که میخواهید استفاده کنید در یک فایل html. قرار دهید

content.html

<a href="http://www.w3schools.com/html/">HTML</a><br>
<a href="http://www.w3schools.com/css/">CSS</a><br>
<a href="http://www.w3schools.com/bootstrap/">Bootstrap</a><br>
<a href="http://www.w3schools.com/js/">JavaScript</a><br>
<a href="http://www.w3schools.com/sql/">SQL</a><br>
<a href="http://www.w3schools.com/php/">PHP</a><br>
<a href="/images/w3css/">W3.CSS</a><br>

افزودن HTML

افزودن (include) با استفاده از خصوصیت w3-include-html انجام میشود:

مثال

<div w3-include-html="content.html"></div>

 افزودن جاوا اسکریپ

افزودن HTML به وسیله جاوا اسکریپ انجام داده می شود.

اطمینان حاصل کنید که صفحه شما w3data.js را بارگذاری کرده است و w3IncludeHTML  را دارید:

مثال

<script>
w3IncludeHTML();
</script>

 

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://www.w3schools.com/lib/w3data.js"></script>
<body>

<div w3-include-html="content.html"></div>

<script>
w3IncludeHTML();
</script>

</body>
</html>
خودتان امتحان کنيد »

 افزودن تعداد زیادی از قطعات اچ تی ام ال

شما می توانید هر تعداد قطعه ی HTML را  include کنید:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://www.w3schools.com/lib/w3data.js"></script>
<body>

<div w3-include-HTML="h1.html"></div>
<div w3-include-HTML="content.html"></div>

<script>
w3IncludeHTML();
</script>

</body>
<html>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز