سبد خرید (0)

تبلیغات

Controler در W3Data

کنترلر چیست؟

کنترلر تابعی است که شمابرای  کنترل داده های خود می نویسید.

با کنترلی که خودتان نوشتید، شما می توانید داده به هر شکلی که بخواهید تغییردهید.

شما می توانید:

  • تبدیل به حروف بزرگ
  •  تبدیل انواع ارز
  •  محاسبه و جمع بندی
  •  ارزش های گرد
  • ارزش های جایگزینی
  • تغییر رنگ با توجه به ارزشها
  • هر چیز دیگری شما را قادرید برنامه نویسی کنید

افزودن یک کنترلر

 یک کنترلر، قبل از نمایش داده ها اضافه کنید، این امکان تغییر داده ها را قبل از آن که نمایش داده شوند، به شما میدهد.

مثال

// Add a controller to modify data before display
myController();

w3DisplayData("id01", myObject);

Controller مثال های خودتان امتحان کنید

تبدیل به حروف بزرگ

function myController() {
  var i, x;
  var myArray = myObject["cd"];
  for (i = 0; i < myArray.length; i++) {
    myArray[i]["CustomerName"] =
    myArray[i]["CustomerName"].toUpperCase();
  }
}
خودتان امتحان کنيد »

خلاصه هزینه

function myController() {
  var i;
  var x;
  var total = 0;
  var myArray = myObject["cd"];
  for (i = 0; i < myArray.length; i++) {
    total += Number(myArray[i]["price"]);
  }
  myObject["total"] = total.toFixed(2);
}
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز