سبد (0)

تبلیغات

واکشی اطلاعات از سرور

 داده های  یک سرور

داده های مورد استفاده در فصل قبل از یک سرور برداشته میشود.

می توان کد سرور را برای واکشی داده های پویا از یک پایگاه داده ، با بسیاری از زبان های مختلف نوشت .

در اینجا چند مثال:


سرورMySQL در حال اجرای PHP و MySQL

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$conn = new mysqli("myServer", "user", "pass", "myDB");

$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';
}
$outp ='{"customers":['.$outp.']}';

$conn->close();

echo($outp);
?>

درخواست های cross-site

درخواست اطلاعات از سرور های مختلف (به غیر از صفحه درخواست)، درخواست هایcross-site، HTTP  نامیده می شود.

درخواست های corss-site در وب بسیار معمول هستند.صفحات زیادی css,،تصاویر ویا اسکریپتهایی را از سرورهای مختلف بارگذاری میکنند.

اگرچه ،در مرورگرهای جدید ،درخواستهای HTTP از اسکریپتها ،به دلایل امنیتی در همان سایت محدودو محصور میشوند.

خط زیر (در مثال PHP بالا) اجازه دسترسی به این صفحه از یک corss-site میدهد:

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

سرور MySQL در حال اجرای  Node.js و  MySQL

var express = require('express');
var app = express();

app.get('/', function (req, res) {
  var sql = require("mssql");
  var config = {user:'user', password:'pass', server:'myServer', database:'myDB'};
  sql.connect(config, function (err) {
    if (err) console.log(err);
    var request = new sql.Request();
    request.query('SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers', function (err, recordset) {
      if (err) console.log(err)
      res.send(recordset);
    });
  });
});

var server = app.listen(5000, function () {
console.log('Server is running..');
});

سرور SQLite در حال اجرای ASP.NET, Razor و SQL Lite

 

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("myDB");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}

@foreach(var row in query)
{
if outp <> "" then outp = outp + ","
outp = outp + "{" + c + "Name"    + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp +       c + "City"    + c + ":" + c + @row.City        + c + ","
outp = outp +       c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country     + c + "}"
}
outp ="{" + c + "customers" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp

سرورMS Access در حال اجرا PHP و  MS Access

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1");

$conn = new COM("ADODB.Connection");
$conn->open("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=myDB.mdb");

$rs = $conn->execute("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while (!$rs->EOF) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}';
    $rs->MoveNext();
}
$outp ='{"customers":['.$outp.']}';

$conn->close();
echo ($outp);
?>

سرور در حال اجرای  ASP.NET, VB و MS Access

<%@ Import Namespace="System.IO"%>
<%@ Import Namespace="System.Data"%>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb"%>

<%
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")

Dim conn As OleDbConnection
Dim objAdapter As OleDbDataAdapter
Dim objTable As DataTable
Dim objRow As DataRow
Dim objDataSet As New DataSet()
Dim outp
Dim c

conn = New OledbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=myDB.mdb")
objAdapter = New OledbDataAdapter("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers", conn)
objAdapter.Fill(objDataSet, "myTable")
objTable=objDataSet.Tables("myTable")

outp = ""
c = chr(34)
for each x in objTable.Rows
if outp <> "" then outp = outp & ","
outp = outp & "{" & c & "Name"    & c & ":" & c & x("CompanyName") & c & ","
outp = outp &       c & "City"    & c & ":" & c & x("City")        & c & ","
outp = outp &       c & "Country" & c & ":" & c & x("Country")     & c & "}"
next
outp ="{" & c & "customers" & c & ":[" & outp & "]}"

conn.close
response.write(outp)
%>
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی