این اولین صفحه HTML من است.

با استفاده از تگ p می توان پاراگراف ها را در صفحه وارد کرد

این یک لینک به صفحه شماره 1 است.
این یک لینک به صفحه شماره 2 است.