تگ dt در JavaScript

چاپ

شیء dt

شیء dt نماینده تگ <dt> در html است.

دسترسی به شیء dt

برای دسترسی به تگ <dt> می توان از متد ()getElementById استفاده نمود:

var x = document.getElementById("mydt"); امتحان کنید

ایجاد یک شیء dt

برای ایجاد تگ <dt> می توان از متد ()document.createElement استفاده نمود:

var x = document.createElement("dt"); امتحان کنید

خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد

این شیء، خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد javascript را پشتیبانی می کند.


آموزش های مرتبط

مرجع تگ ها: html <dt> tag