شیء Element

HTML DOM Nodes

در مدل HTML DOM، هر چیزی یک گره است:

  • سند خودش به تنهایی یک گره است.
  • تمام عناصر HTML گره هستند.
  • تمام خصوصیت های HTML، گره های خصوصیت هستند.
  • متن های درون عناصر HTML گره متنی هستند.
  • کامنت ها گره کامنت هستند.

 کلیه توابع و خصوصیت های شیء Element در JavaScript

در HTML DOM، شیء Element، یک عنصر HTML  را مشخص می کند.

اشیاء Element(عناصر)  می توانند گره های فرزند، از نوع گره های عنصر، یا گره های متنی، یا گره های کامنت، را داشته باشند.

یک شیء NodeList، لیستی از گره ها را مشخص می کند، مانند یک مجموعه عناصر HTML از گره های فرزند.

عناصر می توانند دارای خصوصیت ها باشند. خصوصیت هادر واقع گره های خصوصیت هستند.


پشتیبانی مرورگرها

Object     
Elementبلهبلهبلهبلهبله
NodeListبلهبلهبلهبلهبله

شیء Element و شیء Nodelist در تمام مرورگرهای بزرگ پشتیبانی می شوند. 


Properties and Methods

خصوصیت ها و متد های پیش رو می توانند بر روی تمام عناصر اچ تی ام ال، استفاده شوند.

Property / متدتوضیحات
element.accessKey

این ویژگی، خصوصیت accesskey از عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.addEventListener()

این متد، یک شنونده ی رویداد را به یک عنصر مشخص شده متصل می کند.

element.appendChild()

یک گره فرزند جدید را بعنوان آخرین فرزند گره، به یک عنصر اضافه می کند.

element.attributes

از خصوصیت های یک عنصر، NamedNodeMap را برمی گرداند.

element.blur()

این متد، فوکس را از یک عنصر حذف می کند.

element.childElementCount

این خصوصیت، تعداد عناصر فرزند یک عنصر را برمی گرداند.

element.childNodes

یک مجموعه از گره های فرزند یک عنصر را برمی گرداند(شامل گره های متن و کامنت نیز می شود).

element.children

یک مجموعه از عنصر های فرزند یک عنصر را برمی گرداند(شامل گره های متن و کامنت نیز می شود).

element.classList

برگرداندن نام کلاس(های) یک عنصر.

element.className

 مقدار خصوصیت class از یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.click()

این متد، کلیک شدن موس را بر روی یک عنصر شبیه سازی می کند.

element.clientHeight

این خصوصیت، ارتفاع یک عنصر را که شامل padding نیز می باشد، برمی گرداند.

element.clientLeft

این خصوصیت، عرض border سمت چپ از یک عنصر را برمی گرداند.

element.clientTop

این خصوصیت، عرض border بالایی از یک عنصر را برمی گرداند.

element.clientWidth

این خصوصیت، عرض یک عنصر را که شامل padding نیز می باشد، برمی گرداند.

element.cloneNode()شبیه سازی کردن یک عنصر.
element.compareDocumentPosition()

این متد،مکان دو عنصر را در سند مورد مقایسه قرار می دهد.

element.contains()

در صورتی که یک گره از نسل یک گره دیگر باشد، true را برمی گرداند و در غیر این صورت false برگردانده خواهد شد.

element.contentEditable

ست کرده یا برمی گرداند که محتوای یک عنصر قابل ویرایش هست یا نه.

element.dir

این خصوصیت، مقدار خصوصیت dir از یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.firstChild

این خصوصیت، اولین گره فرزند یک عنصر را برمی گرداند.

element.firstElementChild

این خصوصیت، اولین عنصر فرزند یک عنصر را برمی گرداند.

element.focus()

این متد، فوکس را به یک عنصر می دهد.

element.getAttribute()

مقدار خصوصیت مشخص شده را از یک گره عنصر برمی گرداند.

element.getAttributeNode()

این متد، گره خصوصیت مشخص شده را برمی گرداند.

element.getElementsByClassName()

یک مجموعه از تمام عناصر فرزند با یک نام کلاس مشخص را برمی گرداند.

element.getElementsByTagName()

یک مجموعه از تمام عناصر فرزند با یک تگ مشخص را برمی گرداند.

element.getFeature()

یک شیء را برمی گرداند که API های یک ویژگی مشخص شده را اجرا می کند.

element.hasAttribute()

در صورتی که یک عنصر یک خصوصیت مشخص را دارا باشد، true را برمی گرداند و در غیر این صورت false برگردانده خواهد شد.

element.hasAttributes()

درصورتی که یک عنصر هر کدام از خصوصیات را دارا باشد، true را برمی گرداند و در غیر این صورت false برگردانده خواهد شد.

element.hasChildNodes()

در صورتی که یک عنصر، هرکدام از گره های فرزند را دارا باشد،true را برمی گرداندو در غیر این صورت false برگردانده خواهد شد.

element.id

این خصوصیت، مقدار خصوصیت id از یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.innerHTML

این خصوصیت، محتوای یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.insertBefore()

اضافه کردن یک گره فرزند، قبل از یک گره فرزند مشخص و موجود.

element.isContentEditable

برگرداندن true در صورتی که محتوای یک عنصر قابل ویراِش باشد، و در غیر این صورت false را برمی گرداند.

element.isDefaultNamespace()

برگرداندن true در صورتی که یک namespaceURI به صورت پیش فرض باشد، در غیر این صورت false برگردانده می شود. 

element.isEqualNode()

این متد، بررسی می کند که آیا دو عنصر برابر هستند یا نه.

element.isSameNode()

بررسی اینکه آیا در حقیقت دو گره یکسان هستند یا نه.

element.isSupported()

در صورتی که یک عنصر، یک ویژگی مشخص شده را پشتیبانی کند، true را برمی گرداند.

element.lang

مقدار خصوصیت lang از یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.lastChild

این خصوصیت، آخرین گره فرزند یک عنصر را برمی گرداند.

element.lastElementChild

این خصوصیت، آخرین عنصر فرزند از یک عنصر را برمی گرداند.

element.namespaceURI

این خصوصیت، فضای نام URI یک عنصر را برمی گرداند.

element.nextSiblingعنصر بعدی که در مرحله ی مشابه درخت گره، قرار دارد را برمی گرداند.
element.nextElementSibling

عنصر بعدی که در مرحله ی مشابه درخت گره، قرار دارد را برمی گرداند.

element.nodeName

این خصوصیت، نام یک گره را برمی گرداند.

element.nodeType

این خصوصیت، نوع گره یک گره، را برمی گرداند.

element.nodeValue

این خصوصیت، مقدار یک گره را ست کرده یا برمی گرداند.

element.normalize()

این متد در یک عنصر، گره های متنی مجاور را با یکدیگر الحاق کرده و گره های خالی متنی را حذف می کند.

element.offsetHeight

این خصوصیت، ارتفاع یک عنصر را، که شامل padding و border و scrollbar می شود را برمی گرداند.

element.offsetWidth

این خصوصیت، عرض یک عنصر را که شامل padding و border و scrollbar نیز می شود، را برمی گرداند.

element.offsetLeftReturns the horizontal offset position of an element
element.offsetParentReturns the offset container of an element
element.offsetTopReturns the vertical offset position of an element
element.ownerDocument

عنصر ریشه را(شیء سند)برای یک عنصر برمی گرداند.

element.parentNode

این خصوصیت، گره والد یک عنصر را برمی گرداند.

element.parentElement

این خصوصیت، گره عنصر والد از یک عنصر را برمی گرداند.

element.previousSibling

گره قبلی را در مرحله ی درخت گره مشابه برمی گرداند.

element.previousElementSibling

عنصر قبلی را در مرحله ی درخت گره مشابه برمی گرداند.

element.querySelector()

اولین عنصر فرزندی که با یک سلکتور(های) css مشخص از یک عنصر، تطابق دارد را برمی گرداند.

element.querySelectorAll()

تمام عناصر فرزند که با یک سلکتور(های) css مشخص از یک عنصر، تطابق دارند را برمی گرداند.

element.removeAttribute()

یک خصوصیت مشخص شده را از یک عنصر، حذف می کند.

element.removeAttributeNode()

یک گره خصوصیت مشخص شده را حذف کرده و گره حذف شده را برمی گرداند.

element.removeChild()

این متد، یک گره فرزند از یک عنصر را حذف می کند.

element.replaceChild()

این متد، یک گره فرزند را در یک عنصر جایگزین می کند.

element.removeEventListener()

این متد، یک شنونده ی رویداد را که به وسیله ی متد ()addEventListener ایجاد شده است، حذف می کند.

element.scrollHeight

ارتفاع سراسری یک عنصر را که شامل padding نیز می باشد، برمی گرداند.

element.scrollLeft

این خصوصیت، تعداد پیکسل هایی که محتوای یک عنصر، به صورت افقی، اسکرول شده است را، ست کرده یا برمی گرداند.

element.scrollTop

این خصوصیت، تعداد پیکسل هایی که محتوای یک عنصر، به صورت عمودی، اسکرول شده است را، ست کرده یا برمی گرداند.

element.scrollWidth

عرض کلی یک عنصر را، که شامل padding نیز می باشد، برمی گرداند.

element.setAttribute()

این متد، خصوصیت مشخص شده را به یک مقدار مشخص ست کرده یا تغییر می دهد.

element.setAttributeNode()

این متد، گره خصوصیت مشخص شده را ست کرده یا تغییر می دهد.

element.style

این خصوصیت، مقدار خصوصیت استایل یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.tabIndex

این خصوصیت، مقدار خصوصیت tabindex از یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.tagName

این خصوصیت، نام تگ یک عنصر را برمی گرداند.

element.textContent

این خصوصیت، محتوای متنی یک گره و فرزندان آن را ست کرده یا برمی گرداند.

element.title

این خصوصیت، مقدار خصوصیت عنوان یک عنصر را ست کرده یا برمی گرداند.

element.toString()

این متد، یک عنصر را تبدیل به یک رشته می کند.

nodelist.item()

این متد، به وسیله ی یک اندیس مشخص، گره مورد نظر را از یک NodeList برمی گرداند.

nodelist.length

این خصوصیت، تعداد گره های یک NodeList را برمی گرداند.

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان