تگ samp در JavaScript

چاپ

شیء samp

شیء samp نماینده تگ <samp> در html است.

دسترسی به شیء samp

برای دسترسی به تگ <samp> می توان از متد ()getElementById استفاده نمود:

var x = document.getElementById("mysamp"); امتحان کنید

ایجاد یک شیء samp

برای ایجاد تگ <samp> می توان از متد ()document.createElement استفاده نمود:

var x = document.createElement("samp"); امتحان کنید

خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد

این شیء، خصوصیت ها و رویدادهای استاندارد javascript را پشتیبانی می کند.


آموزش های مرتبط

آموزش اچ تی ام ال: html text formatting elements

مرجع تگ ها: html <samp> tag

آموزش های مرتبط