سبد خرید (0)

تبلیغات

استفاده از عملگرها در متلب

در اصل، دو نوع عملگر در متلب وجود دارند که عبارتند از: عملگرهای unary، که بر روی یک عملوند یا مقدار تکی عمل می کنند. و عملگرهای binary که بر روی دو مقدار یا عملوند، عمل می کنند. بعنوان مثال نماد '-' در هردو نوع عملگرها مورد استفاده قرار می گیرد. و در عملگرهای unary بعنوان نفی، عمل می کند و در عملگر های binary بعنوان تفریق عمل می کند. 

در زیر، برخی از عملگرهای متدول، که می توانند بر روی عبارات عددی مورد استفاده قرار بگیرند را مشاهده می کنید:

+ عملگر جمع
- عملگر نفی و تفریق
* عملگر ضرب
/ عملگر تقسیم
\ عملگر تقسیم راست به چپ
^ عملگر توان

 علاوه بر موارد ذکر شده برای نمایش دادن اعداد حاوی نقاط اعشاری، می توانیم اعداد را با استفاده از نماد علمی نشان دهیم. در این روش برای نشان دادن توان 10 عدد، از علامت e استفاده می شود. بعنوان مثال عبارت \(2*10^ 4\) را می توان به دو صورت نوشت: