%45 تخفیف، با کد Tabestan روی تمام آموزش ها، بمناسبت جشنواره تابستانه بیاموز ...!
زمان باقی مانده (تمدید شد)
سبد (0)

تبلیغات

مرجع کامل خصوصیت های CSS

مرجع کامل خصوصیت های CSS

در زیر، تمام خصوصیت های CSS، دسته بندی شده اند، لطفاً برای مشاهده خصوصیت های مربوط به هر گروه روی آن کلیک نمایید:

ستون "CSS" در جداول زیر، نسخه CSS ای که این خصوصیت در آن تعریف شده است را نشان می دهد. (CSS1، CSS2، CSS3)

خصوصیت های Animation (انیمیشن)

خصوصیتتوضیحاتCSS
@keyframes انیمیشن را مشخص می کند. 3
animation

از خصوصیت animation می توانید برای مختصر نویسی خصوصیت های زیر  به جز خصوصیت animation-play-state استفاده نمایید.

3
animation-delay

زمان شروع انیمیشن را مشخص می کند. مقدار پیشفرض 0 است.

3
animation-direction اگر تعداد تکرار انیمیشن بیش از 1 بار باشد، این خصوصیت سیکل تناوب انیمیشن را مشخص می کند. (مقدار alternate انیمیشن را به صورت عکس تکرار می کند) 3
animation-duration زمان اجرای انیمیشن به ثانیه یا میلی ثانیه، مقدار پیشفرض 0 است. 3
animation-fill-mode مقادیری که انیمیشن خارج از زمان اجرا می گیرد را مشخص می کند. 3
animation-iteration-count تعداد دفعاتی که انیمیشن اجرا می شود را مشخص می کند. مقدار پیشفرض 1 است. (مقدار infinite انیمیشن را تا بینهایت تکرار خواهد کرد) 3
animation-name نام انیمیشن که در قانون keyframes@ ذکر شده است را مشخص می کند. 3
animation-timing-function نحوه پردازش انیمیشن در طول یک سیکل را توضیح می دهد. مقدار پیشفرض "ease" است. 3
animation-play-state توقف یا اجرای انیمیشن را مشخص می کند. مقدار پیشفرض "running" است. 3

خصوصیت های Background

خصوصیتتوضیحاتCSS
background از خصوصیت background می توانید برای مختصر نویسی خصوصیت های مربوط به پس زمینه استفاده نمایید. 1
background-attachment مکان عکس پس زمینه با Scroll خوردن صفحه حفظ شود یا نه. 1
background-color رنگ پس زمینه یک عنصر را تنظیم می کند. 1
background-image عکس های پس زمینه را تنظیم می کند. 1
background-position شروع مکان قرارگیری عکس پس زمینه را تنظیم می کند. 1
background-repeat چگونگی تکرار عکس پس زمینه را تنظیم می کند. 1
background-clip ناحیه رنگ آمیزی پس زمینه را مشخص می کند. 3
background-origin ناحیه قرار گیری عکس پس زمینه را مشخص می کند. (تصویر پس زمینه می تواند در قسمت محتوی (content-box)، لبه (border-box) و یا مکان (padding-box) قرار گیرد) 3
background-size اندازه تصویر پس زمینه را تنظیم می کند. 3

خصوصیت های Border و Outline 

خصوصیتتوضیحاتCSS
border

تنظیمات تمام خصوصیت ها در یک تخصیص.

1
border-bottom با استفاده از خصوصیت border-bottom، می توانید در یک مرحله تمام خصوصیت های لبه پایینی را تنظیم نمایید. 1
border-bottom-color color لبه پایینی را مشخص می کند. 1
border-bottom-style style لبه پایینی را مشخص می کند. 1
border-bottom-width width لبه پایینی را مشخص می کند. 1
border-color color لبه ها را مشخص می کند. 1
border-left با استفاده از خصوصیت مختصر border-left، می توانید تمام خصوصیت های لبه سمت چپ را در یک اعلان، تنظیم نمایید. 1
border-left-color color لبه سمت چپ را مشخص می کند. 1
border-left-style style لبه سمت چپ را مشخص می کند. 1
border-left-width width لبه سمت چپ را مشخص می کند. 1
border-right با استفاده از خصوصیت مختصر border-right، می توانید در یک مرحله تمام خصوصیت های لبه سمت راست را تنظیم نمایید. 1
border-right-color color لبه سمت راست را مشخص می کند. 1
border-right-style Style لبه سمت راست را مشخص می کند. 1
border-right-width width لبه سمت راست را مشخص می کند. 1
border-style style لبه ها رامشخص می کند. 1
border-top با استفاده از خصوصیت مختصر border-top، می توانید در یک مرحله تمام خصوصیت های لبه بالایی را تنظیم نمایید. 1
border-top-color color لبه بالایی را مشخص می کند. 1
border-top-style style لبه بالایی را مشخص می کند. 1
border-top-width width لبه بالایی را مشخص می کند. 1
border-width width لبه ها را مشخص می کند. 1
outline فرم مختصر شده outline تمام خصوصیت های outline را در یک تخصیص تنظیم می کند. 2
outline-color رنگ outline را مشخص می کند. 2
outline-style استایل outline را مشخص می کند. 2
outline-width ضخامت outline را مشخص می کند. 2
border-bottom-left-radius شکل لبه در گوشه پایین سمت چپ را مشخص می کند. 3
border-bottom-right-radius شکل لبه در گوشه پایین سمت راست را مشخص می کند. 3
border-image با استفاده از خصوصیت مختصر border-image، می توانید در یک مرحله خصوصیت های *-border-image را مشخص کرد. 3
border-image-outset   3
border-image-repeat با استفاده از خصوصیت border-image-repeat می توانید نحوه ی نمایش تصویر در ناحیه border را تعیین نمایید. 3
border-image-slice با استفاده از خصوصیت border-image-slice، می توانید حاشیه داخلی image-border را مشخص نمایید. 3
border-image-source با استفاده از خصوصیت border-image-source می توانید از یک عکس به جای استایل های border که توسط خصوصیات border-style داده می شود استفاده کنید 3
border-image-width با استفاده از خصوصیت border-image-width می توانید اندازه ی پهنای (عرض) حاشیه ی عکس را تعیین کنید. 3
border-radius با استفاده از خصوصیت مختصر border-radius، می توانید چهار خصوصیت *-border-radius را در یک مرحله تنظیم نمایید. 3
border-top-left-radius با استفاده از خصوصیت border-top-left-radius، می توانید شکل لبه در گوشه بالا سمت چپ را تعیین نمایید. 3
border-top-right-radius با استفاده از خصوصیت border-top-right-radius، می توانید شکل لبه در گوشه بالا سمت راست را تعیین نمایید. 3
box-decoration-break   3
box-shadow با استفاده از خاصیت box-shadow می تواین یک یا چند سایه به box داد. 3

خصوصیت های Box

خصوصیتتوضیحاتCSS
overflow-x با استفاده از خصوصیت overflow-x می توان مشخص کرد هنگامی که محتوا از لبه سمت چپ یا راست سرریز می شود، چه اتفاقی رخ دهد. 3
overflow-y با استفاده از خصوصیت overflow-y می توان مشخص کرد هنگامی که محتوا از لبه بالایی یا پایینی سرریز می شود، چه اتفاقی رخ دهد. 3
overflow-style با استفاده از خصوصیت می توان روش scroll شدن یک عنصر را هنگامی که سرریز می کند، مشخص کرد. 3
rotation خصوصیت rotation یک عنصر block را حول نقطه ای که توسط خصوصیت rotation-point مشخص می شود، در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخاند. 3
rotation-point خصوصیت rotation-point یک زوج عدد است که یک نقطه را به عنوان افست از لبه بالایی گوشه چپ مشخص می کند. در حقیقت چرخش حول این نقطه صورت می گیرد. 3

خصوصیت های color

خصوصیتتوضیحاتCSS
color-profile اجازه می دهد منبع پروفایل رنگ غیر از پروفایل پیش فرض انتخاب شود. 3
opacity با استفاده از خصوصیت opacity می توان میزان شفافیت یک عنصر را مشخص کرد. 3
rendering-intent اجازه تنظیم خصوصیت rendering intent را در منبع پروفایل رنگ به غیر از مقدار پیش فرض می دهد. 3

خصوصیت های Dimension

خصوصیتتوضیحاتCSS
height با استفاده از خصوصیت height می توان ارتفاع عناصر را تنظیم کرد. 1
max-height استفاده از خصوصیت  می توان حداکثر ارتفاع یک عنصر را مشخص کرد. 2
max-width با استفاده از خصوصیت max-width می توان حداکثر عرض یک عنصر را مشخص کرد. 2
min-height با استفاده از خصوصیت min-height می توان حداقل ارتفاع یک عنصر را مشخص کرد. 2
min-width با استفاده از خصوصیت min-width می توان حداقل عرض یک عنصر را مشخص کرد. 2
width تمام مرورگرهای اصلی، خصوصیت width را پشتیبانی می کنند. 1

خصوصیت های Flexible Box

خصوصیتتوضیحاتCSS
box-align با استفاده از خصوصیت box-align می توان نحوه ترازبندی عناصر داخل یک box را مشخص کرد. 3
box-direction با استفاده از خاصیت box-direction، جهت چینش فرزندان یک عنصر box را می توان مشخص کرد. 3
box-flex با استفاده از خاصیت box-flex می توان مشخص نمود که عناصر فرزند دارای سایز انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر باشند. 3
box-flex-group با استفاده از خاصیت box-flexible-group عناصر انعطاف پذیر را به یک گروه flex اختصاص می دهیم. 3
box-lines با استفاده از خاصیت box-lines مشخص می کنیم هنگامی که فضای یک عنصر از فضای box والدش بیشتر شد، این عنصر به خط بعدی برود یا خیر. 3
box-ordinal-group با استفاده از خاصیت box-ordinal-group ترتیب نمایش فرزندان یک box را می توان مشخص کرد. 3
box-orient با استفاده از خصوصیت box-orient می توان مشخص کرد که فرزندان یک عنصر عمودی یا افقی چیدمان شوند. 3
box-pack با استفاده از خاصیت box-pack می توان مشخص کرد که فرزندان یک box هنگامی که سایز box از سایز فرزندان بیشتر است در کجا قرار گیرند. 3

خصوصیت های Font

خصوصیتتوضیحاتCSS
font با استفاده از خاصیت مختصر شده font، می توانیم تمام ویژگی های مربوط به فونت را در یک تخصیص، تنظیم کنیم. 1
font-family نام فونت را تنظیم می کند. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقادیر ممکن به font-family مراجعه فرمایید 1
font-size اندازه یک فونت و فاصله بین خطوط را مشخص می کند. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقادیر ممکن به font-size و line-height مراجعه فرمایید. 1
font-style Style یک فونت را تنظیم می کند. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقادیر ممکن به font-style مراجعه فرمایید. 1
font-variant کوچک یا بزرگ بودن حروف را مشخص می کند. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقادیر ممکن به  font-variantمراجعه فرمایید. 1
font-weight ضخامت یک فونت را تنظیم می کند. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقادیر ممکن به font-weight مراجعه فرمایید. 1
@font-face با استفاده از از قانون font-face@، می توانید هر فونتی را که می خواهید استفاده نمایید. فقط کافی است در قانون font-face@ ابتدا یک نام برای فونت خود مشخص نمایید (مثلاً myFirstFont) و سپس آنرا به فایل فونتی که قبلاً روی سرور آپلود کرده اید هدایت کنید. 3
font-size-adjust با استفاده از خاصیت font-size-adjust می توانیم هنگامی که اولین فونت انتخابی در دسترس نبود، کنترل بیشتری روی اندازه فونت ها داشته باشیم. 3
font-stretch با استفاده از خاصیت Font-strech می توان یک متن را کشیده تر یا باریک تر (فشرده تر) کرد. 3

خصوصیت های ایجاد محتوی

خصوصیتتوضیحاتCSS
content خاصیت content با ترکیب شبه عنصرهای after: و after: برای درج محتوا به کار می رود. 2
counter-increment با استفاده از خاصیت counter-increment می توان مقادیر یک یا چند شمارنده را افزایش داد. 2
counter-reset با استفاده از خاصیت counter-reset می توان یک یا چند شمارنده ایجاد نمود یا آنها را بازنشانی (reset) کرد. 2
quotes با استفاده از خصوصیت quotes می توان علامت کوتیشنی که داخل عنصر کوتیشن دیگر قرار دارد را مشخص کرد 2
     

خصوصیت های Grid

خصوصیتتوضیحاتCSS
grid-columns عرض هر ستون را در یک Gird مشخص می کند. 3
grid-rows ارتفاع هر ستون را در یک Grid مشخص می کند. 3
خصوصیتتوضیحاتCSS
target با استفاده از خصوصیت مختصر شده target می توان تنظیمات مربوط به خصوصیت های target-name  ،target-new  و target-position را در یک تخصیص تعیین کرد. 3
target-name مشخص می کند که لینک در کجا باز شود. (مقصد لینک کجاست) 3
target-new با استفاده از خصوصیت target-new می توان مشخص کرد که لینک های جدید در پنجره جدید باز شوند و یا در سربرگ جدیدی در پنچره جاری باز شوند. 3
target-position با استفاده از خصوصیت target-position می توان مشخص کرد که مقصد جدید لینک باید کجا باشد. 3

 خصوصیت های List

خصوصیتتوضیحاتCSS
list-style با استفاده از فرم مختصر شده list-style می توان تمام خصوصیات مربوط به لیست را در یک خط تخصیص داد. 1
list-style-image با استفاده از خصوصیت list-style-image می توان تصویری را جایگزین علامت لیست کرد. 1
list-style-position با استفاده از خصوصیت list-style-position می توان مشخص کرد که آیا علامت داخل فضای محتوا قرار گیرد یا خارج از فضای محتوا. 1
list-style-type با استفاده از خصوصیت list-style-type می توان نوع علامت عناصر یک لیست را مشخص کرد. 1

خصوصیت های Margin

خصوصیتتوضیحاتCSS
margin فرم مختصر شده margin برای تنظیم تمام خصوصیت های margin در یک اعلان می باشد. این خصوصیت می تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد. 1
margin-bottom با استفاده از خصوصیت margin می توان میزان margin از لبه پایین را مشخص کرد. 1
margin-left با استفاده از خصوصیت margin-left می توان میزان margin از لبه سمت چپ را مشخص کرد. 1
margin-right با استفاده از خصوصیت margin-left می توان میزان margin از لبه سمت چپ را مشخص کرد. 1
margin-top با استفاده از خصوصیت margin-top می توان میزان margin از لبه پایین را مشخص کرد. 1

خصوصیت های Multi-column

خصوصیتتوضیحاتCSS
column-count با استفاده از خاصیت column-count تعداد ستون هایی که یک عنصر باید به آن تعداد تقسیم شود را مشخص می کنیم. 3
column-fill با استفاده از خصوصیت column-fill مشخص می کنیم که نحوه پر شدن ستون ها به صورت متوازن (balanced) باشد یا خیر. 3
column-gap با استفاده از خاصیت column-gap می توانیم میزان فاصله (شکاف) بین هر دوستون را مشخص کنیم. 3
column-rule خصوصیت column-rule در واقع فرم مختصر شده ای برای تنظیم تمام خاصیت های *-column-rule  می باشد 3
column-rule-color رنگ خط بین ستون ها را مشخص می کند. 3
column-rule-style استایل خط بین ستون ها را مشخص می کند. 3
column-rule-width ضخامت (عرض) خط بین ستون ها را مشخص می کند. 3
column-span با استفاده از خاصیت column-span می توانیم مشخص کنیم که یک عنصر باید در چند ستون محصور و محدود شود. 3
column-width  ضخامت ستون ها را مشخص می کند 3
columns خاصیت columns فرم مختصر شده ای برای تنظیم خاصیت های column-width و  column-count می باشد. 3

خصوصیت های Padding

خصوصیتتوضیحاتCSS
padding با استفاده از خصوصیت مختصر شده padding می توانیم تمام خصوصیت های padding را در یک تخصیص مقدار دهی کنیم. (فاصله بین border تا شروع محتوا، padding تلقی می شود) این خصوصیت می تواند از یک تا چهار مقدار داشته باشد. 1
padding-bottom با استفاده از خصوصیت padding-bottom می توانیم padding پایین یک عنصر را مقدار دهی کنیم. 1
padding-left با استفاده از خصوصیت padding-left می توانیم padding پایین یک عنصر را مقدار دهی کنیم 1
padding-right با استفاده از خصوصیت padding-right می توانیم padding سمت راست یک عنصر را مقدار دهی کنیم. 1
padding-top با استفاده از خصوصیت padding-top می توانیم padding بالای یک عنصر را مقدار دهی کنیم. 1

خصویت های Paged Media

خصوصیتتوضیحاتCSS
fit   3
fit-position   3
image-orientation   3
page   3
size   3

خصوصیت های Positioning

خصوصیتتوضیحاتCSS
bottom برای عناصری که مکان آن ها absolute است، ویژگی bottom لبه پایینی عنصر را نسبت به عنصر والدش، بالا یا پایین می برد.
برای عناصری که مکان آن ها relative است، ویژگی bottom لبه پایینی عنصر را نسبت به مکان خودش، بالا یا پایین می برد.
2
clear با استفاده از خاصیت clear مشخص می کنیم که در کدام سمت از یک عنصر، عناصر شناور دیگر اجازه قرار گیری ندارند. 1
clip با استفاده از خاصیت clip می توانید یک مستطیل برای بریدن عنصری که به صورت absoulote موقعیت دهی شده است، مشخص کنید. 2
cursor   2
display با استفاده از خاصیت display می توانیم نوع boxی که برای عنصر  به کار رفته است را مشخص کنیم. 1
float با استفاده از خصوصیت float مشخص می کنیم که آیا یک box (یا عنصر) باید شناور شود یا خیر. 1
left با استفاده از خصوصیت left، هنگامی که عنصر به صورت absolute مکان دهی شده است، می توان لبه سمت چپ عنصر را نسبت به والدش به چپ یا راست جا به جا کرد. 2
overflow با استفاده از خصوصیت overflow می توان مشخص کرد هنگامی که محتوا سرریز می شود، چه اتفاقی رخ دهد. 2
position با استفاده از خصوصیت position، می توان روش مکان دهی به یک عنصر را مشخص کرد (static, relative, absolute or fixed). 2
right با استفاده از خصوصیت right، هنگامی که عنصر به صورت absolute مکان دهی شده است، می توان لبه سمت راست عنصر را نسبت به والدش به چپ یا راست جا به جا کرد. 2
top برای عناصری که مکان آن ها absolute است، ویژگی top لبه بالایی عنصر را نسبت به عنصر والدش، بالا یا پایین می برد.
برای عناصری که مکان آن ها relative است، ویژگی top لبه بالایی عنصر را نسبت به مکان خودش، بالا یا پایین می برد.
2
visibility با استفاده از خصوصیت visibility می توانید،یک عنصر را نمایش بدهید یا آن را مخفی کنید. 2
z-index خصوصیت z-index ترتیب عناصر را مشخص می کند (کدام عنصر باید جلو یا پشت دیگر عناصر باشد) 2

خصوصیت های Print

خصوصیتتوضیحاتCSS
orphans   2
page-break-after با استفاده از خصوصیت page-break-after می توان رفتار مربوط به شکستن صفحه (رفتن به صفحه بعد) را بعد از یک عنصر تنظیم کرد. 2
page-break-before با استفاده از خصوصیت page-break-before می توان رفتار مربوط به شکستن صفحه (رفتن به صفحه بعد) را قبل از یک عنصر تنظیم کرد. 2
page-break-inside با استفاده از خصوصیت page-break-before می توان رفتار مربوط به شکستن صفحه (رفتن به صفحه بعد) داخل یک عنصر را تنظیم کرد. 2
widows   2

خصوصیت های Ruby

خصوصیتتوضیحاتCSS
ruby-align   3
ruby-overhang   3
ruby-position   3
ruby-span   3

خصوصیت های Speech

خصوصیتتوضیحاتCSS
mark   3
mark-after   3
mark-before   3
phonemes   3
rest   3
rest-after   3
rest-before   3
voice-balance   3
voice-duration   3
voice-pitch   3
voice-pitch-range   3
voice-rate   3
voice-stress   3
voice-volume   3

خصوصیت های Table

خصوصیتتوضیحاتCSS
border-collapse با استفاده از خاصیت border-collapse، می توانید لبه های دوخطی یک جدول را به لبه های یک خطی و مجزا تبدیل نمایید. 2
border-spacing با استفاده از خصوصیت border-spacing، می توانید فاصله بین لبه ها در سلول های مجاور یک جدول را مشخص نمایید. 2
caption-side با استفاده از خاصیت caption-side می توانیم مکان قرار گیری عنوان جدول را مشخص کنیم. 2
empty-cells Specifies whether or not to display borders and background on empty cells in a table 2
table-layout با استفاده از خصوصیت table-layout می توان الگوریتم چیدمان ظاهری جدول را تنظیم کرد. 2

خصوصیت های Text

خصوصیتتوضیحاتCSS
color با استفاده از خاصیت color می توانیم رنگ متن را مشخص کنیم. 1
direction با استفاده از خاصیت direction می توانیم جهت نوشتن متن را مشخص کنیم. 2
letter-spacing با استفاده از خصوصیت letter-spacing می توان فاصله حروف یک متن را افزایش یا کاهش داد. 1
line-height با استفاده از خصوصیت line-height می توان ارتفاع خطوط را مشخص کرد. 1
text-align با استفاده از خصوصیت text-align می توان ترازبندی افقی نوشته ها در یک عنصر را مشخص کرد. 1
text-decoration خصوصیت text-decoration نحوه آذین بندی نوشته ها را مشخص می کند. 1
text-indent با استفاده از خصوصیت text-indent می توان میزان تورفتگی اولین خط یک متن را مشخص کرد. 1
text-transform با استفاده از خصوصیت text-transform می توان حروف یک متن را به حروف بزرگ یا کوچک تبدیل کرد. 1
unicode-bidi با استفاده از ترکیب خصوصیت unicode-bidi با خصوصیت direction می توان مشخص کرد که آیا متن باید بازنویسی شود تا چند زبانی را در یک سند پشتیبانی کند یا خیر. 2
vertical-align با استفاده از خصوصیت vertical-align می توان تراز بندی عمودی یک عنصر را تنظیم کرد. 1
white-space با استفاده از خصوصیت white-space می توان مشخص کرد که خطوط فاصله داخل یک عنصر چگونه مدیریت شوند. 1
word-spacing : با استفاده از خصوصیت word-spacing می توان فاصله بین کلمات را کاهش یا افزایش داد. 1
hanging-punctuation Specifies whether a punctuation character may be placed outside the line box 3
punctuation-trim Specifies whether a punctuation character should be trimmed 3
text-align-last Describes how the last line of a block or a line right before a forced line break is aligned when text-align is "justify" 3
text-justify با استفاده از خصوصیت text-justify می توان مشخص کرد، هنگامی متن justify می شود، روش justify شدن چگونه باشد. 3
text-outline با استفاده از خصوصیت text-outline می توان برای یک متن خط خارجی (outline) مشخص کرد. 3
text-overflow با استفاده از خصوصیت text-overflow می توان مشخص کرد هنگامی متن از عنصر والدش سرریز می کند، چه اتفاقی رخ دهد. 3
text-shadow با استفاده از خصوصیت text-shadow می توان به متن سایه اضافه کرد. 3
text-wrap با استفاده از خصوصیت text-wrap می توان قوانین مربوط به شکستن خط را در یک متن مشخص کرد. 3
word-break با استفاده از خصوصیت word-break می توان قانون شکستن خط را برای رسم الخط non-CJK تعیین کرد. 3
word-wrap با استفاده از خصوصیت word-wrap کلماتی با طول بلند که در خط جا نمی شوند، شکسته می شوند و در خط بعدی نمایش داده می شوند. 3

خصوصیت های 2D/3D Transform

خصوصیتتوضیحاتCSS
transform با استفاده از خصوصیت transform می توان تبدیل دوبعدی و سه بعدی را به یک عنصر اعمال کرد. این خصوصیت اجازه می دهد تا عناصر را بچرخایند، عناصر را کج کنید، مقیاس عناصر را افزایش و یا کاهش دهید، عناصر را حرکت دهید. 3
transform-origin با استفاده از خصوصیت transform-origin می توان مکان عنصر تبدیل شده را تغییر داد. 3
transform-style با استفاده از خصوصیت transform-style می توان نحوه چرخیدن عناصر تو در تو را در فضای سه بعدی مشخص کرد. 3
perspective با استفاده از خصوصیت perspective می توان مشخص کرد که یک عنصر سه بعدی در چند پیکسلی دید کاربر قرار گیرد. این خصوصیت به شما  اجازه می دهد تا دور نمای عناصر سه بعدی را تغییر دهید تا نمای آنها تغییر یابند. 3
perspective-origin با استفاده از خصوصیت perspective-origin می توان مشخص کرد که یک عنصر سه بعدی روی محور X و محور y از کجا شروع شود. این خصوصیت به شما اجازه می دهد، محل قرارگیری عنصر سه بعدی از پایین را مشخص کنید. 3
backface-visibility با استفاده از خصوصیت backface-visibility، می توان مشخص نمود، زمانی که پشت عنصر به سمت صفحه نمایش است، آیا دیده شود یا خیر. 3

خصوصیت های Transition

خصوصیتتوضیحاتCSS
transition با استفاده از فرم مختصر شده خصوصیت transition می توان چهار خصوصیت transition را یکجا تعریف کرد. 3
transition-property با استفاده از خصوصیت transition-property می توان نام خصوصیت CSSی که انتقال روی آن خصوصیت صورت می گیرد را مشخص کرد. به عبارتی transition-property نام خصوصیت CSSی است که اگر بنحوی تغییر کند، انتقال یا transition صورت می گیرد. 3
transition-duration با استفاده از خصوصیت transiiion-duration می توان مشخص کرد عمل انتقال در چند ثانیه یا در چند میلی ثانیه تکمیل شود. 3
transition-timing-function با استفاده از خصوصیت transition-timing-function می توان سرعت منحنی انتقال را مشخص کرد. 3
transition-delay با استفاده از خصوصیت transition-delay می توان مشخص کرد که پس از چه مدت زمانی انتقال انجام شود. 3

خصوصیت های User-interface

خصوصیتتوضیحاتCSS
appearance با استفاده از خصوصیت appearance، می توانید نحوه نمایش عنصر را شبیه دیگر عناصر قرار دهید. 3
box-sizing با استفاده از خصوصیت box-sizing می توانید عناصر را در یک ناحیه fit کنید. 3
icon   3
nav-down با استفاده از خصوصیت nav-down می توان مشخص کرد که هنگام فشردن کلید مکان نمای پایین، کدام عنصر انتخاب شود. 3
nav-index Specifies the tabbing order for an element 3
nav-left با استفاده از خصوصیت nav-left می توان مشخص کرد که هنگام فشردن کلید مکان نمای پایین، کدام عنصر انتخاب شود. 3
nav-right با استفاده از خصوصیت nav-right می توان مشخص کرد که هنگام فشردن کلید مکان نمای راست، کدام عنصر انتخاب شود. 3
nav-up با استفاده از خصوصیت nav-up می توان مشخص کرد که هنگام فشردن کلید مکان نمای بالا، کدام عنصر انتخاب شود. 3
outline-offset با استفاده از خصوصیت outline-offset، می توان افستی را در اطراف border عنصر ایجاد کرد. 3
resize با استفاده از خصوصیت resize می توان مشخص کرد که یک کاربر می تواند عنصری را تغییر سایز دهد یا خیر. 3
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان