سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش Razor-متغیرهای #C

متغیرها، موجودیت های دارای نامی هستند که برای ذخیره داده به کار می روند.


Variables

متغیر ها برای ذخیره داده به کار می روند.

نام متغیر ها باید با حروف الفبا آغاز شود، و نمی تواند حاوی فاصله یا کاراکترهای رزرو شده باشد.

هر متغیر دارای نوع می باشد، که نوع داده ای که در آن ذخیره می شود را مشخص می کند. متغیرهای String مقادیر string در خود نگه می دارند ("Welcome to beyamooz" ) و متغیرهای عددی مقادیر عددی نگه می دارند (103) و متغیرهای تاریخ مقادیر تاریخ و ....
متغیرها را می توان یا با استفاده از کلیدواژه var تعریف کرد و یا با استفاده از نوع آن (اگر می خواهید نوع را مشخص می کنید)، اما ASP.NET قادر است تا به صورت خودکار نوع را تشخیص دهد.

مثالs

// Using the var keyword:
var greeting = "Welcome to Beyamooz";
var counter = 103;
var today = DateTime.Today;

// Using data types:
string greeting = "Welcome to Beyamooz";
int counter = 103;
DateTime today = DateTime.Today;

انواع داده

در زیر لیستی از انواع داده مرسوم آورده شده است:

نوعتوضیحمثال
int Integer (اعداد صحیح) 103, 12, 5168
float  Floating-point number (اعداد اعشاری) 3.14, 3.4e38
decimal Decimal number (دفت بالاتر) 1037.196543
bool  Boolean true, false
string String "Hello Beyamooz", "Mazaher"

عملگرها

عملگر به ASP.NET می گوید در یک عبارت چه دستوری  اجر شود.

زبان #C عملگرهای متعددی را پشتیبانی می کند. در زیر لیست عملگرهای مرسوم را ملاحظه می فرمایید:

OperatorDescriptionمثال
= انتساب مقدار به یک متغیر i=6
+
-
*
/
 جمع
تفریق
ضرب
 تقسیم
i=5+5
i=5-5
i=5*5
i=5/5
+=
-=
اضافه کردن یک مقدار به یک متغیر
کاهش یک مقدار از یک متغیر
i += 1
i -= 1
== .بررسی تساوی. اگر تساوی برقرار بود true بر می گرداند if (i==10)
!= عدم تساوی. اگر تساوی برقرار نبود true بر می گرداند if (i!=10)
<
>
<=
>=
کمتری
بیشتری
کمتری یا مساوی
بیشتری یا مساوی
if (i<10)
if (i>10)
if (i<=10)
if (i>=10)
+ چسباندن رشته ها "Welcome To" + "Beyamooz"
. جدا کردن اشیا و متدها DateTime.Hour
() پرانتز گذاری، گروهی از مقادیر (i+5)
() پرانتز گذاری، پاس دادن پارامتر x=Add(i,5)
[] براکت، دستیابی به مقادیر آرایه یا مجموعه name[3]
! True یا false را بر عکس می کند if (!ready)
&&
||
AND منطقی
OR منطقی
if (ready && clear)
if (ready || clear)

تبدیل انواع داده

تبدیل یک نوع داده به نوع دیگر گاهی اوقات کاربرد دارد.

رایج ترین مثال تبدیل رشته ورودی به سایر انواع داده، از قبیل عدد صحیح یا تاریخ است.

به عنوان یک قانون، ورودی کاربر به صورت رشته است، حتی اگر کاربر عدد درج کرده باشد. بنابراین، اعداد ورودی قبل از اینکه در محاسبات استفاده شوند، باید از نوع رشته ای به عددی تبدیل شوند.

در زیر لیستی از متدهای تبدیل مرسوم را ملاحظه می فرمایید:

MethodDescriptionمثال
AsInt()
IsInt()
یک رشته را به عدد صحیح تبدیل می نماید. if (myString.IsInt())
  {myInt=myString.AsInt();}
AsFloat()
IsFloat()
یک رشته را به عدد اعشاری تبدیل می نماید. if (myString.IsFloat())
  {myFloat=myString.AsFloat();}
AsDecimal()
IsDecimal()
 یک رشته را به عدد دسیمال تبدیل می نماید. if (myString.IsDecimal())
  {myDec=myString.AsDecimal();}
AsDateTime()
IsDateTime()
یک رشته را به نوع تاریخ ASP.NET تبدیل می نماید. myString="10/10/2012";
myDate=myString.AsDateTime();
AsBool()
IsBool()
یک رشته را به بولین تبدیل می نماید. myString="True";
myBool=myString.AsBool();
ToString() هر نوع داده ای را به رشته تبدیل می کند. myInt=1234;
myString=myInt.ToString();