سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش MVC-امنیت

برای آموزش ASP.NET MVC، یک برنامه کاربردی اینترنت ایجاد می کنیم.

قسمت هشتم: افزودن امنیت


امنیت برنامه MVC

در فولدر Models کلاس هایی وجود دارند که مدل برنامه را نمایش می دهد.

Visual Web Developer به صورت اتوماتیک، فایل AccountModels.cs را ایجاد می کند که حاوی مدل احراز هویت برنامه است.

AccountModels حاوی مدل های LogOnModel، ChangePasswordModel، و RegisterModel می باشد:

Model


مدل Change Password

public class ChangePasswordModel
{

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Current password")]
public string OldPassword { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2}      characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "New password")]
public string NewPassword { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm new password")]
[Compare("NewPassword", ErrorMessage = "The new password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}

مدل Logon

public class LogOnModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = "Remember me?")]
public bool RememberMe { get; set; }

}

مدل Register

public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = "Email address")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}

مدل Register

public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = "Email address")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}